Văn bản khác 1257/KH-UBND

Kế hoạch 1257/KH-UBND năm 2019 thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1257/KH-UBND 2019 thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/KH-UBND

Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỄN THÁM QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Quyết định số 149/TTg-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám của tỉnh đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám, sử dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là điều tra cơ bản, quan trắc giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu

- Phát triển viễn thám với thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn đến năm 2030.

- Đào tạo được nguồn nhân lực viễn thám có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được nhu cầu quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Đến năm 2020, hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh về viễn thám và cơ chế nhận, chia sẻ thông tin, dữ liệu viễn thám tại địa phương.

2. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về viễn thám, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về viễn thám.

3. Xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu ảnh viễn thám

- Tăng cường đầu tư phần cứng, phần mềm viễn thám phục vụ cập nhật, chia sẻ, khai thác dữ liệu viễn thám;

- Đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ viễn thám.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám địa phương

- Cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám tại địa phương, trong đó dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải cao được cập nhật hàng năm.

- Mua dữ liệu viễn thám trong nước và của nước ngoài trong trường hợp cần thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

5. Đẩy mạnh sử dụng thông tin, dữ liệu viễn thám

- Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu viễn thám giữa các cơ quan quản lý dữ liệu với các Sở, ngành, các huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng;

- Thúc đẩy sử dụng thông tin, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực.

6. Triển khai một số nhiệm vụ ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương (có danh mục kèm theo).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Huy động nguồn vốn

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp theo các quy định hiện hành.

- Lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án khác.

- Nguồn vốn ODA (nếu có).

- Các nguồn vốn huy động khác.

2. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư viễn thám

- Ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư cho phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thám;

- Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào các hoạt động viễn thám theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Là đầu mối quản lý hoạt động viễn thám, Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ (trước ngày 30 tháng 11) hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Viễn thám quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Rà soát, thống kê đánh giá và phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ ưu tiên đầu tư, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình cụ thể, xác định những đề án, dự án, nhiệm vụ trọng điểm trong từng giai đoạn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thám của địa phương.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch Chiến lược viễn thám tại địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng - an ninh.

4. Các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chiến lược phần liên quan đến sở, ngành, địa phương mình; phối hợp với các Bộ ngành ở Trung ương thực hiện hoàn thành các đề án có liên quan đã được Chính phủ phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ,
Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải;
- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NNTN1,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỄN THÁM CỦA TỈNH KON TUM
(Kèm theo Kế hoạch 1257/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian bắt đầu thực hiện

Thời gian phê duyệt

1

Tăng cường năng lực quản lý viễn thám

 

 

 

 

1.1

Tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ phát triển và ứng dụng viễn thám

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Viễn thám quốc gia, Sở Kế hoạch, Sở Tài chính

Tháng 01/2020

Tháng 10/2020

1.2

Chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về viễn thám cho cán bộ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Viễn thám quốc gia

Tháng 01/2020

Tháng 10/2020

2

Ứng dụng viễn thám phục vụ

phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

 

2.1

Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Viễn thám quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

2.2

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát quản lý sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Viễn thám quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

2.3

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát sạt lở bờ sông và biến động cơ cấu cây trồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Viễn thám quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 01/2022

Tháng 06/2022

2.4

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Viễn thám quốc gia, UBND các huyện

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

2.5

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở xây dựng

Tháng 01/2022

Tháng 6/2022

2.6

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quy hoạch giao thông

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Viễn thám quốc gia, Sở Giao thông vận tải

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

2.7

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát ô nhiễm nước mặt các khu công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Viễn thám quốc gia, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

2.8

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Viễn thám quốc gia, Sở Khoa học công nghệ

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

3

Xây dựng cơ chế, chính sách về Viễn thám

 

 

 

 

 

Cơ chế thu nhận, chia sẻ thông tin, dữ liệu viễn thám

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Viễn thám quốc gia

Tháng 1/2022

Tháng 12/2022

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1257/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1257/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực28/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1257/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1257/KH-UBND 2019 thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1257/KH-UBND 2019 thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1257/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành28/05/2019
        Ngày hiệu lực28/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1257/KH-UBND 2019 thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia tỉnh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1257/KH-UBND 2019 thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia tỉnh Kon Tum

           • 28/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực