Văn bản khác 127/KH-UBND

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về chuyển đổi hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sang IPv6, giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 127/KH-UBND 2019 chuyển đổi hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI HẠ TẦNG, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TNH QUẢNG NGÃI SANG IPv6, GIAI ĐOẠN 2019-2025

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Nghị định s 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phvề Qun lý, cung cp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ v Phê duyệt Quy hoạch phát trin vin thông Quc gia đến năm 2020;

Chthị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy sdụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6;

Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ny 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung Quyết định s 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011;

Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 ca Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cp dịch vụ công trực tuyến và bo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chun kthuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi hạ tầng, ứng dụng công ngh thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh Qung Ngãi từ giao thức internet thế hệ 4 (IPv4) sang giao thức internet thế hệ 6 (IPv6) (sau đây gọi tắt là chuyn đi sang IPv6) giai đoạn 2019-2025, cụ th như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Nâng cp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ca các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh lên công nghệ mới, đảm bảo hoạt động n định, tương thích với mạng internet toàn cầu; an toàn thông tin, an ninh mạng và đi đúng xu hướng công nghệ toàn cu.

- Là cơ sđể các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tnh chủ động, phối hợp với đơn vị có liên quan tchức triển khai chuyển đổi sang IPv6.

- Thng nhất nội dung, cách thức triển khai, lộ trình thực hiện việc chuyển đi sang IPv6.

2. Yêu cầu

- Việc chuyển đi sang IPv6 phải đảm bo phù hợp với tình hình thực tế ca cơ quan, đơn vị, đúng lộ trình, đúng quy định.

- Quá trình chuyn đổi sang IPv6 đảm bo kết nối Internet thông suốt, an toàn thông tin, an toàn mạng, không làm gián đoạn hoạt động bình thường ca các cơ quan, đơn vị.

III. NỘI DUNG

1. Tăng cường nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực để trin khai chuyển đổi sang IPv6:

- Tchức tập huấn, đào tạo, chuẩn bị nhân sự để chuyn đi sang IPv6.

- Hướng dẫn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phục vụ có hiệu quả công tác chuyển đổi sang IPv6.

2. Ban hành văn bn chỉ đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh về việc chuyn đổi hạ tng, ứng dụng CNTT htrợ đồng thời IPv4/IPv6, lộ trình chuyển đổi sang IPv6:

- Bsung hạng mục về trin khai thực hiện IPv6 trong các đề án, dự án, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tnh.

- Khi đầu tư, mua sắm các thiết bị CNTT mới có kết nối Internet phải bảo đảm các thiết bị có hỗ trợ công nghệ IPv6; đưa yêu cầu hỗ trợ IPv6 trong các hợp đng thuê ngoài dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin (dịch vụ kết nối Internet, lưu tr Website, email,...).

4. Khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, nguồn nhân lực:

- Rà soát tng thể, đánh giá thực trạng thiết bị, mạng lưới, hệ thống máy chủ, dịch vụ, phn mềm và máy tính văn phòng, mạng Truyền số liệu chuyên dùng (mạng TSLCD) để đánh giá khả năng, cách thức chuyn đi sang công nghệ mới IPv6.

- Đánh giá nguồn nhân lực công nghệ thông tin rà soát các chính sách, kế hoạch trin khai ứng dụng CNTT của tỉnh đ chun bị cho việc chuyn đi sang IPv6.

- Xây dng các giải pháp kỹ thuật chuyn đổi tổng quát, thực hiện mô phỏng, đấu nối thử nghiệm, đánh giá mức độ sẵn sàng cho việc chuyển đổi sang IPv6.

5. Phê duyệt phương án chuyn đổi sang IPv6 đối với một số hệ thống thông tin ca tnh: Cổng thông tin điện tử, Một cửa điện tvà dịch vụ công trực tuyến, Thư điện tử công vụ tnh, Phần mềm qun lý văn bản và điều hành và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tác nghiệp, điều hành có liên quan.

6. Lộ trình, nội dung các bước triển khai chuyển đi sang IPv6 chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

7. Kinh phí thực hiện

a) Các s, ban ngành tnh: Cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện chuyn đi sang IPv6, tng hợp vào dự toán chung ca đơn vị, gi S Tài chính tng hp trình cấp thm quyn xem xét, quyết định.

b) Đối với UBND các huyện, thành phố: Bố trí kinh phí để chi cho các hoạt động về trin khai chuyn đi sang IPv6 của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. SThông tin và Truyền thông

- Giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, tchức thực hiện việc chuyển đổi sang IPv6 trên địa bàn tnh.

- Lồng ghép nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch này vào kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ca các cơ quan nhà nước hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức truyền thông, đào tạo, tập huấn các nội dung, nhiệm vụ có liên quan.

- Tham mưu UBND tnh chỉ đạo việc trin khai thực hiện quá trình chuyển đổi hỗ trợ đng thời IPv4/IPv6, phù hợp với lộ trình chuyn đi sang IPv6.

- Thực hiện việc đăng ký địa ch IPv6, IPv4, Số hiệu mạng (ASN) độc lập và phối hợp với các sở, ban, ngành tnh có liên quan quy hoạch địa chIPv6 cho hthống hạ tầng, ứng dng CNTT ca các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, đánh giá tổng th cơ shạ tầng công nghệ thông tin của tnh, trên cơ sở đó, tham mưu UBND tnh ban hành phương án tổng thể, chi tiết thực hiện việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng dự toán kinh phí cho từng năm để tổ chức trin khai Kế hoạch chuyn đi IPv6 trên địa bàn tnh, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

2. Sở Tài chính và Sở Kế hoch và Đầu tư

S Tài chính chtrì, phối hợp với S Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu nguồn kinh phí để thực hiện chuyn đi sang IPv6 giai đoạn 2019-2025.

3. Các sở, ban, ngành tnh; UBND các huyện, thành phố

- Chủ động rà soát hạ tng, ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị mình và phi hợp với S Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án, bố trí nguồn lực tchức thực hiện việc chuyển đổi sang IPv6.

- Đăng ký nhiệm vụ triển khai chuyn đổi sang IPv6 vào kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí cho từng năm để tchức triển khai chuyển đổi sang IPv6 theo đúng lộ trình đề ra.

4. Báo Qung Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc chuyển đổi sang IPv6 trên địa bàn tnh.

5. Chế độ báo cáo

Trước ngày 15/12 hàng năm, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh tng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, gi Sở Thông tin và Truyn thông tng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tnh.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đi sang IPv6 trên địa bàn tnh Qung Ngãi giai đoạn 2019-2025. Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh về SThông tin và Truyền thông đphối hợp giải quyết hoặc tng hợp, trình UBND tnh xem xét điều chỉnh, bổ sung và chỉ đạo thực hiện cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/cáo);
- Thư
ng trực Tnh ủy;
- CT và các PC
T UBND tnh;
- Cảc sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tnh;
-
UBND các huyện, thành ph;
- Báo Qu
ng Ngãi Đài PT-TH tnh;
-
VPUB: C, PCVP, các Phòng N/cu, CBTH;
- Lưu VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH, NỘI DUNG CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SANG IPv6
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 ca y ban nhân dân tỉnh Qung Ngãi)

1. Năm 2019-2021: Giai đoạn chuẩn bị

TT

Nội dung các bước

Thi gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tham mưu xây dựng Kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành

Quý III/2019

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2

Đào tạo, truyền thông (Tập huấn, đào tạo, chuẩn bị nhân sự; Truyền thông, nâng cao nhận thức)

Năm 2020- 2021

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

3

Lập kế hoạch (Rà soát, đánh giá tổng thmạng lưới, dịch vụ: thiết bị, phần mềm; hạ tng, hệ thống DNS,...; Lp kế hoạch, phương án tổng thể, chi tiết).

Năm 2020- 2021

SThông tin và Truyền thông

 

4

Tài nguyên (Đăng ký địa chỉ IPv6, IPv4, ASN độc lập, Quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hệ thống qun lý, hệ thống CNTT nội bộ, ... ca các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh)

Quý IV/2021

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh

2. Năm 2022 - 2023: Giai đoạn kết nối, thử nghiệm

TT

Nội dung các bước

Thi gian hoàn thành

Đơn vị chỗ trì

Đơn vị phối hợp

1

Kết nối định tuyến: Làm việc với ISP về Yêu cầu đường truyền Internet hỗ trợ đồng thời IPv4//IPv6, yêu cầu quảng bá vùng địa chIPv6 của đơn vị trên Internet toàn cầu; Kết nối IPv6 với mạng TSLCD)

Năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

2

Phần mềm, ứng dụng (Yêu cầu đơn vị cung cấp phn mềm, ng dụng giải pháp, thuê ngoài dịch vụ CNTT hỗ trợ đồng thời IPv4//IPv6)

Quý I-II/2022

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

3

Thnghiệm ứng dụng, dịch vụ (Th nghim ứng dụng IPv6 cho phân mạng kết nối Internet, dịch vụ DNS và Website quy mô nhỏ; Thnghiệm với các hệ thng mạng LAN và Wifi kết nối Internet s dng IPv6)

Quý III-IV/2022

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Đánh giá sau thử nghiệm và xây dng kế hoạch tiếp theo

Quý I-II/2023

SThông tin và Truyền thông

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

3. Năm 2024 - 2025: Giai đoạn chuyển đi chính thức

TT

Nội dung các bước

Thời gian hoàn thành

Đơn v ch trì

Đơn vị phối hợp

1

Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm dữ liệu tỉnh (Hệ thống mạng lõi, kết nối Internet, hệ thống DNS, Cổng thông tin điện tử tnh và các cng thành phn, Một ca điện tvà dịch vụ công trực tuyến, Thư điện tử công vụ tnh, Phần mm quản lý văn bản và điều hành,...

Quý I-II/2024

S Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh

2

Chuyển đi IPv6 kết nối WAN tới các đơn vị (Mở rộng trin khai mạng LAN; thực hiện chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 cho mạng kết ni diện rộng WAN)

Quý III-IV/2024

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Hoàn thiện (Chuyn đi hoàn toàn hệ thống CNTT nội bộ; Chuyển đi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại; sn sàng trin khai mạng thuần IPv6)

Năm 2025

Các cơ quan nhà nước trên đa bàn tnh

SThông tin và Truyền thông

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu127/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2019
Ngày hiệu lực30/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(28/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 127/KH-UBND 2019 chuyển đổi hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 127/KH-UBND 2019 chuyển đổi hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu127/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Ngọc Dũng
        Ngày ban hành30/09/2019
        Ngày hiệu lực30/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (28/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 127/KH-UBND 2019 chuyển đổi hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 127/KH-UBND 2019 chuyển đổi hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi

            • 30/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực