Văn bản khác 129/KH-UB

Kế hoạch 129/KH-UB về công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn năm 2017 do Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 129/KH-UB 2017 thực hiện công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn


ỦY BAN QUỐC GIA
TÌM KIẾM CỨU NẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/KH-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2016-2020);

Căn cứ nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành, địa phương.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn xây dựng Kế hoạch công tác năm 2017 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các Bộ, ngành và địa phương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Luật phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự c, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020; Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg và một số văn bản liên quan.

2. Duy trì chế độ trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các cấp; nắm chắc, tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình hung sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tập trung nâng cao chất lượng công tác hun luyện làm chủ các trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn mới; tăng cường luyện tập, diễn tập theo phương án, kế hoạch nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng ứng phó các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 đã được phê duyệt.

5. Tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực quản lý, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

TỔ CHỨC TRỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TẠI CÁC CẤP

1

Trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 tại Trung tâm Quốc gia điều hành ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành và địa phương

Trong năm

 

2

Trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các Bộ, ngành, địa phương; báo cáo kịp thời về Trung tâm Quốc gia điều hành ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra

Ban Chỉ huy PCTT- TKCN các Bộ, ngành và địa phương

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Trong năm

 

II

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CÁC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC TKCN

1

Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn

Bộ Quốc phòng

VP Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và một số Bộ, ngành liên quan

Quý 2/2017 đến Quý 4/2018

 

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chia sẻ thông tin, dữ liệu cấp quốc gia giữa với cơ quan thường trực TKCN các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm với Trung tâm Quốc gia điều hành TKCN

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ, Cơ quan thường trực TKCN các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý 1/2017 đến Quý 4/2017

Thực hiện theo Quyết định 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động, tiếp nhận và xử lý của hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác TKCN sử dụng số điện thoại 112

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cu nạn

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý 2/2017 đến Quý 4/2017

 

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn và giao nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các thành viên UBQG TKCN

Quý 2/2017

 

5

Tiếp tục hoàn chỉnh các Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia theo 12 tình huống cơ bản tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 và Quyết định 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015

Các Bộ, ngành theo chức năng quản lý nhà nước

Văn phòng Chính phủ, VP UBQG TKCN, các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

Quý 1/2017 đến Quý 4/2017

 

6

Tiếp tục xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế với các nước AESAN và kế hoạch triển khai thực hiện Công ước SAR 79 giai đoạn 2 (2017-2020)

Bộ GTVT

VP UBQG TKCN và Bộ, ngành có liên quan

Quý 1/2017 đến Quý 3/2017

 

7

Đề án thực hiện xã hội hóa hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Bộ Tài chính

Văn phòng Chính phủ, VP UBQG TKCN, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

Quý 2/2017 đến Quý 4/2017

 

8

ng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

Dự kiến Quý 2/2017

Sau khi Nghị định được ban hành

III

XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM TKCN

1

Bsung, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành và địa phương.

Các Bộ, ngành và địa phương

VP Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, VP UBQG TKCN

Thường xuyên

Chỉ đạo, đôn đốc kiện toàn, bổ sung

2

Kiện toàn tổ chức lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cơ quan, đơn vị cơ sở của các Bộ, ngành, địa phương.

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

VP Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, VP UBQG TKCN

Quý 1- 4/2017

 

3

Xây dựng 01 Tiểu đoàn Công binh kiêm nhiệm ứng cứu sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn của Quân khu 1/BQP

Bộ Quốc phòng

VP UBQG TKCN

Quý 1/2017 đến Quý 4/2019

 

IV

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAO

1

Đào tạo, huấn luyện trong nước

1.1

Đào tạo nhân viên điều khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương

Trường Cao đẳng nghề 1, 2/Cục Đường thủy nội địa/BGTVT và một số đơn vị thuộc BQP

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Các Bộ, ngành có liên quan

Quý 2, 3/2017

 

1.2

Huấn luyện nâng cao điều khiển phương tiện thủy nội địa TKCN

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý 2- 3/2017

 

1.3

Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý 2- 3/2017

Tại Trung tâm QGHLTKCN đường không

1.4

Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển cho cán bộ địa phương, cơ quan quân sự, biên phòng các địa phương ven biển

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý 2- 3/2017

Tại Trung tâm QGHLTKCN đường biển

1.5

Huấn luyện UPSCTD cho lực lượng chuyên trách tại Trung tâm UPSCTD miền Nam

Bộ Công thương

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Quý 3/2017

 

1.6

Huấn luyện UPSCTD cho lực lượng chuyên trách tại Trung tâm UPSCTD miền Bắc, min Trung

QC Hi quân, TC CNQP/BQP

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Quý 2, 3/2017

 

1.7

Tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố tràn du và TKCN cho lực lượng kiêm nhiệm các tỉnh, thành phố ven biển

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Công thương Bộ GTVT; một số đơn vị/BQP và địa phương

Quý 2, 3/2017

 

1.8

Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm PCCC của các Bộ, ngành

Bộ Công an

Các Bộ, ngành

Quý 2, 3/2017

Tại Trường Đại học PCCC/B Công an.

1.9

Huấn luyện ứng cứu sập đổ công trình cho các Tiểu đoàn Công binh kiêm nhiệm của các quân khu 2, 4, 5, 7 ,9 và Binh chủng Công binh/BQP.

Binh chủng Công binh/BQP

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Quý 3/2017

 

1.10

Huấn luyện ứng phó sự cố Hoá chất độc xạ, sinh học cho các lực lượng kiêm nhiệm tại 03 Trung tâm ứng phó sự cố hóa chất độc, xạ, sinh học: Bắc, Trung, Nam/BC Hoá học/BQP

Binh chủng Hoá học/BQP

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Quý 3/2017

 

1.11

Huấn luyện 05 Đội Hỗ trợ nhân đạo và Cứu trợ thiên tai tham gia Hiệp định ASEAN.

Quân chủng Hải quân; BTL BĐ Biên phòng; Binh chủng Công binh, BC Hoá học; Cục Quân y/BQP

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Trong năm

 

1.12

Huấn luyện ứng phó hoá chất độc xạ, sinh học có thực hành sử dụng trang bị do chuyên gia Hoa Kỳ giới thiệu

Binh chủng Hoá học và một số cơ quan đơn vị liên quan/BQP

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Quý 3/2017

 

1.13

Huấn luyện Cấp cứu mỏ cho lực lượng kiêm nhiệm của các mỏ/Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam.

Bộ Công thương

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Trong năm

 

2

Diễn tập, hội thao

 

 

 

 

2.1

Chỉ đạo Quân khu 7 phối hợp chính quyền TP Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập ứng phó bão, triều cường và tìm kiếm cứu nạn

Bộ Quốc phòng

UBND TP HCM và một số cơ quan, đơn vị liên quan

Quý 3/2017

 

2.2

Chỉ đạo QC PK-KQ/BQP diễn tập TKCN đường không

Bộ Quốc phòng

Một số cơ quan, đơn vị liên quan

Quý 3/2017

 

2.3

Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt, bão, lũ quét, sạt lở đất; phòng chống cháy nổ, cháy rừng tại địa bàn trọng điểm (do các địa phương xác định tổ chức)

Các địa phương

VP UBQG TKCN và VP BCĐTW về PCTT

Trong năm

 

2.4

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu giàn khoan dầu khí.

Bộ Công thương

UBQGTKCN, các bộ, ngành, địa phương liên quan

Do Bộ CT xác định

 

2.5

Diễn tập khẩn nguy cứu nạn tại một số cảng Hàng không, sân bay.

Bộ Giao thông Vận tải

Các Bộ, ngành địa phương liên quan

Bộ GTVT xác định

 

2.6

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu dân cư

Bộ Công an

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Trong năm

 

3

Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo, huấn luyện- CHCN cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.

1

Biên soạn, chỉnh lý, bổ sung tài liệu, giáo trình huấn luyện nghiệp vụ TKCN đường bin, đường không, ứng phó sự cố tràn dầu và hoá chất độc, xạ, sinh học

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý 1/2017 đến Quý 3/2017

 

V

ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TKCN

1

Đầu tư xây dựng cơ bản theo QĐ số 224/QĐ- TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng CP về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1041/2014/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đến năm 2020

 

 

 

 

1.1

Đầu tư các dự án chuyển tiếp, hoàn thành.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Trong năm 2017

 

1.2

Đầu tư các dự án mở mới.

 

 

 

 

*

Trung tâm Quốc gia đào tạo và thao trường tổng hợp huấn luyện TKCN

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT

Trong năm

 

*

Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý dầu sau thu gom tại Trung tâm UPSCTD miền Trung/Tổng Công ty Sông Thu/TC CNQP

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT

2017-2020

 

2

Mua sắm, sản xuất trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng đã được phê duyệt tại QĐ s 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015

UBQG TKCN, các Bộ: QP, CA, GTVT, YT, CT, TN-MT

Văn phòng chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT

Trong năm

 

VI

HỢP TÁC QUỐC T

 

 

 

 

1

Hợp tác giữa UBQG TKCN và Bang Oregon trao đổi về quản lý thảm họa và hỗ trợ nhân đạo theo chương trình Đối tác Bang (SPP):

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Một số cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Trong năm

Thực hiện theo Tuyên bố chung và Chương trình khung

*

Hợp tác lắp đặt gói thông tin liên lạc cho Trung tâm QG ĐH TKCN do Hoa Kỳ cung cấp, hỗ trợ

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng

Quý 1 đến Quý 2/2017

Thực hiện theo bản Ghi nhớ giữa hai bên.

2

Trao đổi học tập kinh nghiệm về ứng phó sự cố sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn đô thị với Trung Quốc

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Một số Bộ, ngành, địa phương liên quan

Trong năm

 

3

Thực hiện thỏa thuận Hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu trên biển với Philippin

Bộ TN và MT

VP UBQGTKCN và một số Bộ, ngành liên quan

Trong năm

Theo QĐ 1864/QĐ-TTg  ngày 21/10/2011

4

Thực hiện thỏa thuận Hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu trong Vùng Vịnh Thái Lan với Thái Lan và Campuchia.

Bộ TN và MT

VP UBQG TKCN và một số Bộ, ngành liên quan

Trong năm

Theo QĐ 1278/QĐ-TTg ngày 14/8/2009

5

Thực hiện thỏa thuận Hợp tác trong lĩnh vực TKCN trên biển với Philippin

BGTVT

VP UBQG TKCN và một số Bộ, ngành liên quan

Trong năm

Theo QĐ 1863/QĐ-TTg ngày 21/10/2011

6

Hợp tác xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu với ASEAN

Bộ GTVT

VP UBQG TKCN và một số Bộ, ngành liên quan

Trong năm

 

7

Đàm phán với Singapore và Cam-pu-chia về ký văn bản phối hợp TKCN đường không

BGTVT

Văn phòng Chính phủ, VPUBQGTKCN, Bộ Ngoại giao

Quý 4/2017

 

8

Hợp tác về phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới với Lào và Campuchia

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Một số cơ quan, đơn vị/BQP

Trong năm 2017

 

VII

CÔNG TÁC KIỂM TRA

 

 

 

Kế hoạch cụ thể thông báo sau.

1

Kiểm tra thực hiện các Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí, Than Khoáng sản

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương và một số Bộ, ngành liên quan

Quý 2/2017

2

Kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai, ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc BQP

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý 2/2017

VIII

HỘI NGHỊ

 

 

 

 

1

Hội nghị các thành viên Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

VPCP và các Bộ, ngành liên quan

Quý 1/2017

Thực hiện theo Quyết định số 445/QĐ-UB ngày 04/11/2009 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBQG TKCN

2

Hội nghị các Trưởng ban chỉ đạo TKCN các Bộ, ngành Trung ương, Trưởng ban Chỉ huy TKCN các địa phương trực thuộc Trung ương (phối hợp giữa BCĐ TW PCTT và UBQG TKCN)

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn- BCĐ TW PCTT

VPCP và các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

Quý 1/2017

 

3

Hội nghị giao ban với các cơ quan Thường trực PCTT-TKCN của các Bộ, ngành, các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ TKCN của các Bộ, ngành.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

VPCP các Bộ, ngành liên quan

Quý 2, 4/2017

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

3 Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc liên hệ Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn qua Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng-Chủ tịch UBQG TKCN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, GTVT, CT, YT, TC, KH&ĐT, TT&TT; TN&MT, NG, XD, LĐTBXH, GDĐT, KHCN;

- UBND các Tnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các thành viên UBQG TKCN;
- Lưu: VT, KHTH; Chau83.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phạm Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/KH-UB

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu129/KH-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2017
Ngày hiệu lực15/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 129/KH-UB 2017 thực hiện công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 129/KH-UB 2017 thực hiện công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu129/KH-UB
        Cơ quan ban hànhỦy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
        Người kýPhạm Ngọc Minh
        Ngày ban hành15/03/2017
        Ngày hiệu lực15/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 129/KH-UB 2017 thực hiện công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 129/KH-UB 2017 thực hiện công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

         • 15/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực