Văn bản khác 13/KH-SYT

Kế hoạch 13/KH-SYT năm 2016 về thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2020 của ngành y tế tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 13/KH-SYT thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên của ngành y tế Bình Dương 2016 2020


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-SYT

Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA NGÀNH Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Quyết định 3875/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020;

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 05/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

Căn cứ Kế hoạch 2042/KH-UBND ngày 23/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Thanh niên trên địa bàn tnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020;

Để công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong Ngành Y tế phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định 3875/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020;

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu Phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2020 của Ngành Y tế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu tại Quyết định 3875/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020

+ Tỷ lệ thanh niên được trang bị kiến thức về bình đng giới, sức khỏe sinh sản đến năm 2020 đạt 70%;

+ Tỷ lệ thanh niên đến tuổi kết hôn được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ hàng năm đến năm 2020 đạt 70%;

+ Xây dựng chính sách đào tạo nguồn cán bộ, viên chức y tế từ sinh viên dưới hình thức đào tạo theo địa chỉ sử dụng từng bước đáp ứng nhu cu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương, tạo nguồn nhân lực y tế trẻ có năng lực và trình độ chuyên môn cao;

- Từng bước nâng cao nhận thức đúng đắn việc thực hiện chức năng qun lý nhà nước về công tác thanh niên trong giai đoạn phát triển mới:

- Thực hiện ngày càng tt hơn các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong Ngành Y tế; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên, đoàn viên của Ngành Y tế tham gia học tập, lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vmọi mặt và phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tt hơn mục tiêu, yêu cu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tnh trong giai đoạn giai đoạn 2016-2020.

2. Yêu cầu

- Các mục tiêu của kế hoạch phải được triển khai thực hiện cụ th, kịp thời và hiệu quả, đặc biệt phải nâng cao nhận thức của các cp, các ngành vvị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong Ngành Y tế trong tình hình mới;

- Theo dõi, phát triển quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong Ngành Y tế trở thành một trong những nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị;

- Đm bảo thống nhất, đồng bộ trong chđạo, triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu giao cho Ngành Y tế.

II. NỘI DUNG THC HIỆN

Ngành Y tế thực hiện triển khai nhiệm vụ do UBND tnh giao cho trong thực hiện các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ y tế, thu hút học sinh, sinh viên ra tờng về công tác trong ngành Y tế, thực hiện hỗ trợ sinh viên y dược đào tạo theo địa chsử dụng; triển khai chương trình giáo dục kiến thức bình đẳng giới, kiến thức sức khỏe sinh sản cho thanh niên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha, làm mẹ cho thanh niên khi đến tuổi kết hôn.

Lồng ghép thực hiện Chương trình phát triển thanh niên ngành Y tế giai đoạn 2014-2020 của Bộ Y tế “Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ “công chức, viên chức thanh niên Ngành Y tế” phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưng, đạo đức cách mạng, tinh thn tự tôn dân tộc, ý thức chp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm với xã hội; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức thanh niên có kiến thức chung vlĩnh vực y tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, qun lý và trình độ lý luận chính trị; quan tâm, bi dưỡng quy hoạch, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; từng bước hình thành đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tr, giỏi; quan tâm chế độ, chính sách, htrợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm ca thanh niên trong sự nghiệp xây dựng ngành Y tế, bo vệ tổ quốc”.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Văn phòng S Y tế:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2016 của Ngành Y tế..

- Hỗ trợ công chức Văn phòng Sở Y tế làm chuyên viên thường trực phụ trách công tác thanh niên Ngành Y tế phi hợp cùng Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Đoàn Thanh niên, Đoàn Thanh niên cơ sở các đơn vị xây dựng và tham mưu cho Ban Giám đốc Sở triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tnh trong giai đoạn 2016-2020; Thực hiện chế độ hội họp, thông tin báo cáo đúng thời gian quy định (thời gian d kiến mời họp triển khai trong tháng 05/2016).

- Phối hợp cùng với Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ xây dựng, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách dành cho thanh niên Ngành Y tế đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tham mưu cho Ban Giám đc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện các chức năng về quản lý nhà nước về thanh niên đơn vị mình, thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 và Quyết định 3875/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của y ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Chương trình Phát trin thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020. Phối hợp cùng với Thanh niên, phụ trách Thanh niên đơn vị trực thuộc, các chi đoàn thanh niên các đơn vị Y tế trong triển khai, tuyên truyền chương trình giáo dục kiến thức bình đẳng giới, kiến thức sức khỏe sinh sản cho thanh niên và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha, làm mẹ cho thanh niên đơn vị mình khi đến tuổi kết hôn.

- Hằng năm tổng hợp báo cáo với SNội vụ về kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong phạm vi, nhiệm vụ được giao.

2. Các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh.

- Phân công cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực thực hiện triển khai các văn bản chế độ, chính sách dành cho thanh niên Ngành Y tế, đảm bảo tuyên truyền các nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước có liên quan đến đời sống, học tập lao động của thanh niên, tuyên truyền giáo dục, y đức, nghề nghiệp cho thanh niên y tế.

- Theo dõi, phối hợp cùng với Chi cục- Dân số kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tình Bình Dương, Đoàn cơ sở Sở Y tế tiếp tục triển khai chương trình giáo dục kiến thức bình đẳng giới, kiến thức sức khỏe sinh sản cho thanh niên tỉnh nhà, hỗ trợ các Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố đảm bảo tỷ lệ thanh niên được trang bị kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản đạt chỉ tiêu 70% vào năm 2020.

- Chi cục- Dân số kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tnh Bình Dương, Đoàn cơ sở Sở Y tế phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Dương tchức tập huấn cho thanh niên Ngành Y tế, Đoàn viên Ngành Y tế, Thanh niên tnh nhà trong năm 2015 đến tuổi kết hôn được tập hun, bi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ. Tỷ lệ đi với thanh niên tỉnh là 70%, Đoàn viên chi đoàn thuộc Sở Y tế tỷ lệ 95% trong năm 2020.

+ Chi cục- Dân số kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương có bài tuyên truyền gửi Đài phát thanh truyền hình tnh, phát thanh định kỳ trong quý, năm. Có tin, bài gửi Bn tin “Sức khỏe Bình Dương”, Báo Bình Dương tuyên truyền về chương trình giáo dục kiến thức bình đẳng giới, kiến thức sức khỏe sinh sản, bồi dưng kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên tnh nhà.

- Giao Chi cục- Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương thống kê báo cáo lượt tuyên truyền, buổi tập huấn, quá trình triển khai chương trình giáo dục kiến thức bình đẳng giới, kiến thức sức khỏe sinh sản, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên tuyến tỉnh, huyện, thị xã, thành phố về Sở Y tế đúng thời gian quy định.

- Giao cho Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Bình Dương tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên của Ngành Y tế trong bảng tin “Sức khỏe Bình Dương” và phi hp với Chi cục Dân s Kế hoạch hóa Gia đình, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tuyên truyn cho thanh niên, thanh niên công nhân trong tỉnh Bình Dương.

3. Các đơn vị trực thuộc tuyến huyện (Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố là đầu mối).

- Phân công cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực thực hiện tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, triển khai các văn bản chế độ, chính sách dành cho thanh niên Ngành Y tế, đảm bảo tuyên truyền các nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước có liên quan đến đời sống, học tập lao động của thanh niên của đơn vị.

- Phi hợp cùng với các đơn vị tuyến tnh trong thực hiện Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 và Quyết định 3875/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của y ban nhân dân tnh Bình Dương vviệc ban hành Chương trình Phát trin thanh niên tnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020.

- Vận động Đoàn viên, thanh niên đơn vị tham gia tập luyện thể dục th thao, rèn luyện thân thể, thực hiện một số nội dung cụ thể trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Phối hợp cùng với chi đoàn thanh niên đơn vị trong triển khai, tuyên truyền chương trình giáo dục kiến thức bình đẳng giới, kiến thức sức khỏe sinh sản cho thanh niên và tổ chức tập huấn, bồi dưng kỹ năng làm cha, làm mẹ cho thanh niên đơn vị mình khi đến tuổi kết hôn.

- Phối hợp cùng với chi đoàn thanh niên huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức các bui tuyên truyền triển khai chương trình giáo dục kiến thức bình đẳng giới, kiến thức sc khỏe sinh sản, tập huấn, bồi dưng kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên huyện, thị xã, thành phố.

- Chđạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong tư vn, tuyên truyền giáo dục kiến thức bình đng giới, kiến thức sức khỏe sinh sản. Có bài tuyên truyn gửi đài phát thanh xã, phường, thị trấn, tchức phát thanh định kỳ trong quý, năm.

- Thống kê báo cáo lượt tuyên truyền, buổi tập huấn, quá trình triển khai chương trình giáo dục kiến thức bình đng giới, kiến thức sức khỏe sinh sản, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên huyện, thị xã, thành phvề Sở Y tế đúng thời gian quy định.

Đnghị các đơn vị trực thuộc quan tâm, căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của Ngành Y tế năm 2016, giai đoạn 2016-2020.

Gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, phụ trách chương trình phát trin thanh niên của các đơn vị và Bí thư chi đoàn thanh niên đơn vị về SY tế (Phòng TCCB) hạn cuối là ngày 15/04/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BS Cao Thị Bích Thuận-PGĐ;
- BS Ngu
yễn Kiều Uyên;
- Đoàn cơ s
S Y tế;
- Đoàn cơ sở BVĐK t
nh;
- Lưu VT
, TCCB.

GIÁM ĐỐC
Lục Duy Lạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/KH-SYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu13/KH-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2016
Ngày hiệu lực28/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 13/KH-SYT thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên của ngành y tế Bình Dương 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 13/KH-SYT thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên của ngành y tế Bình Dương 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu13/KH-SYT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLục Duy Lạc
        Ngày ban hành28/03/2016
        Ngày hiệu lực28/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 13/KH-SYT thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên của ngành y tế Bình Dương 2016 2020

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 13/KH-SYT thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên của ngành y tế Bình Dương 2016 2020

             • 28/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực