Văn bản khác 13/KH-UBND

Kế hoạch 13/KH-UBND triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 13/KH-UBND 2016 xác định Chỉ số đánh giá cải cách hành chính Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC) CỦA CÁC SỞ VÀ CƠ QUAN NGANG SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thi xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số đánh giá CCHC của các sở và cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CƠ QUAN ÁP DỤNG

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, người dân và doanh nghiệp đối với công tác CCHC nói chung và đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2016 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã nói riêng.

- Quý 1/2017 công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở và cơ quan ngang S, UBND các quận, huyện, thị xã quy định tại Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố.

- Căn cứ Phụ lục 2, Phụ lục 4 được đính kèm theo Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngay 04/12/2015 của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ, các cơ quan đơn vị tổ chức tự đánh giá, chấm điểm bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan, đúng thời gian quy định.

- Tổ chức điều tra xã hội học theo Bộ câu hỏi điều tra xã hội học tại Phụ lục 3, Phụ lục 5 được đính kèm theo Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố bảo đảm khách quan, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Xác định Chỉ số CCHC năm 2016 phản ánh thực chất, khách quan kết quả CCHC của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

3. Cơ quan áp dụng

Các Sở và cơ quan ngang Sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội quy định tại Phụ lục 1 được đính kèm theo Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Yêu cầu

Thời gian

1

Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xác định chỉ số CCHC

Sở Nội vụ

- Các sở và cơ quan ngang sở.

- UBND các quận, huyện, thị xã

- Nội dung ngắn gọn, phù hợp với mục đích, yêu cầu triển khai; người dự Hội nghị hiểu rõ và triển khai theo yêu cầu.

- Đúng thành phần, đối tượng; mời các cơ quan báo, đài để thông tin, tuyên truyền việc triển khai xác định Chỉ số CCHC của Thành phố.

Tháng 01/2016

2

Xây dựng văn bản hướng dẫn xác định chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ Thành phố

Sở Nội vụ

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư.

- Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- Rõ ràng, dễ hiểu, chi tiết và dẫn chiếu đủ số hiệu, tên loại các văn bản cần hướng dẫn.

- Hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tháng 01/2016

3

Xây dựng và triển khai kế hoạch Điều tra xã hội học

- UBND Thành phố;

-Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

- Các sở và cơ quan ngang sở.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đảm bảo đúng đối tượng, phương pháp điều tra, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế và dự toán kinh phí điều tra.

Từ tháng 02/2016 đến hết tháng 9/2016.

4

Tổ chức đánh giá và tự đánh giá công tác CCHC của cơ quan.

- Các sở và cơ quan ngang sở.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

- Đánh giá theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Chính xác, trung thực, khách quan.

- Có số liệu, tài liệu kiểm chứng, dẫn chứng gửi kèm theo Báo cáo.

Hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 10/11/2016

5

Tổng hợp, xử lý số liệu xác định chỉ số CCHC; xây dựng báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC

Sở Nội vụ

- Các sở và cơ quan ngang sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Thành phố.

- Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- Chính xác, trung thực, khách quan.

- Có số liệu, bảng biểu, biểu đồ, sơ đồ dẫn chứng minh họa.

- Xác định được Chỉ số CCHC của các các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đánh giá được những mặt thuận lợi, khó khăn trong triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2016.

- Xác định rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã, và có kiến nghị, đề xuất cụ thể để các đơn vị khắc phục.

Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 29/02/2017

6

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC năm 2016

Hội đồng thẩm định của UBND Thành phố

 

7

Tổ chức công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2016

UBND Thành phố

- Các sở và cơ quan ngang sở.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

- Nội dung ngắn gọn phù hợp với mục đích, yêu cầu Hội nghị.

- Đúng thành phần, đối tượng; mời các cơ quan báo, đài để qua Hội nghị tuyên truyền kết quả xác định Chỉ số CCHC của Thành phố.

Tháng 3/2017

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung và tiến độ tại mục II của Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã

1.1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả công tác CCHC theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội tổ chức điều tra xã hội học theo yêu cầu của UBND Thành phố.

1.2. Thành lập Tổ công tác giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị (nếu cần):

- Các sở và cơ quan ngang sở: một đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách CCHC - Tổ trưởng; Lãnh đạo Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức cán bộ - Thường trực và một số công chức các phòng chức năng liên quan - Thành viên;

- UBND các quận, huyện, thị xã: một đồng chí lãnh đạo UBND cấp huyện phụ trách CCHC - Tổ trưởng; Trưởng phòng Nội vụ - Thường trực và một số công chức Văn phòng HĐND và UBND, các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Tư pháp, Kinh tế, Văn hóa Thông tin, Thanh tra - Thành viên.

1.3. Các sở và cơ quan ngang sở: Tự đánh giá, theo dõi và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Phụ lục 2. Chỉ số đánh giá kết quả CCHC áp dụng đối với các Sở và cơ quan ngang Sở (ban hành kèm theo Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố).

1.4. UBND các quận, huyện, thị xã: Tự đánh giá, theo dõi và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Phụ lục 4. Chỉ số đánh giá kết quả CCHC áp dụng đối với UBND các quận, huyện, thị xã (ban hành kèm theo Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố).

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn xác định chỉ số CCHC năm 2016.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch đánh giá xác định chỉ số CCHC năm 2016.

- Theo dõi, đôn đốc các các các sở và cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai việc tổ chức, đánh giá kết quả công tác CCHC theo Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở liên quan, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả xác định chỉ số đánh giá CCHC năm 2016 đối với các sở và cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Trình UBND Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định.

- Tham mưu UBND Thành phố tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số đánh giá CCHC năm 2016 của các sở và cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

3. Sở Tài chính

Bảo đảm dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC; hướng dẫn các các sở và cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC theo Kế hoạch.

4. Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá CCHC năm 2016.

5. Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Thanh tra Thành phố; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, xây dựng văn bản hướng dẫn nội dung đánh giá tại Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5 được đính kèm theo Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/01/2016 để tổng hợp theo yêu cầu.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách của Thành phố thực hiện công tác CCHC phân bổ cho các cơ quan, đơn vị năm 2016. Căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, các sở và cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã lập dự toán và thực hiện bố trí, thanh quyết toán kinh phí triển khai theo quy định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở và cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị báo cáo, phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP; các PCVP; các phòng CV, HC, TH, NC;
- Lưu: VT, NC (Đà), SNV (40b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu13/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực15/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 13/KH-UBND 2016 xác định Chỉ số đánh giá cải cách hành chính Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 13/KH-UBND 2016 xác định Chỉ số đánh giá cải cách hành chính Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu13/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành15/01/2016
        Ngày hiệu lực15/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 13/KH-UBND 2016 xác định Chỉ số đánh giá cải cách hành chính Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 13/KH-UBND 2016 xác định Chỉ số đánh giá cải cách hành chính Hà Nội

           • 15/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực