Văn bản khác 1307/KH-UBND

Kế hoạch 1307/KH-UBND triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1307/KH-UBND 2019 triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1307/KH-UBND

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận số 96-KL/TW ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp;

Thực hiện Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 và Kế hoạch số 4054/KH-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn năm 2013 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động trong việc chp hành những quy định của pháp luật lao động, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”. Tiến tới từng bước xác lập và vận hành quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên phù hợp theo cơ chế thị trường thông qua các hoạt động như: tuyên truyền, hỗ trợ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động....từ phía các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, các cấp công đoàn và các ngành có liên quan.

- Đề ra các giải pháp thúc đẩy và nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh trong việc triển khai các nội dung trong Đề án, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Triển khai các nội dung hoạt động của Đề án ở các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp trong năm 2019 đạt hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người lao động và người sử dụng, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Về nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động của cơ quan nhà nước và các quy định về quan hệ lao động:

a) Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên lao động của tỉnh đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Bộ luật Lao động, nhu cầu của địa phương và các yêu cầu mới đặt ra về phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh.

* Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Hòa giải viên lao động.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

b) Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực hòa giải tranh chấp cho lực lượng hòa giải viên lao động cấp huyện cũng như đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người sử dụng lao động và cán bộ quản lý nhân sự về xây dựng quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

* Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Phối hợp thực hiện: Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố; Hòa giải viên lao động; người sử dụng lao động.

* Thời gian thực hiện: Quý II/2019.

c) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, các cam kết Quốc tế về lao động mà Việt Nam tham gia, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp... nhằm cung cấp thông tin cho các bên trong quan hệ lao động nhận thức đúng về các nội dung này để phục vụ cho yêu cầu phát triển quan hệ lao động và hội nhập quốc tế.

* Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Phối hợp thực hiện: Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các doanh nghiệp (người sử dụng lao động cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động).

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

2. Về tăng cường năng lực các chủ thể quan hệ lao động, thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể:

a) Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phụ trách theo dõi quan hệ lao động để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, nhất là trong vấn đề hỗ trợ công đoàn cơ sở và đại diện cho người lao động ở những nơi chưa có công đoàn cơ sở trong việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập th. Thí điểm thực hiện đối thoại nhóm, thương lượng nhóm và ký kết thỏa ước lao động tập thnhóm doanh nghiệp.

* Cơ quan thực hiện: Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Phối hợp thực hiện: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

b) Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thcho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở với sự hỗ trợ của Công đoàn cấp trên nhằm đưa ra các khuyến nghị, định hướng, thông qua đó các Công đoàn cơ sở có thể tham khảo để xác định rõ nội dung, quy trình, cách thức tiến hành các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động hiệu quả.

* Cơ quan thực hiện: Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Phối hợp thực hiện: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở tại các đơn vị, doanh nghiệp.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan triển khai các hoạt động tại mục 2 của Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo theo quy định.

3. Các Sở, Ban, ngành có liên quan: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của Đề án trên địa bàn. Tổng hợp kết quả và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho triển khai thực hiện Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành(20) tỉnh;
- Liên đoàn LĐ tỉnh;
- BQL các KCN, BQLVSIP;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- LĐVP(Lượng, Huy), Dg, TH
;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1307/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1307/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2019
Ngày hiệu lực26/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1307/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1307/KH-UBND 2019 triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1307/KH-UBND 2019 triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1307/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýĐặng Minh Hưng
        Ngày ban hành26/03/2019
        Ngày hiệu lực26/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 1307/KH-UBND 2019 triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Bình Dương

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1307/KH-UBND 2019 triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Bình Dương

         • 26/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực