Văn bản khác 1326/KH-UBND

Kế hoạch 1326/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, tấn công trấn áp tội phạm, kéo giảm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1326/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU tăng cường lãnh đạo công tác


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09-CT/TU NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THÀNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM, KÉO GIẢM TỘI PHẠM HÌNH SỰ VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhằm tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2013 về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, tấn công trấn áp tội phạm, kéo giảm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Chủ động triển khai các chủ trương, giải pháp tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và bọn phản động, các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ bí mật Nhà nước; không để xảy ra bất ngờ, bị động trong phòng ngừa và xử lý tình huống khủng bố, phá hoại, biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc dư luận, nhất là các vụ việc nảy sinh có liên quan đến an ninh chính trị; phối hợp giải quyết tốt các vụ khiếu kiện đông người, các vụ đình công, lãn công, không để diễn biến phức tạp, phát sinh thành “điểm nóng”.

2. Tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các biện pháp phòng, chống nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và hành động của chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và từng người dân tham gia phòng, chống tội phạm.

3. Kết hợp chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm với yêu cầu thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là số tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện, số đối tượng tù tha, đặc xá… để góp phần xóa bỏ nguyên nhân,

điều kiện phát sinh tội phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội; kiềm chế sự gia tăng phạm pháp hình sự và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên dân số thường trú và tạm trú tại từng địa bàn; nâng tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự năm 2013 cao hơn năm 2012, tạo đà cho những năm tiếp theo, trong đó tỷ lệ khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% và tỷ lệ khám phá các án cướp, cướp giật, trộm cắp tăng 5% so với năm 2012.

Đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế, kéo giảm 10% tai nạn giao thông trên cả 03 mặt so với năm 2012, tiếp tục giảm ùn tắc giao thông; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng rải đinh, vật sắc nhọn trên đường, tình trạng đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

4. Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là từ các cấp cơ sở; rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chính sách, các giải pháp phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, bình ổn thị trường, góp phần kiềm chế lạm phát.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

1. Tập trung đẩy mạnh, đổi mới nội dung công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền đến từng cấp, từng ngành, đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; không phát ngôn, tán phát tài liệu trái quan điểm của Đảng, Nhà nước.

Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Thường xuyên phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các biện pháp phòng, chống để tạo chuyển biến rõ rệt về ý thức cảnh giác, trách nhiệm và hành động của từng người dân tham gia phòng, chống tội phạm. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sát hợp, cụ thể, lâu dài theo tình hình thực tế địa bàn, từng nhóm đối tượng và có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban ngành, mặt trận và các đoàn thể để đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nên phong trào hành động phòng, chống tội phạm rộng khắp và bền vững; phát huy, nhân rộng các phong trào, các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn đã và đang hoạt động hiệu quả tại địa bàn cơ sở, gắn với việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội và xây dựng môi trường sống lành mạnh trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư.

Kết hợp công tác giáo dục cảm hóa với việc giải quyết hỗ trợ việc làm cho các đối tượng vi phạm pháp luật, người tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong hình phạt tù, các đối tượng cai nghiện ma túy hồi gia, số chị em phụ nữ là nạn nhân của tội phạm mua bán người… để giúp họ ổn định cuộc sống, hạn chế không để đối tượng xấu lợi dụng hoặc tái phạm.

2. Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn số 02/HD-BCA-A81 của Bộ Công an về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan; kết hợp chặt chẽ công tác bảo vệ bí mật nhà nước với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, xem đây là yêu cầu, đòi hỏi cấp bách trong tình hình hiện nay, là nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ và là trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi công dân trong việc nắm vững, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc giao phó hết cho lực lượng công an. Chủ động phòng ngừa, hạn chế sơ hở, thiếu sót không để các thế lực thù địch và các loại đối tượng lợi dụng thâm nhập nội bộ, thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của cơ quan, tổ chức và công dân. Phối hợp khẩn trương xác minh, làm rõ, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và có biện pháp ngăn chặn, khắc phục kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra.

3. Trên cơ sở sơ kết rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy trong tình hình mới, từng đơn vị, địa phương cần đánh giá sâu những việc làm được, những yếu kém, nguyên nhân tồn tại để đề ra những giải pháp đồng bộ; xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống tội phạm, nhằm tạo sự chuyển biến quyết liệt, mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn bộ Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Ngay khi Trung ương có Hướng dẫn xử lý đảng viên theo Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, cần nhanh chóng triển khai hướng dẫn việc thống kê và công bố số liệu hàng năm về phạm pháp hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội (mại dâm, cờ bạc) trên từng địa bàn quận, huyện, phường, xã, thị trấn để phục vụ cho yêu cầu kiểm điểm vai trò các cấp ủy, chính quyền. Thực hiện nghiêm quy định về xử lý người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm để tội phạm gia tăng, lộng hành, gây dư luận bức xúc trong nhân dân hoặc bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm…

Nghiên cứu đề xuất thống nhất việc ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp, nghị quyết liên tịch trong phòng, chống tội phạm, quản lý giáo dục các loại đối tượng ở cơ sở… giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng đảm bảo gọn về thủ tục, chặt chẽ, hiệu quả về nội dung phối hợp thực hiện. Nghiên cứu, đề xuất triển khai việc công nhận các tổ chức, cá nhân hoạt động tự phát liên quận, huyện thành câu lạc bộ, đội nhóm… phòng, chống tội phạm dưới sự quản lý, điều phối của lực lượng công an.

4. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự; rà soát, bổ sung và tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách, các giải pháp phát triển đảm bảo an sinh xã hội, bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát. Xử lý hiệu quả các vấn đề chính sách, xã hội, nhất là chính sách đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, không để các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng để kích động và thực hiện âm mưu “chính trị hóa” các vấn đề trong xã hội; giải quyết tốt các vụ khiếu kiện đông người, đình công, lãn công, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, các “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Giữ gìn trật tự, kỷ cương, từng bước xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố và hội nhập kinh tế quốc tế.

5. Chủ động phát hiện, đấu tranh khắc phục các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng chiêu bài “phản biện xã hội”, “dân chủ, nhân quyền” để đả kích, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại tư tưởng, nhất là các hoạt động đả phá hệ thống lý luận và nền tảng tư tưởng của Đảng, bôi nhọ uy tín lãnh đạo, chia rẽ nội bộ Đảng; tiến hành các giải pháp phù hợp, ngăn chặn, đối sách hiệu quả với các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, không để chúng có điều kiện cài cắm, phát triển lực lượng, tạo dựng “ngọn cờ”, hình thành tổ chức chính trị phản động trong nước.

6. Nắm chắc, nắm sát, phân tích, xử lý, dự báo, đánh giá chính xác thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn; trên cơ sở đó xây dựng, bổ sung nội dung kế hoạch, làm rõ, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn bán người.

Huy động các lực lượng chức năng, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, phối hợp các Cục Nghiệp vụ - Bộ Công an mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, những lễ hội lớn của đất nước và thành phố; đấu tranh, truy quét quyết liệt các loại tội phạm hình sự có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xâm hại tài sản người nước ngoài, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm kinh tế, tham nhũng…, trong đó tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực trung tâm thành phố, khu vực địa bàn đang đô thị hóa. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tiến hành tổng kiểm tra hành chính, triệt phá các băng nhóm tội phạm nhằm đảm bảo ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi các tệ nạn, tiêu cực trong các cấp chính quyền, cơ quan doanh nghiệp và khu vực dân cư. Chủ động tiến hành, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội kết hợp các chương trình, chính sách xã hội ở địa phương để từng bước kiềm chế, loại bỏ dần các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tập trung khắc phục những bất cập trong công tác quản lý cư trú, nhất là quản lý tạm trú, quản lý người nước ngoài; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý đối tượng theo quy định của pháp luật; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự… Chủ động kiểm soát và kịp thời phát hiện, xử lý ngay đối tượng phạm tội đang hoạt động hoặc ẩn náu tại địa bàn cơ sở, xây dựng môi trường sống lành mạnh.

7. Tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI và Thông tri số 18-TT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân khi tham gia giao thông. Đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, phong phú, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

8. Tổ chức sơ kết, đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong công tác đấu tranh chuyển hóa 05 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được chọn thí điểm trở thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất; qua đó đúc kết kinh nghiệm từ các mô hình chuyển hóa đạt hiệu quả để nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố.

9. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất và chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các cơ quan tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp đã đề ra tại mục II của Kế hoạch này; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chính sách, các giải pháp phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, bình ổn thị trường, góp phần kiềm chế lạm phát; tổ chức sơ tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới để kiểm điểm, đánh giá sâu những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân tồn tại; qua đó tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể ở từng đơn vị, địa phương nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tội phạm.

2. Công an thành phố:

- Chủ động đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các chủ trương, giải pháp ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Phát huy vai trò chủ công, nòng cốt trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch phối hợp tấn công trấn áp các loại tội phạm tại các địa bàn, khu vực trọng điểm và giáp ranh các tỉnh, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, các lễ hội của đất nước và thành phố nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

- Tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời tội phạm và tệ nạn xã hội lợi dụng các loại hình kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” để hoạt động, ẩn náu; kết hợp với công tác xây dựng phường, xã lành mạnh lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chỉ đạo công an quận, huyện tập trung chuyển hóa tại các phường, xã là điểm nóng về tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp với Cấp ủy, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có địa bàn phường, xã được chọn thí điểm đấu tranh chuyển hóa để tổ chức sơ kết nhằm đúc kết các giải pháp, mô hình chuyển hóa đạt hiệu quả; tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai phương án nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, các Sở - ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời chỉ đạo công an các cấp tham mưu cho Cấp ủy, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; quản lý vũ khí và phòng, chống cháy nổ; tổ chức diễn tập xử lý các tình huống khủng bố, phá hoại, biểu tình, bạo loạn, xử lý các tình huống khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CA-QS ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Công an thành phố và Bộ Tư lệnh thành phố nhằm sử dụng và huy động có hiệu quả lực lượng phối hợp của 02 đơn vị trong công tác tuần tra, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động của tội phạm.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thành phố phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn các đơn vị xây dựng và triển khai các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013; hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo đúng quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình theo đúng cơ cấu vốn của Chương trình phòng, chống tội phạm đề ra; đề xuất hỗ trợ chế độ, chính sách đặc thù cho cán bộ và người làm công tác phòng, chống tội phạm và chính sách động viên, khen thưởng đối với những người phát hiện và tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý, giám sát và sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống tội phạm.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cấp kinh phí phục vụ công tác đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phường, xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ngoài kinh phí hỗ trợ của Trung ương); phối hợp Công an thành phố rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào các chương trình giáo dục; vào kế hoạch, chương trình hành động của từng đơn vị cơ sở nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài thành phố tăng cường thông tin chính thống; phê phán, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, chống đối chính trị; tập trung đưa tin tuyên truyền về các hoạt động phòng, chống tội phạm của các cơ quan chuyên trách; nêu gương người tốt, việc tốt của địa phương trong phòng chống tội phạm, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hưởng ứng tham gia của toàn xã hội.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động huy động các nguồn lực của địa phương để tăng cường thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chỉ đạo lồng ghép, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phân công, giao nhiệm vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm của các ban, ngành và chính quyền cơ sở để tạo nên phong trào hành động phòng, chống tội phạm rộng khắp, quy mô và bền vững. 9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phối hợp với lực lượng công an cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử lưu động các vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận để trấn áp tội phạm, răn đe đối tượng, giáo dục trong xã hội và nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm tại các địa bàn phức tạp, khu vực dân cư, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phối hợp với chính quyền, các ban ngành chức năng thực hiện cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, đối tượng tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội; phối hợp với lực lượng công an đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố nhân rộng các mô hình phát huy hiệu quả trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cụ thể. Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công an thành phố (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thành phố) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Giao Công an thành phố (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thành phố) hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trình Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1326/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1326/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2013
Ngày hiệu lực21/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1326/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1326/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU tăng cường lãnh đạo công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1326/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU tăng cường lãnh đạo công tác
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1326/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Trí
        Ngày ban hành21/03/2013
        Ngày hiệu lực21/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1326/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU tăng cường lãnh đạo công tác

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1326/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU tăng cường lãnh đạo công tác

           • 21/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực