Văn bản khác 134/KH-UBND

Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 134/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ, GIAI ĐOẠN 2017-2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2017- 2021” trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tăng cường công tác xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL), cung cấp kịp thời, có chất lượng dịch vụ công về PBGDPL và TGPL cho người dân trên cơ sở phát huy vai trò luật gia và Hội luật gia các cấp cũng như các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhằm đáp ứng nhu cầu về quyền được thông tin và cung cấp dịch vụ pháp lý của nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Đẩy mạnh triển khai các mô hình PBGDPL và TGPL của Hội Luật gia các cấp; nâng cao năng lực PBGDPL và TGPL cho hội viên Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc phổ biến, quán triệt và thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2017-2021” phải được tổ chức kịp thời, sâu rộng nghiêm túc và dân chủ. Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa Hội Luật gia với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nhằm thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả các nội dung nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn tỉnh;

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung kế hoạch, chỉ đạo và tạo điều kiện để các Huyện hội, Thành hội và Chi hội Luật gia xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng lĩnh vực, đồng thời đa dạng hóa các hình thức PBGDPL và TGPL cho người dân, tập trung một số địa bàn làm điểm, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và những địa bàn có nhiều bức xúc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2017-2021

1. Phổ biến, quán triệt Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2017-2021”

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư Pháp, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2. Các cấp Hội Luật gia trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phù hợp với hoạt động của mỗi cấp và nhiệm vụ chính trị mỗi cơ quan, đơn vị

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh chủ trì và chỉ đạo các cấp Hội Luật gia trong xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch;

- Cơ quan phối hợp:

+ Ở tỉnh: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh;

+ Ở cấp huyện: Phòng Tư pháp huyện, thành phố, các phòng, ban có liên quan, các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

3. Các hoạt động thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn

a) Tiến hành rà soát, đánh giá nguồn nhân lực thực hiện PBGDPL và TGPL tại cơ sở của Hội Luật gia các cấp, hội viên các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp để trên cơ sở đó đề ra các biện pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ này.

b) Tham gia góp ý, xây dựng, ban hành và phổ biến các bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Luật gia, luật sư, tư vấn viên pháp luật và các đối tượng liên quan trong việc thực hiện nghĩa vụ tham gia PBGDPL và TGPL.

c) Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội...tại các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn bằng hình thức: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư Pháp, Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 đến năm 2021.

d) Tổ chức các đợt trợ giúp lưu động kết hợp với tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo từng lĩnh vực, chuyên đề về pháp luật phù hợp với các tầng lớp Nhân dân ở các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư Pháp, Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 đến năm 2021.

đ) Biên soạn, in ấn, phát hành miễn phí tờ rơi gấp, tài liệu pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư Pháp, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2021.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL và TGPL

a) Tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL và TGPL cho đội ngũ luật gia.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp:

+ Ở cấp tỉnh: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

+ Ở cấp huyện: Phòng Tư pháp, các phòng, ban có liên quan, các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố;

- Hội Luật gia các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL và TGPL cho đội ngũ luật gia làm công tác PBGDPL và TGPL tại địa phương;

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2021.

b) Đa dạng hóa nguồn tài liệu tuyên truyền pháp luật; Hỗ trợ tài liệu nghiệp vụ PBGDPL và TGPL cho đội ngũ luật gia làm công tác PBGDPL và TGPL.

- Hội Luật gia tỉnh biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật với các hình thức phù hợp, dễ hiểu như: Sách hỏi - đáp pháp luật, sổ tay pháp luật, tờ gấp pháp luật. Mở các chuyên trang, chuyên mục nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về PBGDPL và TGPL trên bảng tin Tư pháp, trang tin điện tử...để bồi dưỡng chuyên môn pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL và TGPL;

- Khuyến khích các tổ chức, Doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh tham gia PBGDPL, thực hiện chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí, phương tiện vật chất cho hoạt động PBGDPL và TGPL liên quan đến lĩnh vực chính sách, pháp luật được tuyên truyền, phổ biến hoặc trợ giúp;

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tnh;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp với cơ quan tư pháp các cấp;

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2021.

5. Tổ chức xây dựng thí điểm mô hình hoạt động PBGDPL và TGPL (Gọi là trung tâm pháp luật cộng đồng) tại Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và các chi nhánh trực thuộc, để thực hiện các hoạt động truyền thông pháp luật, PBGDPL và TGPL miễn phí, tham gia các hoạt động hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong Nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Tiến độ thực hiện: Theo chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, Bộ Tư Pháp.

6. Kinh phí triển khai thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được thực hiện theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách và nguồn hỗ trợ khác

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh - Cơ quan chủ trì Đề án.

- Là đơn vị chủ trì, đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết hàng năm, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án;

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả về Trung ương Hội Luật gia và Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp), theo quy định.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Trung ương Hội Luật gia Việt Nam;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 60b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu134/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2018
Ngày hiệu lực11/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 134/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 134/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu134/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành11/10/2018
        Ngày hiệu lực11/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 134/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 134/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Hòa Bình

           • 11/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực