Văn bản khác 138/KH-UBND

Kế hoạch 138/KH-UBND xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 138/KH-UBND 2017 xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 ĐỐI VỚI CÁC SỞ, CƠ QUAN NGANG SỞ VÀ UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

Thực hiện Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Quyết định số 7362/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch xây dựng và triển khai xác định Chỉ scải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và ban hành Chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ Thành phố thay thế Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, đảm bảo phù hợp Chỉ số CCHC cấp tỉnh được quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy và Kế hoạch CCHC nhà nước của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

- Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã sau khi Chỉ số CCHC được UBND Thành phố ban hành.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp xây dựng Chỉ số CCHC đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ được giao.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã về đánh giá, chm điểm công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan, đúng thời gian quy định.

- Tổ chức điều tra xã hội học thực hiện theo Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được ban hành kèm theo Chỉ số CCHC của UBND Thành phố bảo đảm khách quan, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

1. Về nhiệm vụ triển khai xây dựng Chỉ số CCHC

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Chỉ số CCHC (dự kiến từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2017);

- Tổ chức hội thảo, xin ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan (các sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã; Bộ Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy; các chuyên gia và một số tổ chức, cá nhân khác có liên quan về nội dung dự thảo Chỉ số); Trường hợp cần thiết có thể tổ chức tập huấn, khảo sát kinh nghiệm xây dựng Chỉ số CCHC.

- Hoàn hiện, trình UBND Thành phố xem xét, ban hành Chỉ số (dự kiến trong tháng 7/2017).

b) Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố cử đại diện lãnh đạo cơ quan và một công chức; đại diện lãnh đạo và viên chức của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội cùng phối hợp Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Chỉ số CCHC.

2. Về triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã

a) Căn cứ Chỉ số CCHC được UBND Thành phố ban hành, các cơ quan, đơn vị triển khai theo nội dung và tiến độ đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2017 như sau

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Yêu cầu

Thời gian

1

Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xác định chỉ số CCHC

Sở Nội vụ

- Các Sở và cơ quan ngang Sở.

- UBND các quận, huyện, thị xã

- Nội dung ngắn gọn, phù hợp với mục đích, yêu cầu trin khai; người dự Hội nghị hiểu rõ và triển khai theo yêu cầu.

- Đúng thành phần, đối tượng; mời các cơ quan báo, đài để thông tin, tuyên truyền việc triển khai xác định Chỉ số CCHC của Thành phố.

Tháng 07/2017

2

Xây dựng văn bản hướng dẫn xác định chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ Thành phố

Sở Nội vụ

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư.

- Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Ni.

- Rõ ràng, dễ hiểu, chi tiết và dẫn chiếu đủ số hiệu, tên loại các văn bản cần hướng dẫn.

- Hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tháng 9/2017

3

Xây dựng và triển khai kế hoạch Điều tra xã hội học

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

- Các Sở và cơ quan ngang Sở.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đảm bảo đúng đối tượng, phương pháp điều tra, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế và dự toán kinh phí điều tra.

- Trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch và triển khai điều tra xã hội học theo Kế hoạch được Thành phố phê duyt.

Từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2017.

4

Tổ chức đánh giá và tự đánh giá công tác CCHC của cơ quan, đơn vị.

- Các sở và cơ quan ngang sở.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

- Đánh giá theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Chính xác, trung thực, khách quan.

- Có số liệu, tài liệu kiểm chứng, dẫn chứng gửi kèm theo Báo cáo.

Gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 30/10/2017

5

Tổng hợp, xử lý số liệu xác định chỉ số CCHC; xây dựng báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC

Sở Nội vụ

- Các Sở và cơ quan ngang Sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Thành phố.

- Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- Chính xác, trung thực, khách quan.

- Có số liệu, bảng biểu, biểu đồ, sơ đồ dẫn chứng minh họa.

- Xác định được Chỉ sCCHC của các các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đánh giá được những mặt thuận lợi, khó khăn trong triển khai xác định Chỉ s CCHC năm 2016.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 12/2017

6

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC năm 2017

Hội đồng thẩm định của UBND Thành phố

- Các Sở và cơ quan ngang Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Thành phố.

- Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- Xác định rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã, và có kiến nghị, đề xuất cụ thể để các đơn vị khắc phục

- Gửi báo cáo kết quả đánh giá, thẩm định theo ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị theo dõi, phụ trách về Sở Nội vụ trước ngày 15/11/2017 để tng hợp báo cáo Hội đồng thẩm định.

 

7

Tổ chức công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2017

UBND Thành phố

- Các Sở và cơ quan ngang Sở.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

- Nội dung ngn gọn phù hợp với mục đích, yêu cầu Hội nghị.

- Đúng thành phần, đối tượng; mời các cơ quan báo, đài để qua Hội nghị tuyên truyền kết quả xác định Chỉ số CCHC của Thành phố.

Tháng 01/2018

b) Các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung và tiến độ tại tiết a, điểm 2, mục II của Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau

- Các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tự đánh giá kết quả công tác CCHC theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội tổ chức điều tra xã hội học theo yêu cầu của UBND Thành phố.

+ Thành lập Tổ công tác giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị (nếu cần):

Các Sở và cơ quan ngang Sở: một đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách CCHC - Tổ trưởng; Lãnh đạo Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức cán bộ - Thường trực và một số công chức các phòng chức năng liên quan - Thành viên;

UBND các quận, huyện, thị xã: một đồng chí lãnh đạo UBND cấp huyện phụ trách CCHC - Tổ trưởng; Trưởng phòng Nội vụ - Thường trực và một số công chức Văn phòng HĐND và UBND, các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Tư pháp, Kinh tế, Văn hóa Thông tin, Thanh tra - Thành viên.

+ Các Sở và cơ quan ngang Sở: Tự đánh giá, theo dõi và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Đề án xác định Chỉ số CCHC của Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

+ UBND các quận, huyện, thị xã: Tự đánh giá, theo dõi và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phn được quy định được quy định trong Chỉ số CCHC của Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Sở Nội vụ

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn xác định chỉ s CCHC năm 2017.

+ Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch đánh giá xác định chỉ số CCHC năm 2017.

+ Theo dõi, đôn đốc các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai việc tổ chức, đánh giá kết quả công tác CCHC theo Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả xác định chỉ số đánh giá CCHC năm 2017 đối với các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

+ Trình UBND Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định.

+ Tham mưu UBND Thành phố tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số đánh giá CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội

Xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá CCHC năm 2017.

- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Thanh tra Thành phố; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, xây dựng văn bản hướng dẫn nội dung đánh giá công tác CCHC theo quy định tại Chỉ số CCHC được Thành phố ban hành, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/8/2017 để tổng hợp xây dựng văn bản hướng dẫn chung.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách của Thành phố thực hiện công tác CCHC phân bổ cho các cơ quan, đơn vị năm 2017. Căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã lập dự toán và thực hiện bố trí, thanh quyết toán kinh phí triển khai theo quy định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng và triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị báo cáo, phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch
UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở và cơ quan ngang Sở;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, các PCVP; Các phòng: NC, TKBT, HCTC, TH;
- Lưu: VT, NC(B
ình), SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu138/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2017
Ngày hiệu lực12/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 138/KH-UBND 2017 xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 138/KH-UBND 2017 xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu138/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành12/06/2017
        Ngày hiệu lực12/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 138/KH-UBND 2017 xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 138/KH-UBND 2017 xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội

           • 12/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực