Văn bản khác 139/KH-UBND

Kế hoạch 139/KH-UBND thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 139/KH-UBND chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân An Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/KH-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện thống nhất, toàn diện và có hiệu quả mục tiêu của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, đề án,
kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật khác đang được triển khai tại cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

3. Xác định việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong năm 2016; xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

4. Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg mang tính thường xuyên, lâu dài, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về tiếp cận pháp luật.

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân về xây dựng xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố; tỉnh tiếp cận pháp luật lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, tập huấn, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các cấp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Đài phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, Báo An Giang.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Khuyến khích, phát động phong trào thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố; tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các cấp.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cùng cấp sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

3. Kiện toàn và nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện thiết chế pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

a) Thống kê, rà soát số lượng và trình độ chuyên môn của các công chức Tư pháp – Hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

b) Thống kê, rà soát các chức danh công chức xã, phường khác (Địa chính – Xây dựng; Văn hóa – Xã hội; Văn phòng – Thống kê; Tài chính – Kế toán Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự) nhằm từng bước kiện toàn số lượng và bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ đội ngũ này.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan thực hiện: các Sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

4. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Kiểm tra, đánh giá, báo cáo thực hiện 06 tháng (trước ngày 5/6); năm (trước ngày 05/12/2016).

5. Công khai kết quả tự đánh giá và các quy định có liên quan lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng quý.

6. Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành và phòng chuyên môn huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo yêu cầu công việc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung
như sau:

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền quy định pháp luật hiện hành về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Bổ sung chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Tạo điều kiện cho các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tích cực tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các công việc về chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã, phường, thị trấn.

- Đảm bảo về biên chế, cơ sở vật chất và kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật ở tỉnh; chỉ đạo, đầu tư, có biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, bất cập đối với xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn, các tiêu chí chưa đạt hoặc đạt chuẩn nhưng chưa bền vững.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban ngành tỉnh triển khai thực hiện; kiểm tra, tổng hợp, thống kê, định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện (trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hàng năm).

- Tổng hợp ý kiến đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý và xây dựng xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở; kiện toàn và nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện thiết chế pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

c) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang phối hợp Sở Tư pháp tăng cường hoạt động truyền thông, phổ biến Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về tiếp cận pháp luật; thực hiện các nội dung được giao tại Mục II Kế hoạch này.

d) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch này; triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Bố trí cán bộ, công chức, cơ sở vật chất và kinh phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật.

- Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn trực thuộc; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; kiểm tra, tổng hợp, thống kê; định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện (trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hàng năm).

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện nội dung của Kế hoạch này và các nhiệm vụ nêu trên.

e) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Tổ chức thực hiện các quy định, các biện pháp, giải pháp về việc xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật tại địa phương.

- Bố trí cán bộ, công chức, cơ sở vật chất và kinh phí hợp
lý để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật ở
địa phương.

- Đánh giá, tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả việc thực hiện (trước ngày 15 tháng 5 và ngày 15 tháng 11 hàng năm).

Công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì, phối hợp với các công chức khác của xã, phường, thị trấn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp mình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu139/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2016
Ngày hiệu lực16/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 139/KH-UBND chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân An Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 139/KH-UBND chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân An Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu139/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành16/03/2016
        Ngày hiệu lực16/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 139/KH-UBND chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân An Giang 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 139/KH-UBND chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân An Giang 2016

             • 16/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực