Văn bản khác 14/KH-UBATGTQG

Kế hoạch 14/KH-UBATGTQG triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 14/KH-UBATGTQG triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015


ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2015

Năm 2015, với đà phục hồi của nền kinh tế, nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, lượng phương tiện tham gia giao thông vận tải ngày càng tăng. Đồng thời, năm 2015 đất nước có nhiều sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng: chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm thống nhất đất nước, năm cuối của nhiệm kỳ phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2015, năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đặt ra yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ phức tạp và khó khăn hơn cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020” của Liên hợp quốc; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 87/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Năm an toàn giao thông năm 2015 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

2. Giảm từ 5% đến 10% so với năm 2014 về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe mô tô. Các địa phương giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết, số người bị thương: đối với các địa phương có số người chết tai nạn giao thông năm 2014 tăng phải giảm tối thiểu 10% số vụ, số người chết, số người bị thương (theo phụ lục đính kèm).

3. Tiếp tục cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn quốc, từ cấp Trung ương đến tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2015.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; tuyệt đối tránh hình thức, rườm rà; triệt để thực hành tiết kiệm.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo đúng Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2013 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát.

3. Đẩy mạnh tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; đẩy nhanh rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất trật tự, an toàn giao thông; những vi phạm về điều kiện an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông.

5. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông vận tải, trong đó chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và người điều khiển phương tiện cá nhân, đặc biệt là nhóm những người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

6. Tiếp tục thực hiện phòng, chống ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đẩy nhanh tiến độ và khuyến khích sử dụng vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giao thông vận tải

a) Công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật

Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án quy hoạch và các đề án khác, bảo đảm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và trực tiếp ban hành theo đúng tiến độ đã đăng ký, đặc biệt là các quy định siết chặt quản lý vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các quy định và chế tài xử lý vi phạm đối với hành vi sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện, nâng mức phạt đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; hành khách không thắt dây an toàn khi đi ô tô; nghiên cứu để quy định có hiệu quả về việc thu và sử dụng quỹ bảo trì đường bộ đối với xe mô tô; xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về tổ chức, giám sát, điều khiển giao thông.

b) Tiếp tục thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa và các Nghị định có liên quan trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, đường sắt; tổ chức tập huấn quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải cho lãnh đạo đơn vị kinh doanh vận tải và người điều hành vận tải;

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động về siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện; chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với công an các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hành vi vi phạm, lách luật, tránh trạm cân tải trọng và chống đối lực lượng thực thi công vụ;

- Ngăn chặn xe chở quá tải từ gốc, yêu cầu người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp như mỏ, cảng, ga, cơ sở sản xuất vật liệu ký cam kết không xếp hàng quá tải trọng xe và có biện pháp kiểm soát, xử lý ngay tại nơi xếp hàng; yêu cầu chủ phương tiện cam kết không hoán cải phương tiện;

- Thực hiện đầu tư xây dựng trạm kiểm soát tải trọng cố định vào dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và một số tuyến quốc lộ trọng điểm khác;

- Xây dựng và triển khai thực hiện “Quy chế phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa tại các vị trí có cầu đường bộ, đường sắt vượt sông” trên các tuyến đường thủy nội địa quan trọng giữa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các địa phương;

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “4 xin, 4 luôn” (Xin chào - Xin phép - Xin lỗi - Xin cám ơn; Luôn mỉm cười - Luôn nhẹ nhàng - Luôn thấu hiểu - Luôn giúp đỡ); phát động phong trào doanh nghiệp vận tải xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

c) Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu thị phần vận tải và tăng cường kết nối các phương thức vận tải:

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động tăng cường năng lực, hiệu quả các phương thức vận tải khối lượng lớn, tăng cường kết nối các phương thức vận tải, giảm áp lực cho vận tải đường bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa điều hành vận tải, nâng cao năng lực và chất lượng vận tải đường sắt, đường thủy, đường hàng không bảo đảm thuận tiện nhanh chóng, giá cước hợp lý.

d) Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và quản lý người điều khiển phương tiện:

- Đổi mới phương thức đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương; hoàn thiện quy trình giám sát tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo và sát hạch;

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép điều khiển phương tiện;

- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ giáo viên, sát hạch viên.

đ) Nâng cao chất lượng quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện:

- Tiếp tục triển khai Đề án Nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thiện cơ sở dữ liệu kỹ thuật phương tiện;

- Hoàn thiện quy trình kiểm định nâng cao khả năng giám sát quá trình kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy định về bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện trong doanh nghiệp kinh doanh vận tải;

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng phương tiện, chú trọng công tác giám sát việc thực hiện quy định về đăng kiểm và niên hạn sử dụng của phương tiện.

e) Đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả và bảo đảm an toàn giao thông của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông

- Đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng thi công các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông, phấn đấu hoàn thành 114 dự án và khởi công xây dựng 48 dự án1, cơ bản hoàn thành toàn bộ các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Vũng Áng - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên vào cuối năm 2015; thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức, bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc trên các tuyến đang thi công;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, xã hội hóa xây dựng, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ”;

- Khẩn trương hoàn thành rà soát các vị trí đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện với hệ thống quốc lộ, tổ chức lại giao thông cắm biển cảnh báo, gờ giảm tốc; bổ sung đầy đủ hệ thống hộ lan, cọc tiêu, biển báo và các đoạn lánh nạn đối với đường đèo dốc, miền núi; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo trên mạng lưới đường bộ theo đúng quy chuẩn quốc gia, kiên quyết bỏ các biển báo bất hợp lý; rà soát, tiến hành lắp đặt giải phân cách cứng tại các tuyến đường đủ điều kiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông; rà soát, có phương án tổ chức giao thông hợp lý toàn bộ các vị trí đường ngang giữa đường bộ và đường sắt, xóa bỏ các đường ngang trái phép, kết nối tín hiệu giao thông tại các nút giao thông đường bộ có đèn tín hiệu và đường ngang đường sắt;

- Hoàn thiện quy trình khai thác, tăng cường biện pháp quản lý hệ thống đường cao tốc, bảo đảm khai thác hiệu quả, an toàn;

- Thực hiện nghiêm việc thẩm định an toàn giao thông đối với các tuyến đường chuẩn bị đưa vào khai thác, sử dụng; lập kế hoạch thẩm định an toàn giao thông đối với toàn bộ hệ thống quốc lộ đang khai thác; chỉ đạo các Sở giao thông vận tải thực hiện thẩm định an toàn giao thông các tuyến đường tỉnh và đường huyện;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiết để triển khai Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020;

- Đẩy mạnh thực hiện rà soát, kiểm tra và thực hiện duy tu, bảo trì, sửa chữa cầu treo dân sinh; tập trung hoàn thành đưa vào khai thác 186 cầu treo dân sinh tại 28 tỉnh miền núi và trung du phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; đẩy nhanh tiến độ triển khai giai đoạn 2 của Đề án.

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương triển khai thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phối hợp số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc triển khai thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, việc thực hiện các cam kết về xếp hàng và vận chuyển đúng tải trọng phương tiện, hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ tại các địa phương, các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và các đầu mối hàng hóa;

- Khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để xử lý vi phạm đối với chủ xe, lái xe, xác định trách nhiệm liên quan của cơ quan, người thực thi công vụ; công bố doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp dữ liệu và thông tin cho lực lượng cảnh sát giao thông xử lý ngay các xe vi phạm tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; tiếp tục siết chặt quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông, chở khách du lịch, tàu cao tốc cánh ngầm;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện; thông báo số điện thoại đường dây nóng của cơ quan thanh tra tại các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe để tiếp nhận phản ảnh của người dân về vi phạm, tiêu cực;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, hàng hải; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phương tiện thủy nội địa, hàng hải chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn;

- Hoàn thiện quy định về đăng kiểm, kiểm tra chất lượng xe bốn bánh chạy điện, xe máy và xe đạp điện, phối hợp với Bộ Công an quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại phương tiện này;

- Phối hợp với Bộ Y tế tăng cường thanh tra các cơ sở khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện; tổ chức hậu kiểm kết quả khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải;

- Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn hàng không dân dụng tại các cảng hàng không, sân bay, máy bay, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

2. Bộ Công an

- Tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mô hình tổ tuần tra phối hợp Cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, về nồng độ cồn, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm luồng tuyến, chở quá số người quy định, vi phạm quy định về thời gian lái xe, lái tàu, đón, trả khách không đúng nơi quy định; điều khiển phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, không có giấy phép theo quy định..., xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng;

- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và chính quyền địa phương triển khai thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phối hợp số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21 tháng 11 năm 2013, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải của lái xe, chủ xe ô tô tải, đặc biệt là xe chở công-ten-nơ, vật liệu xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm chở quá tải đối với phương tiện thủy;

- Triển khai Đề án Tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt;

- Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng lộ trình quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua tài khoản ngân hàng;

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai thí điểm mô hình xã hội hóa đầu tư và vận hành hệ thống giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc bằng camera;

- Tổ chức lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, kiến nghị các bất hợp lý trong tổ chức giao thông; chú trọng tại các tuyến đường mới khai thác, sử dụng; kiến nghị việc giải quyết các “điểm đen” tai nạn giao thông; thực hiện các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông;

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2013 - 2018;

- Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Đồng thời chỉ đạo các trường học yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh yêu cầu học sinh các cấp tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông bằng xe cơ giới hai bánh; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe và sau khi đã sử dụng rượu, bia;

- Đẩy nhanh việc rà soát và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu giáo dục về an toàn giao thông trong chương trình chính khóa của các cấp học đảm bảo đủ nội dung, đủ thời lượng và phù hợp với lứa tuổi đưa vào giảng dạy chính khóa từ sau năm 2015;

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục an toàn giao thông cho giảng viên một số trường đại học, cao đẳng; tiếp tục tổ chức cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trong năm học 2014 - 2015, cho học sinh Trung học phổ thông vào đầu năm học 2015 - 2016.

4. Bộ Y tế

- Chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người tham gia giao thông; khẩn trương ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Thông tư quy định về kiểm tra xét nghiệm các chất kích thích thần kinh bị cấm của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ;

- Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên;

- Chỉ đạo Sở Y tế, các Trung tâm Y tế tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe đối với lái xe, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong tổ chức thực hiện.

5. Bộ Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để thống nhất phương án sửa đổi, trình duyệt quy định về quản lý, sử dụng tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo hướng ưu tiên cho ngân sách địa phương và phân bổ hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đề xuất cơ chế trích nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông để chi trả kinh phí xã hội hóa đầu tư và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính;

- Chỉ đạo các Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc phê duyệt cấp nguồn kinh phí năm 2015 để triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương;

- Tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Hải quan áp dụng quy định về chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy điện, xe đạp điện nhập khẩu; tăng cường đấu tranh để ngăn chặn, giảm thiểu lượng xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm và phụ tùng, phụ kiện nhập lậu vào thị trường Việt Nam; không giải quyết thủ tục hải quan đối với trường hợp xe ô tô chở hàng hóa xuất, nhập khẩu vượt quá trọng tải quy định;

- Chỉ đạo tăng cường vai trò doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông; giai đoạn 2013 - 2015.

- Phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015. Cụ thể:

+ Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, tăng cường tuyên truyền trên báo mạng, các mạng xã hội;

+ Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh; sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề an toàn giao thông;

+ Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề: Kiểm soát tải trọng phương tiện; phòng, chống uống rượu bia đối với lái xe khi điều khiển phương tiện; tuân thủ quy định tốc độ; đội mũ bảo hiểm; quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt; bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách;

+ Tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2015 “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nguy cơ, hậu quả và các biện pháp phòng tránh tai nạn xe mô tô, xe gắn máy;

+ Hưởng ứng và triển khai các hoạt động “phòng ngừa tai nạn xe mô tô, xe gắn máy” trong chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020” của Liên hợp quốc;

+ Khẩu hiệu tuyên truyền chung: “Tính mạng con người là trên hết”; “Chở quá tải là phá hoại tài sản Quốc gia”, “Đã uống rượu - bia không lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm - bảo vệ chính mình”; “Có phao cứu sinh thì mình sang sông”.

7. Bộ Quốc phòng

- Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng;

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm, đơn vị điểm về trật tự, an toàn giao thông; tích cực tham gia với địa phương trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông; bổ sung quy định về ghi thông tin liên quan đến trọng tải phương tiện trên giấy tờ xe và niêm yết trên cánh cửa xe ô tô, xe đầu kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc do Bộ quản lý.

8. Các Bộ Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, phân bón, nông sản, xây lắp các công trình có sử dụng kết cấu siêu trường, siêu trọng, kinh doanh xăng, dầu... thực hiện nghiêm các quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô, cương quyết không để tình trạng xe ô tô chở hàng quá tải đi và đến các đầu mối hàng hóa của doanh nghiệp;

9. Bộ Công Thương: chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.

10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Thông tư quy định quản lý việc quảng cáo rượu, bia, yêu cầu phải gắn kèm nội dung cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và nguy cơ xảy ra tai nạn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông;

- Phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cơ quan thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện tiêu chí “Văn hóa giao thông”.

11. Các Bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trên địa bàn nông thôn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tự giác chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông.

12. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông” đã ký với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình và phát các thông điệp về an toàn giao thông.

13. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

- Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

- Phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đổi mới phương thức, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên mọi phương tiện truyền thông ở cả Trung ương và địa phương, nhất là trên truyền hình và phát thanh, đẩy mạnh tuyên truyền trên các mạng xã hội; trọng tâm là tuyên truyền về các giải pháp thực hiện “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”; phổ biến quy định pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, vận động theo các chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng quy định cụ thể cơ cấu, tổ chức, địa vị pháp lý của Văn phòng Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp với các cơ quan về an toàn giao thông, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên kênh VOV giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục an toàn giao thông Đài Truyền hình Việt Nam, chuyên mục Văn hóa giao thông Truyền hình Thông tấn;

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thí điểm các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh lớp 12 và cấp chứng chỉ an toàn giao thông cho học sinh khi hoàn thành khóa học;

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục phối hợp thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông;

- Phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thành viên và Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động kết hợp giám sát công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chủ đề năm An toàn giao thông 2015; thiết lập đường dây nóng Quốc gia tiếp nhận phản ánh của người dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền theo chủ đề: an toàn cho người đi mô tô; kiểm soát tốc độ; kiểm soát tải trọng xe; kiểm soát uống rượu bia đối với lái xe; sản xuất các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền thống nhất trên toàn quốc (phóng sự, thông điệp, áp phích, pano, tờ rơi…);

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2015, trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 3; phát động và trao giải thưởng báo chí viết về an toàn giao thông năm 2015;

- Phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn đường bộ toàn cầu lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc với trọng tâm “Nâng cao an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông”; phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong Châu Á xây dựng và triển khai “Kế hoạch hành động về mũ bảo hiểm trẻ em”;

- Phối hợp với một số tổ chức Quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông;

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông theo Chương trình phối hợp đã ký kết và đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp;

- Phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện chương trình “Chung tay chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong xã hội;

- Tổ chức hội nghị trực tuyến an toàn giao thông 3 tháng một lần để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, biểu dương, khen thưởng các địa phương đạt thành tích tốt và phê bình các địa phương yếu kém;

- Tổ chức Hội nghị thường niên của Diễn đàn các nhà khoa học về an toàn giao thông lần thứ 3; tổ chức Hội nghị công tác văn phòng Ban An toàn giao thông, kiện toàn Ban An toàn giao thông các cấp và lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cấp xã; tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng Ban An toàn giao thông;

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện hàng Quý, 6 tháng và cả năm cho Chủ tịch Ủy ban.

14. Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 theo chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Trưởng Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch hành động “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” tại địa phương; kiện toàn bộ máy, nhân sự Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, cấp huyện; chú trọng tăng cường lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cấp xã, nghiên cứu áp dụng mô hình tổ tự quản về trật tự, an toàn giao thông cấp xã của tỉnh Gia Lai;

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên các tuyến đường địa bàn nông thôn, tăng cường, bố trí thêm các lực lượng khác ngoài Cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày nghỉ Lễ, Tết, xử lý nghiêm đối với các trường hợp đã uống rượu, bia vẫn tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy; chỉ đạo lắp đặt hệ thống biển cảnh báo trên các tuyến đường nông thôn, từ đường tỉnh ra quốc lộ;

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, nâng cấp, bảo trì đường bộ; xác định các điểm mất an toàn trên đường giao thông nông thôn, đặc biệt là các cầu treo, cầu dân sinh, tạm ngừng khai thác những công trình không đảm bảo an toàn, khẩn trương tổ chức duy tu, sửa chữa khắc phục để nhân dân đi lại an toàn; chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đơn vị thi công công trình xây dựng, bảo trì chú trọng công tác bảo đảm giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông do việc thi công các công trình; đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020, cương quyết không để phát sinh thêm đường ngang trái phép, chủ động lập kế hoạch và lộ trình cụ thể để xóa bỏ các đường ngang trái phép;

- Tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ, duy trì hoạt động của trạm kiểm soát tải trọng xe 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần; tổ chức đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực kiểm tra trọng tải xe; yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản, kinh doanh kho, bãi, cảng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp... trên địa bàn thực hiện xếp hàng hóa lên xe ô tô đúng quy định về tải trọng; kiên quyết chấm dứt tình trạng xe ô tô vi phạm chở hàng quá tải tham gia giao thông; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng phương tiện vi phạm chở hàng quá trọng tải lưu thông trên đường bộ thuộc địa bàn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2015; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bám sát chủ đề năm An toàn giao thông 2015, chuyên đề an toàn giao thông cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tăng cường tuyên truyền vận động ở cơ sở, phát huy hiệu quả của hệ thống loa phóng thanh;

- Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường các lực lượng hướng dẫn giao thông, xây dựng phương án phân luồng và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các tuyến trọng điểm, tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động giao thông; thực hiện quyết liệt việc lập lại trật tự, kỷ cương đối với giao thông đô thị, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với mọi trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trông giữ xe trái phép, lập lại trật tự trong quản lý lòng đường, vỉa hè; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động đường thông - hè thoáng đến cấp phường, thị trấn./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QPAN của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- TU, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Ủy viên UB ATGT QG;
- Thành viên Ban Thường trực UB ATGT QG;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- CVP, các PCVP UB ATGTQG;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

GIAO CHỈ TIÊU GIẢM TỐI THIỂU 5% TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM 2015 CHO BAN AN TOÀN GIAO THÔNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch số 14/KH-UBATGTQG ngày 15 tháng 01 năm 2015)

TT

ĐỊA PHƯƠNG

SỐ VỤ

SỐ NGƯỜI CHẾT

SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2014

Năm 2015

Giảm (%)

Giảm tuyệt đối

Giảm (%)

Giảm tuyệt đối

Giảm (%)

Giảm tuyệt đối

1

QUẢNG NINH

155

-5.0%

-8

87

-5.0%

-4

144

-5.0%

-7

2

HÀ GIANG

64

-5.0%

-3

53

-5.0%

-3

57

-5.0%

-3

3

BẮC KẠN

69

-5.0%

-3

21

-5.0%

-1

89

-5.0%

-4

4

NINH THUẬN

376

-5.0%

-19

80

-5.0%

-4

465

-5.0%

-23

5

CAO BẰNG

207

-5.0%

-10

54

-5.0%

-3

267

-5.0%

-13

6

NAM ĐỊNH

149

-5.0%

-7

64

-5.0%

-3

148

-5.0%

-7

7

CÀ MAU

54

-5.0%

-3

18

-5.0%

-1

65

-5.0%

-3

8

BẮC GIANG

311

-5.0%

-16

116

-5.0%

-6

274

-5.0%

-14

9

ĐÀ NẴNG

174

-5.0%

-9

98

-5.0%

-5

154

-5.0%

-8

10

LẠNG SƠN

78

-5.0%

-4

74

-5.0%

-4

43

-5.0%

-2

11

BÌNH DƯƠNG

2736

-5.0%

-137

318

-5.0%

-16

3378

-5.0%

-169

12

ĐIỆN BIÊN

58

-5.0%

-3

28

-5.0%

-1

68

-5.0%

-3

13

TÂY NINH

243

-5.0%

-12

115

-5.0%

-6

222

-5.0%

-11

14

ĐNG THÁP

124

-5.0%

-6

132

-5.0%

-7

41

-5.0%

-2

15

THÁI NGUYÊN

238

-5.0%

-12

107

-5.0%

-5

223

-5.0%

-11

16

BÌNH ĐỊNH

500

-5.0%

-25

204

-5.0%

-10

498

-5.0%

-25

17

SÓC TRĂNG

287

-5.0%

-14

113

-5.0%

-6

398

-5.0%

-20

18

BÌNH THUẬN

734

-5.0%

-37

249

-5.0%

-12

619

-5.0%

-31

19

ĐĂK LĂK

510

-5.0%

-26

258

-5.0%

-13

588

-5.0%

-29

20

GIA LAI

188

-5.0%

-9

210

-5.0%

-11

130

-5.0%

-7

21

HẬU GIANG

93

-5.0%

-5

57

-5.0%

-3

57

-5.0%

-3

22

YÊN BÁI

247

-5.0%

-12

57

-5.0%

-3

318

-5.0%

-16

23

NGHỆ AN

304

-5.0%

-15

200

-5.0%

-10

240

-5.0%

-12

24

LÀO CAI

203

-5.0%

-10

90

-5.0%

-5

288

-5.0%

-14

25

TIN GIANG

431

-5.0%

-22

233

-5.0%

-12

389

-5.0%

-19

26

HƯNG YÊN

199

-5.0%

-10

132

-5.0%

-7

152

-5,0%

-8

27

QUẢNG BÌNH

315

-5.0%

-16

133

-5.0%

-7

280

-5.0%

-14

28

BÌNH PHƯỚC

354

-5.0%

-18

178

-5.0%

-9

381

-5.0%

-19

29

NINH BÌNH

209

-5.0%

-10

69

-5.0%

-3

159

-5.0%

-8

30

HÀ NAM

166

-5.0%

-8

99

-5.0%

-5

100

-5.0%

-5

31

BẮC NINH

129

-5.0%

-6

100

-5.0%

-5

53

-5.0%

-3

32

THỪA THIÊN HUẾ

835

-5.0%

-42

166

-5.0%

-8

820

-5.0%

-41

33

LÂM ĐỒNG

246

-5.0%

-12

147

-5.0%

-7

219

-5.0%

-11

34

TP.HỒ CHÍ MINH

4329

-5.0%

-216

725

-5.0%

-36

4029

-5.0%

-201

35

KHÁNH HÒA

231

-5.0%

-12

184

-5.0%

-9

140

-5.0%

-7

36

THANH HÓA

630

-5.0%

-32

191

-5.0%

-10

496

-5.0%

-25

37

PHÚ THỌ

136

-5.0%

-7

71

-5.0%

-4

117

-5.0%

-6

38

PHÚ YÊN

331

-5.0%

-17

134

-5.0%

-7

346

-5.0%

-17

39

LONG AN

441

-5.0%

-22

222

-5.0%

-11

453

-5.0%

-23

40

TRÀ VINH

137

-5.0%

-7

73

-5.0%

-4

161

-5.0%

-8

41

BÀ RỊA - V.TÀU

921

-5.0%

-46

258

-5.0%

-13

1156

-5.0%

-58

42

HẢI PHÒNG

105

-5.0%

-5

92

-5.0%

-5

57

-5.0%

-3

43

ĐỒNG NAI

496

-5.0%

-25

412

-5.0%

-21

331

-5.0%

-17

44

HÀ TĨNH

173

-5.0%

-9

137

-5.0%

-7

132

-5.0%

-7

45

HÀ NỘI

1986

-5.0%

-99

609

-5.0%

-30

1863

-5.0%

-93

46

QUẢNG NAM

286

-5.0%

-14

177

-5.0%

-9

287

-5.0%

-14

47

ĐĂK NÔNG

65

-5.0%

-3

75

-5.0%

-4

29

-5.0%

-1

48

VĨNH PHÚC

50

-5.0%

-3

39

-5.0%

-2

23

-5.0%

-1

49

THÁI BÌNH

81

-5.0%

-4

71

-5.0%

-4

34

-5.0%

-2

50

CN THƠ

78

-5.0%

-4

81

-5.0%

-4

52

-5.0%

-3

51

HÒA BÌNH

114

-5.0%

-6

89

-5.0%

-4

92

-5.0%

-5

52

QUẢNG NGÃI

137

-5.0%

-7

135

-5.0%

-7

63

-5.0%

-3

53

AN GIANG

110

-5.0%

-6

89

-5.0%

-4

85

-5.0%

-4

54

TUYÊN QUANG

102

-5.0%

-5

63

-5.0%

-3

80

-5.0%

-4

55

BẠC LIÊU

97

-10.0%

-10

62

-10.0%

-6

80

-10.0%

-8

56

HẢI DƯƠNG

286

-10.0%

-29

168

-10.0%

-17

148

-10.0%

-15

57

SƠN LA

199

-10.0%

-20

105

-10.0%

-11

177

-10.0%

-18

58

LAI CHÂU

81

-10.0%

-8

42

-10.0%

-4

92

-10.0%

-9

59

QUẢNG TRỊ

262

-10.0%

-26

139

-10.0%

-14

286

-10.0%

-29

60

KONTUM

104

-10.0%

-10

84

-10.0%

-8

97

-10.0%

-10

61

VĨNH LONG

569

-10.0%

-57

131

-10.0%

-13

746

-10.0%

-75

62

KIÊN GIANG

385

-10.0%

-39

132

-10.0%

-13

395

-10.0%

-40

63

BẾN TRE

437

-10.0%

-44

207

-10.0%

-21

405

-10.0%

-41

 1 Hoàn thành các dự án quan trọng như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Việt Trì, Cầu Mỹ Lợi, Cầu Cổ Chiên, Kênh Chợ Gạo (giai đoạn 1), Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, mở rộng Nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đẩy nhanh tiến độ các dự án: đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Cảng cửa ngõ Hải Phòng (Lạch Huyện), đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện... Khởi công các dự án quan trọng như đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa, Biên Hòa - Vũng Tàu, Trung Lương - Mỹ Thuận, Cầu Hưng Hà...

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/KH-UBATGTQG

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu14/KH-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2015
Ngày hiệu lực15/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/KH-UBATGTQG

Lược đồ Kế hoạch 14/KH-UBATGTQG triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 14/KH-UBATGTQG triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu14/KH-UBATGTQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành15/01/2015
        Ngày hiệu lực15/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 14/KH-UBATGTQG triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 14/KH-UBATGTQG triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015

             • 15/01/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/01/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực