Văn bản khác 14/KH-UBND

Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 14/KH-UBND công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2008 UBND Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2008 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 Ban hành Kế hoạch hành động của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố, UBND Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008 với những nội dung chính sau:

Phần A.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn thuộc UBND Thành phố xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị; xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

II. YÊU CẦU

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện thuộc UBND Thành phố triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản qui phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND Thành phố về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Xây dựng và hoàn thành đầy đủ, kịp thời các chương trình đã có trong kế hoạch chỉ đạo của UBND Thành phố về cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội.

3. Tiếp tục ban hành và thể chế hóa các cơ chế chính sách trong các lĩnh vực quản lý: giao thông, đô thị, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, quản lý tài sản công, tài chính, ngân sách…; tạo chuyển biến mạnh trong cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

4. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm đạt kết quả cụ thể, thiết thực đối với từng cấp, từng ngành, từng đơn vị trong năm 2008.

Phần B.

NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

I. QUÁN TRIỆT NGHIÊM TÚC LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ THÀNH PHỐ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ.

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện thuộc UBND Thành phố, tiếp tục tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập, nghiên cứu quán triệt cụ thể nội dung của Luật; Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các cấp, các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tiếp tục tiến hành rà soát những quy định về cơ chế, chính sách, qui trình, thủ tục, giấy tờ giải quyết từng loại công việc, xác định những nội dung không phù hợp với quy định còn lỏng lẻo, sơ hở trong quản lý dễ phát sinh tiêu cực, trình UBND Thành phố bãi bỏ hoặc đề xuất để ban hành các văn bản thay thế, sửa đổi theo nguyên tắc cải cách hành chính và phù hợp Luật. Tăng cường các biện pháp cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ và Thông tư số 101/2006/TT-BTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của cơ quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Thực hiện đồng bộ Nghị quyết 04/NQ-TW chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống lãng phí, chống tham nhũng, đặc biệt trong 4 lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Các cấp, các ngành căn cứ Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 Ban hành Kế hoạch hành động của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có trách nhiệm tiếp tục tiến hành rà soát những văn bản, quy định về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục được UBND Thành phố giao nhiệm vụ soạn thảo, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm 2008, UBND Thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đổi mới mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch. Tổ chức rà soát, xử lý kịp thời những vướng mắc trong các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp và người dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo pháp luật, đảm bảo thực hiện có hiệu quả phân cấp kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Mở rộng mô hình một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. Chỉnh sửa các cơ chế chính sách theo hướng thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy của một số sở, ngành; từng đơn vị cùng tiến hành rà soát sắp xếp bộ máy và cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực hiệu quả công tác, đồng thời củng cố, nâng cao năng lực bộ máy chính quyền các cấp.

2. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực: dịch vụ đô thị, văn hóa, y tế, giáo dục, TDTT… Thực hiện kịp thời và có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước và Thành phố trong các lĩnh vực xã hội hóa; Tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

3. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời triệt để các trường hợp vi phạm quy hoạch, kiến trúc, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, lãng phí và sử dụng không đúng mục đích, hiệu quả tài sản công.

4. Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, chỉ tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân và công tác cán bộ, tăng cường sự giám sát của nhân dân trong các lĩnh vực quản lý trên.

5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính trong các cơ quan tài chính, đơn vị sự nghiệp và Doanh nghiệp Nhà nước. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt ngay tại cơ sở, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31/8/2007 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ các cấp, của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức.

6. Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên chức phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Biểu dương khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm về quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu, chi ngân sách và quản lý tài sản công… để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí. Gắn công tác thanh tra kinh tế xã hội với thanh tra thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị và việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức.

8. Thực hiện nghiêm túc quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Xử lý đúng pháp luật, công khai phê phán và xử lý kịp thời về trách nhiệm với những cán bộ, công chức sử dụng lãng phí tài sản và kinh phí của Nhà nước.

9. Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức đối thoại, tiếp dân, doanh nghiệp …; giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của các tổ chức, cá nhân, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, đông người.

10. Các cấp, các ngành thực hiện báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí định kỳ (quí, 06 tháng, năm) và đột xuất theo đúng quy định của Thành phố.

Phần C.

BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức Nhà nước thuộc Thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2008 của ngành, cấp mình; triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ đã đề ra và được phân công về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kể cả các nội dung và nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 Ban hành Kế hoạch hành động của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2000, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, các đơn vị đến liên hệ công tác.

2. UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai kế hoạch về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các tổ chức Nhà nước thuộc Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các tổ chức Nhà nước thuộc UBND Thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất gửi Sở Tài chính, Thanh tra Thành phố để tổng hợp, trình UBND Thành phố báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008 của UBND Thành phố Hà Nội. Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Thanh tra Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố.
- Thường trực UBND Thành phố;
- UB Mặt trận Tổ quốc Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- VP và các Ban Đảng Thành ủy; VP HĐND Thành phố; VP Đoàn Đại biểu QHHN
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- CPVP, TH, Các Phòng C.Viên;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu14/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 14/KH-UBND công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2008 UBND Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 14/KH-UBND công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2008 UBND Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu14/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Mạnh Hiển
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực30/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 14/KH-UBND công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2008 UBND Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 14/KH-UBND công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2008 UBND Hà Nội

           • 30/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực