Văn bản khác 1437/KH-UBND

Kế hoạch 1437/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1437/KH-UBND 2019 giáo dục đạo đức cho thanh niên thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đán “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2019 - 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ tỉnh Tây Ninh, nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Mc tiêu cthể

- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên và 70% tổng số thanh niên còn lại của tỉnh được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% các cơ sở giáo dục, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong tỉnh xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa, đạo đức và lối sống lành mạnh trong trường học.

- 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình.

- Hàng năm có khoảng 1.600 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng trong đó có ít nhất 800 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

- 70% thanh niên; 100% học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Nội dung tuyên truyền

- Triển khai, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, các cơ quan, đơn vị, trường học và thanh niên, thiếu niên và nhi đồng nắm các nội dung văn bản chỉ đạo về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức.

+ Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh, gn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục định kỳ trên báo, đài, cổng thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành và địa phương để đăng tải tuyên truyền về những tấm gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

+ Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 18/8/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

+ Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 18/8/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nưc.

+ Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030".

+ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

+ Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Nâng cao công tác giáo dục lý tưởng cách mạng; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh hoa văn hóa của nhân loại; các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sng tốt đẹp của con người Việt Nam cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; công tác đấu tranh chống âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

b) Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài; tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan, gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ; các cuộc thi tìm hiểu văn hoá, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội, cuộc thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng Tua Hai (1960-2020); các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Triển khai tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách cho học sinh, sinh viên; làm tốt công tác khen thưởng, biu dương các gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong lao động, học tập và rèn luyện.

- Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, Internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

- Các cơ sở giáo dục, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, thư viện tỉnh, huyện, trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn bổ sung thêm các đầu sách về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Phát động phong trào đọc sách, giới thiệu các ấn phẩm về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đng. Sử dụng có hiệu quả Bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh trong các cơ sở giáo dục, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

a) Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.

- Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện có hiệu quả nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giảm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi, chuẩn mực đạo đức, lối sống; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Chủ động tích hợp các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, cụ thể hóa thành các tiêu chí để học sinh dễ học tập và làm theo.

- Đối với Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Cao đẳng chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức và hình thành lối suy nghĩ và hành động đúng hướng cho khởi nghiệp bản thân và chia sẻ cuộc sống xã hội trong tương lai.

b) Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Lịch sử, Đạo đức và Giáo dục công dân, Giáo dục Lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

c) Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Giáo dục theo chủ đề, kết hợp với hoạt động vui chơi, các mô hình hoạt động thực hành trải nghiệm. Tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giá trị sống; kĩ năng sống, kĩ năng ứng xử, kiềm chế, kiểm soát cảm xúc, xử lí tình huống trong các hoạt động giao tiếp hàng ngày cho học sinh.

- Bố trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo ở nhà trường thiết thực và hiệu quả.

d) Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa.

- Ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ nhất là thông tin trên các trang mạng xã hội, các trang Website phản động; phổ biến tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật góp phần định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn minh cho thế hệ trẻ.

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo sự chuyển biến trong công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường để bảo đảm cho thế hệ trẻ được sống, học tập, vui chơi trong môi trường an toàn.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

a) Nâng cao chất lượng các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội tổ chức, phát động. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; duy trì và phát triển mới các hình thức câu lạc bộ; thiết kế tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục thông qua đổi mới hình thức sinh hoạt Chi đoàn theo các chuyên đề, nội dung tập trung vào các vấn đ thiết thực đang được thanh thiếu niên quan tâm. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học phát huy vai trò tích cực trong quá trình giáo dục toàn diện đối với học sinh, sinh viên.

b) Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị. Đề cao tính sáng tạo, tính giáo dục thông qua việc thực hiện từng phần việc, công trình thanh niên, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

c) Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận trong thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đấu tranh phê phán, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong lối sống của thế hệ trẻ; chú trọng công tác tuyên dương những tấm gương điển hình tiên tiến có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu trong thanh niên, thiếu niên và nhi đồng từ cơ sở.

d) Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội, các chương trình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa của địa phương, dân tộc. Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật của Đoàn, Hội.

e) Tăng cường các hình thức tổ chức sinh hoạt ngoại khóa; xây dựng những mô hình mới vừa thu hút, vừa làm công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

g) Nâng cao công tác giáo dục, tuyên truyền của tổ chức Đoàn, Hội, Đội nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội và công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Thực hiện tốt, có hiệu quả chỉ tiêu phát hiện đoàn viên ưu tú và giới thiệu đcác cấp ủy xem xét bồi dưỡng, phát trin đảng, nhất là tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Công văn số 136-CV/TU, ngày 08/8/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể và công tác phát triển đảng viên trong trường học.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội, Hội.

a) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.

b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường.

c) Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

- Chủ động phối hợp với nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến.

- Nâng cao nhận thức về mục tiêu chiến lược của công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên trong đó nhà trường giữ vai trò then chốt làm cầu nối với gia đình phụ huynh học sinh, sinh viên, xã hội, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong công tác giáo dục thế hệ trẻ.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu niên tham gia và khẳng định mình thông qua các hoạt động xã hội.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện:

- Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

- Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; thành lập và phát huy các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh, sinh viên để tạo sân chơi lành mạnh trong trường học.

- Các cơ sở giáo dục có kế hoạch và tổ chức triển khai thường xuyên công tác giáo dục phòng, chống bạo lực học đường, ngăn ngừa xâm hại trẻ em, xây dựng, thực hiện các chuẩn mực, văn hóa ứng xử trong trường học; thực hiện tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lí, thông tin kịp thời về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và đề xuất những biện pháp giáo dục hiệu quả nhất; định kì có cơ chế đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường, giáo viên với cha mẹ học sinh và học sinh để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng từ phía gia đình và học sinh, sinh viên để kịp thời có những điều chỉnh thiết thực, hiệu quả trong giáo dục.

- Các cơ sở giáo dục có bộ phận tư vấn và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn th:

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

- Lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp định kỳ hằng năm gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thế hệ trẻ.

- Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

6. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

a) Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đng.

b) Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài cơ sở giáo dục nhà trường cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

c) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động của hệ thống các trung tâm tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho thanh thiếu niên, các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 VÀ NĂM 2020

1. Tiếp tục duy trì, phát huy giáo dục truyền thống của nhà trường, gắn với chăm sóc di tích cách mạng của địa phương “Tìm về địa chỉ đỏ”; triển khai các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường, chú trọng nội dung hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo của Đoàn, Hội, Đội trong các cơ sở giáo dục.

2. Tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tt; thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường quy định thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

3. Thực hiện việc quy định và tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

4. Thực hiện và duy trì toàn trường hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh phổ thông; các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh, sinh viên và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể.

5. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

6. Triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện truyn thông, báo chí.

7. Rà soát việc bố trí, sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Trong công tác quy hoạch, ưu tiên diện tích đất trồng cây xanh sử dụng công cộng, để người dân tiếp cận và sử dụng cho các mục đích luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi và giải trí.

8. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn chi thường xuyên sự nghiệp hàng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước của các sở, ban, ngành có liên quan đến kế hoạch; các nguồn thu của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề; nguồn xã hội hóa giáo dục và các nguồn thu hp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Là cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, triển khai thực hiện các nhiệm vụ 1, 2, 3, 4 tại mục III của Kế hoạch này.

- Làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra; tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trên toàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện các nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh, thiếu niên và nhi đồng theo nội dung kế hoạch được duyệt và theo chương trình phối hợp hàng năm được hai đơn vị thống nhất xây dựng và thực hiện.

b) Xây dựng kế hoạch thực Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2019 - 2020” trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh, căn cứ thực trạng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thuộc phạm vi phụ trách, xây dựng Kế hoạch cụ thể, đưa vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm và tổ chức thực hiện.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong các đơn vị, nhà trường.

d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong tỉnh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua truyền thông - giáo dục về Luật trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

b) Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt các chính sách trợ giúp, tạo việc làm và thu nhập ổn định xã hội đối với các hộ gia đình nghèo, khó khăn để bảo đảm các quyền cơ bản của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, cũng như bảo đảm điều kiện tối thiểu trong việc chăm sóc, giáo dục cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

c) Triển khai các nội dung của kế hoạch trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo phân cấp quản lý, củng cố và tăng cường công tác quản lý giáo dục, phát huy vai trò Đoàn thanh niên trong hệ thng giáo dục nghnghiệp.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biu din nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh; thông qua hoạt động biểu din tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của tỉnh.

b) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố làm tốt công tác định hướng tuyên truyền việc triển khai thực hiện.

c) Lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong trin khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Chương trình “giáo dục đời sng gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020”, trong đó đcao vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cháu.

d) Triển khai thực hiện tốt Công văn số 524/UBND-VHXH ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh về sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg .

4. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác an ninh trật tự trường học; công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trong nhà trường.

b) Phối hp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và trin khai đấu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục thanh, thiếu niên cá biệt.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tại mục III của Kế hoạch này và Chỉ đạo Hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ hiện nay.

b) Phối hợp các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các điểm cung cấp dịch vụ truy cập internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố bố trí ngân sách hằng năm thực hiện kế hoạch.

7. SXây dựng

Triển khai thực hiện tốt Công văn số 524/UBND-VHXH ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh về sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg .

8. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền giáo giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác giáo dục cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

9. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

a) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, hệ thống tài liệu bồi dưỡng, tài liệu tuyên truyền, nhất là tài liệu tuyên truyền về biên giới đất liền, biển, đảo; sách bồi dưỡng phục vụ cho việc tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do các cơ quan triển khai thực hiện.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

c) Tỉnh Đoàn

- Chủ trì triển khai nhiệm vụ 5 tại mục III và các nội dung liên quan của Kế hoạch này. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan triển khai Kế hoạch.

- Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; cụ thể hóa các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách Đoàn, Hội, Đội thành các chương trình, Kế hoạch hoạt động để thực hiện. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh, Đội viên, thiếu niên và nhi đồng trong trường học.

d) Liên đoàn Lao động tỉnh

Các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn trong độ tuổi thanh niên.

đ) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiệm vụ 8 tại mục III của Kế hoạch này.

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các phong trào thi đua. Tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

e) Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp vi Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi và các tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

g) Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

Tham gia tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ 7 tại mục III của Kế hoạch này.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện nội dung kế hoạch trên địa bàn; bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.

- Rà soát việc bố trí, sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn huyện, thành phố.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2019 - 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc kế hoạch này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm cho y ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, TP;
- PCVP Nhung;
- VHXH;
- Lưu VT. VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1437/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1437/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1437/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1437/KH-UBND 2019 giáo dục đạo đức cho thanh niên thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1437/KH-UBND 2019 giáo dục đạo đức cho thanh niên thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1437/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành08/07/2019
        Ngày hiệu lực08/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1437/KH-UBND 2019 giáo dục đạo đức cho thanh niên thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1437/KH-UBND 2019 giáo dục đạo đức cho thanh niên thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tây Ninh

           • 08/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực