Văn bản khác 150/KH-UBND

Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 150/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về hoạt động quảng cáo Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 09/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ tới các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác quản lý hoạt động quảng cáo; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng môi trường đô thị văn minh.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thiết lập kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc ban hành kế hoạch cần bám sát các nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm hiệu quả trong triển khai thực hiện.

II. NI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, là nội dung quy định về biển hiệu; các quy định về thể hiện chữ viết trên bin hiệu; việc sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu, bảng quảng cáo; quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử... theo quy định của Luật Quảng cáo. Vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong địa bàn tháo dỡ các bảng quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định. Thông báo việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, thực hiện các loại hình quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quảng cáo

Tăng cường quản lý, chấn chỉnh kịp thời những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo chuyn biến tích cực nhằm thúc đy phát triển hoạt động quảng cáo trên phạm vi toàn tỉnh; đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia quảng cáo; tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực thi Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm ổn định trật tự an toàn, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiếp nhận quảng cáo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng cáo cạnh tranh lành mạnh, xây dựng môi trường quảng cáo minh bạch, tin cậy, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra hot động quảng cáo

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định của pháp luật và thuần phong, mỹ tục của dân tộc; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, bảng tuyên truyền chính trị - xã hội không đúng quy định của pháp luật, chú trọng xử lý các biển quảng cáo, tuyên truyền treo quá thời gian quy định, mất mỹ quan đô thị, không an toàn.

- Tổ chức các đợt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các cột điện, cột đèn, cây xanh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia phát hiện, ngăn chặn và xóa bỏ những quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

4. Đề xuất hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về quảng cáo

Rà soát các quy định của pháp luật về quảng cáo nhằm đánh giá tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện; qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục, sửa đổi, bổ sung, thay thế.

5. Thực hiện quy hoạch quảng cáo

- Rà soát, đánh giá thực trạng quảng cáo, tuyên truyền để thông qua Đề án tổng thể quảng cáo ngoài trời và xây dựng, lắp đặt bảng chỉ dẫn các khu, điểm, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 và triển khai thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo trên phạm vi toàn đảo Phú Quốc giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, thống kê, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. Thông báo việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu không đúng quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, thực hiện các loại hình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Đề án tổng thể quảng cáo ngoài trời và xây dựng, lắp đặt bảng chỉ dẫn các khu, điểm, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2040 và triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo trên phạm vi toàn đảo Phú Quốc giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, thống kê, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu không đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật liên quan.

- Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện panô tuyên truyền đúng các quy định về kỹ thuật, kết cu, vật liệu và chiếu sáng; thực hiện tháo gỡ những nội dung không còn phù hợp, gây mất mỹ quan đô thị.

2. Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý việc xây dựng công trình quảng cáo đảm bảo phù hợp quy hoạch và các quy định của pháp luật về xây dựng.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và hạ tầng tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc lắp đặt sai vị trí, kết cấu của biển hiệu tại các tổ chức, cơ sở kinh doanh; kiểm tra tính an toàn của các bảng quảng cáo theo đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản ấn phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định sản phẩm quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thức ăn, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, đặc biệt là các sản phẩm thuốc, sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em, thực phẩm và thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; thuốc thú y, men vi sinh dùng cho nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi thú y; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại giống cây trồng, vật nuôi và chế phm sinh học dùng cho trồng trọt, chăn nuôi...; bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch quảng cáo; các vấn đề về đất phục vụ cho hoạt động quảng cáo.

6. Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo. Kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo theo đúng các quy định pháp luật trước khi đăng tải, phát sóng.

7. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền Thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng dán, in quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan đô thị.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc hướng dẫn các tổ chức và cá nhân khi đăng ký kinh doanh chấp hành việc xây dựng biển hiệu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

9. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí cho công tác rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo tại địa bàn. Thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh các panô tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn không còn phù hợp, không đảm bảo hành lang an toàn giao thông, đã hư hỏng, làm mất mỹ quan đường phố.

- Chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu, các vị trí quảng cáo ngoài trời theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của tổ chức, cá nhân. Xây dựng, bố trí các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt; khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã hội hóa xây dựng các điểm quảng cáo rao vặt đúng theo quy định, phù hợp và đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức các đợt ra quân xóa quảng cáo rao vặt trái phép trên các cột điện, cột đèn, cây xanh; huy động các tổ chức đoàn thvà cộng đồng dân cư tham gia phát hiện, ngăn chặn và xóa bỏ những quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

11. Tnh đoàn Kiên Giang

Tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh; lồng ghép các hoạt động đoàn hội, vận động các đoàn viên thanh niên thường xuyên tổ chức phát động phong trào tự quản, tổ chức thực hiện các đợt ra quân, dọn dẹp, xóa bỏ quảng cáo rao vặt, giữ gìn cảnh quan đô thị sạch đẹp.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể xã hội:

Tổ chức tuyên truyền, vận động cho hội viên các quy định quản lý lĩnh vực quảng cáo, tố giác các hành vi quảng cáo không đúng quy định; phát động, giao cho các đoàn thể và hội xây dựng các tuyến đường văn minh, tạo mỹ quan đô thị.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này; định kỳ hàng năm (trước ngày 10/11), báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời báo cáo phản ánh về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBNDtỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, P. VHXH, P. TH;
- L
ưu. VT, lttram (01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu150/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2018
Ngày hiệu lực01/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 150/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về hoạt động quảng cáo Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 150/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về hoạt động quảng cáo Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu150/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐỗ Thanh Bình
        Ngày ban hành01/10/2018
        Ngày hiệu lực01/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 150/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về hoạt động quảng cáo Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 150/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về hoạt động quảng cáo Kiên Giang

           • 01/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực