Văn bản khác 150/KH-UBND

Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 150/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị phòng ngừa đấu tranh tội phạm tín dụng đen Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/KH-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTg NGÀY 25/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Theo đề nghị của Công an tỉnh Sơn La và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác phòng ngừa, tạo schuyển biến rõ nét trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hậu quả tác hại, mức độ nguy hiểm của “tín dụng đen” từ đó xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, xây dựng xã hội kỷ cương, kỷ luật nhằm tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật t(ANTT), tập trung lực lượng kịp thời phát hiện điều tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền cần có trọng tâm, trọng đim; phương pháp tuyên truyền cn đa dạng đ phù hp với từng đối tượng tiếp nhận và hoàn cảnh cụ th.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả và gắn với các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị, Chiến lược, Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm (PCTP); PCTP và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”1, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, VPPL nói chung và tội phạm, VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hp pháp.

- Tăng cường, hoàn thiện mối quan hệ phối hp liên ngành trong phòng, chống với các loại tội phạm và VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để có đối sách kịp thời, hiệu quả trong công tác đấu tranh, PCTP.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

(1) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và quy định về cho vay trong các giao dịch dân sự 2. Thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

(2) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật) và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (vỡ hụi, họ biêu, phường) bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý trong thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất.

(3) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự; pháp luật về công chứng, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của người dân.

3. Công tác phòng ngừa

(1) Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

(2) Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; thường xuyên phbiến quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức từ đó chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các trường hp vi phạm.

(3) Tchức điều tra cơ bản về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh, tài chính, cầm đồ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm, gắn với triển khai có hiệu quả Đán 2 về “Phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm.

(4) Kiểm soát chặt chẽ và tăng cường hậu kiểm việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ; quản lý việc cấp giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kiên quyết xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

(5) Phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác trong công tác thi hành các bản án, quyết định liên quan đến việc cho vay, mượn dân sự.

(6) Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phm và quảng cáo tích hợp trên các sản phm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; không cho đăng, tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”.

(7) Tchức rà soát, thu hồi sim rác (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định của nhà nước); thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, vay ngang hàng, vay trực tuyến không đúng theo quy định của pháp luật.

(8) Tchức xét xử công khai các vụ án trọng điểm có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người, thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa.

(9) Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm, VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn...; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán t rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất ANTT. Kịp thời bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

(10) Duy trì và nhân rộng các mô hình PCTP như: Phong trào quần chúng tố giác tội phạm; phong trào tự phòng, tự quản... Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PCTP.

(11) Huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân và các thành phần kinh tế, phát huy tiềm năng, nội lực của nền kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính; đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để mọi tầng lp nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hp pháp khi có nhu cầu, phải đảm bảo an toàn vốn và quy định của pháp luật.

4. Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

(1) Chủ động xây dựng các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Thường xuyên rà soát xác định các địa bàn trọng điểm mà tội phạm và hành vi VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động để tập trung lực lượng chuyển hóa địa bàn, kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm đến mức thấp nhất.

(2) Thành lập các tổ công tác liên ngành, do lực lượng Công an làm nòng cốt, tiến hành kim tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và VPPL để xử lý nghiêm.

(3) Tích cực triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh và trên không gian mạng để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, họ, biêu phường, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tchức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp đhoạt động.

(4) Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khi tố liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi, họ...và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, VPPL khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” theo đúng quy định của pháp luật.

(5) Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; đảm bảo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời những vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản; tăng cường xét xử lưu động để răn đe tội phạm và tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

5. Công tác hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật

(1) Rà soát, nghiên cứu, làm rõ những bất cập, hạn chế của các văn bản pháp luật, quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành, địa phương về hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự; công tác phòng, chống tội phạm, VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” từ đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật: quy định về vay ngang hàng và vay trực tuyến; quy định về công tác giám định tài chính; quy định về ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ; nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình; hưng dẫn thống nhất trong xét xử Điều 201 Bộ luật hình sự về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

(2) Rà soát các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thường bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động như các doanh nghiệp, công ty thuê tài chính, dễ phát sinh các loại tội phạm và VPPL, đánh giá tác động ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đi các văn bản pháp luật liên quan để siết chặt quản lý.

(3) Nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; phát triển hệ thống tchức tín dụng phủ khắp các vùng, miền với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân đgóp phần ngăn chặn “tín dụng đen”.

(4) Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự, các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kim tra hoạt động kinh doanh, các quy định về xử phạt hành vi VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Là cơ quan thường trực, tham mưu, phối hợp vi các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg trên địa bàn toàn tỉnh. Định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch; kết quả báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ 2, 3 thuộc nội dung 3; nhiệm vụ 1, 2, 3, 4 thuộc nội dung 4 phần II của kế hoạch này.

- Phối hợp với SThông tin và truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung 2; nhiệm vụ 5 thuộc nội dung 3, phần II của kế hoạch này.

- Phối hp vi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La thực hiện nhiệm vụ 1 thuộc nội dung 2, phần II của kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ 3 thuộc nội dung 2; nhiệm vụ 4 thuộc nội dung 3; nhiệm vụ 1 thuộc nội dung 5, phần II của kế hoạch này.

- Phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ 7 thuộc nội dung 3; nhiệm vụ 4, 5 thuộc nội dung 4, phần II của kế hoạch này.

2. Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tỉnh Sơn La

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ 10 thuộc nội dung 3; nhiệm vụ 3 thuộc nội dung 5 phần II của kế hoạch này.

- Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ 1 thuộc nội dung 2; nhiệm vụ 1, 3 thuộc nội dung 5, phần II của kế hoạch này.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. Chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tchức tín dụng quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

- Chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan; đẩy nhanh tiến độ trả lời các yêu cầu của cơ quan điều tra về giám định tài chính, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

- Nắm sát hoạt động cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của các tchức tín dụng, đảm bảo hoạt động ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai có hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp - Hợp tác xã để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn.

3. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản pháp luật liên quan.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan thc hiện nhiệm vụ 4 thuộc nội dung 5, phần II của kế hoạch này.

- Phối hp với Công an tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ 3 thuộc nội dung 2; phần II của kế hoạch này.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, kết quả phòng ngừa, đấu tranh, xử lý. Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hp trên các sản phm dịch vụ bưu chính.

- Phối hp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung 2; nhiệm vụ 5 thuộc nội dung 3, phần II của kế hoạch này.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ 5 thuộc nội dung 3, phần II của kế hoạch này.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung 2 phần II của kế hoạch này.

6. Sở Kế hoạch và đầu tư

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị liên trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sliên quan đến “tín dụng đen”; phối hợp tchức hậu kim việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, du học sinh, công nhân, người lao động về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tchức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có cơ chế, chính sách, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

9. Các sở, Ban ngành, UBND huyện, thành phố

- Phối hp với Sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ 1 thuộc nội dung 2; nhiệm vụ 3 thuộc nội dung 5, phần II của kế hoạch này.

- Chỉ đạo các ngành tham gia tổ công tác liên ngành theo đề nghị của Công an cùng cấp để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ s kinh doanh có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”; xử lý những biển hiệu, biển quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” vi phạm quy định về quảng cáo và Điều 5 Luật các tổ chức tín dụng; xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hot động “tín dụng đen” trên địa bàn.

- Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định. Chỉ đạo, kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với các cơ sở kinh doanh có điều kiện có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các huyện, thành phố có kế hoạch đấu tranh xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; bố trí ngân sách hỗ trợ tài chính, phương tiện kỹ thuật cho Công an địa phương triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo, phối hp chặt chẽ, thống nhất đường lối xử lý và hướng dẫn các cơ quan tư pháp ở địa phương khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân các huyện đơn giản hóa thtục, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn tài sn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn dân sự, tạo điều kiện cho người dân giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Tăng cường phối hợp giữa Tòa Án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ 8 thuộc nội dung 3; nhiệm vụ 4, 5 thuộc nội dung 4, phần II của kế hoạch này.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường phối hợp trong thực hiện Đán “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Tích cực phối hp tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”. Huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động phối hợp với lực lưng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo ... liên quan “ tín dụng đen”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại địa bàn và nội dung, yêu cầu đề ra trong Kế hoạch này khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Kế hoạch gửi về UBND tỉnh qua Công an tỉnh (phòng Cảnh sát hình sự) trước ngày 25/6/2019.

2. Định kỳ hàng năm các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo sơ kết (trước ngày 14/6), tổng kết (trước ngày 14/12) tình hình kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ gửi về UBND tỉnh qua Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự).

3. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh hưng dẫn kiểm tra, đôn đốc các ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch
UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Các S
; Ban ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND t
nh (LĐ, Hùng NC);
- Lưu VT, TH (Cư
ng), 60b:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Khánh

 1 Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chthị số 48-CT/TW ca Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 ca Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2012 ca Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bo vệ an ninh Tquốc trong tình hình mới”; Chthị số 28/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 ca Thtướng Chính phvề tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

2 Quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng cho vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 ca Hội đồng thm phán Tòa án nhân dân ti cao vhướng dn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, pht vi phạm; Nghị định s 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bn hướng dẫn liên quan

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu150/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2019
Ngày hiệu lực26/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 150/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị phòng ngừa đấu tranh tội phạm tín dụng đen Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 150/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị phòng ngừa đấu tranh tội phạm tín dụng đen Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu150/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Quốc Khánh
        Ngày ban hành26/06/2019
        Ngày hiệu lực26/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 150/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị phòng ngừa đấu tranh tội phạm tín dụng đen Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 150/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị phòng ngừa đấu tranh tội phạm tín dụng đen Sơn La

           • 26/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực