Văn bản khác 151/KH-UBND

Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2014 thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 151/KH-UBND 2014 thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/KH-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 của UBND Thành phố ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Thành phố với nội dung chủ yếu như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với cát san lấp tại các mỏ cát thuộc bãi nổi lòng sông Hồng làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp Giấy phép hoạt động khai thác cát san lấp theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

- Thông qua việc thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm mục đích tạo điều kiện cho hoạt động khai thác khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố là chủ yếu, đồng thời tăng thu cho ngân sách của Thành phố. Ngoài ra, qua đó để rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai quy định của pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hàng năm của Thành phố cho những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản.

2. Yêu cầu:

Triển khai thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các đơn vị, cá nhân về công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trước, trong và sau phiên đấu giá. Xác định cơ chế đặc thù để thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Đảm bảo hoạt động đấu giá diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

II - CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

- Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.

- Loại khoáng sản đấu giá: Cát san lấp thuộc bãi nổi lòng sông.

- Số lượng mỏ đưa ra đấu giá: 01 mỏ, trên diện tích đất đai: 50 ha.

- Tên mỏ: Mỏ Long Biên, thuộc địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên.

- Tiềm năng khoáng sản: 500.000m3.

- Tiền thu được từ kết quả trúng đấu giá là không dưới 450.000.000đồng.

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Quý IV/2014.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản, có trách nhiệm:

- Chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cho hoạt động thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản và chỉ thực hiện phiên đấu giá sau khi UBND Thành phố phê duyệt Dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn Thành phố đến năm 2020.

- Lập, phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản để thực hiện đấu giá thí điểm, từ nguồn cân đối tài chính bố trí cho đấu giá năm 2014 hoặc kế hoạch tài chính năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trình tự, thủ tục đấu giá và các nội dung khác thực hiện theo Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND Thành phố.

2. Sở Tài Chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của Thành phố thẩm tra và ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm của phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

3. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc lựa chọn Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

4. Các Sở, ngành khác có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong việc tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch này.

5. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Long Biên:

- Đăng ký điểm mỏ đấu giá thí điểm vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của Thành phố tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

6. Văn phòng UBND Thành Phố, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng tải công khai Kế hoạch này kể từ ngày UBND Thành phố phê duyệt, trên trang thông tin điện tử của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường cho đến khi thực hiện xong Kế hoạch.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND quận Long Biên thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn gì Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
(Để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC, XD, GTVT, TP, NN&PTNT;
- TT GDĐĐ và PTQĐ (thuộc Sở TN&MT);
- UBND quận Long Biên;
- CVP, Các PCVP;
- TH, TNMT, XDGT, CT, KT;
- Trung tâm tin học - Công báo;
- Lưu VT, TNđ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu151/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 151/KH-UBND 2014 thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 151/KH-UBND 2014 thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu151/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 151/KH-UBND 2014 thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 151/KH-UBND 2014 thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội

           • 19/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực