Văn bản khác 151/KH-UBND

Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 151/KH-UBND 2019 công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Công văn số 3018/LĐTBXH-BĐG ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020”; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang và Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và các chương trình, đề án liên quan về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2020; chuẩn bị, tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động triển khai thiết thực, hiệu quả, bám sát theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; phù hợp với điều kiện của địa phương và đặc thù của các nhóm đối tượng.

Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới; bố trí ngân sách địa phương, nhân lực để thực hiện kế hoạch tại địa phương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 03/3/2016 và Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra; đồng thời, tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Gắn việc thực hiện các chỉ tiêu của chiến lược, chương trình và đề án nêu trên với việc công nhận và duy trì kết quả xây dựng xã, huyện nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó chú trọng truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới; tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, chính quyền các cấp.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến 15/12/2020 với mục tiêu hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

4. Tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua; thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Kinh phí:

- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

- Nguồn ngân sách địa phương được bố trí trong kinh phí của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

- Nguồn huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ.

- Nguồn kinh phí dự kiến khoảng 960.000.000 đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động năm 2020; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020; 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; hỗ trợ các đơn vị, địa phương một phần kinh phí để tổ chức các hoạt động, mô hình.

- Chủ trì, thống nhất với Sở Tài chính về các mục chi và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới; tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

- Chỉ đạo phổ biến Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị và trong hệ thống ngành. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình bình đẳng giới.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới ở các cấp.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 03/3/2016 và Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh.

- Tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình và giám sát việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020, xác định mục tiêu, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ngành có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và theo các văn bản hướng dẫn của các sở, ngành chức năng có liên quan.

- Lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình khác có liên quan của địa phương.

- Chủ động bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động, kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện chương trình.

4. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa theo tình hình thực tế, nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả thực hiện về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị, địa phương trước ngày 10/12/2020.

- Kế hoạch và báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới và tệ nạn xã hội; email pctnxh.sld@kiengiang.gov.vn; điện thoại: 02973.861.139) để tổng hợp, báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP và CVNC;
- Lưu: VT, tthuy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2020
(Ban hành kèm Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh)

TT

Nội Dung

Đơn vị tính

Số lượng

Thời gian

Thực hiện/Phối hợp thực hiện

I

Các hoạt động về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

1

Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Bình đẳng giới

Hội nghị

1

Tháng 3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới tỉnh Kiên Giang năm 2020

KH

1

Tháng 3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Tổ chức các hoạt động truyền thông: Nhân bản các tài liệu truyền thông, xây dựng 03 bảng pano, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông như báo chí hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang

KH

1

Tháng 4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan báo, đài; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; các xã

4

Xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ, nội dung hoạt động; dự toán kinh phí thực hiện của năm 2020 để đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí.

KH

1

Tháng 4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính

5

Tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới cho cán bộ tham mưu hoạch định chính sách các cấp và đội ngũ cộng tác viên ở ấp, khu phố làm công tác bình đẳng giới.

Lớp

2

Tháng 5-7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Đại học LĐXH cơ sở II và địa phương

6

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới cấp tỉnh

Lễ phát động

01

Ngày 15/11/2020

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ngành; UBND huyện được chọn

7

Chủ trì và ký hợp đồng thực hiện mô hình về dịch vụ tư vấn hỗ trợ về bình đẳng giới tại 02 xã thuộc 02 huyện

MH

2

Cả năm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu151/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2019
Ngày hiệu lực30/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(11/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 151/KH-UBND 2019 công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 151/KH-UBND 2019 công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu151/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Anh Nhịn
        Ngày ban hành30/10/2019
        Ngày hiệu lực30/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (11/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 151/KH-UBND 2019 công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 151/KH-UBND 2019 công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang

           • 30/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực