Văn bản khác 153/KH-UBND

Kế hoạch 153/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 153/KH-UBND 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/KH-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LÀO CAI NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020; Quy chế số 07-QC/TU ngày 30/8/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019, UBND tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai, nâng cao vị thế và uy tín của địa phương đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

- Định hướng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại năm 2019.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân, cộng đồng, doanh nghiệp tạo sự đồng thuận cao trong tỉnh, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế, phát huy các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và sự quản lý, điều hành thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương, địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố trong công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời theo đúng định hướng thông tin tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước; bám sát chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của đất nước năm 2019.

- Chấp hành nghiêm Luật bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động thông tin đối ngoại.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại:

Thực hiện Khoản 4, Điều 9, Thông tư 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phân công 01 lãnh đạo phụ trách công tác thông tin đối ngoại và 01 chuyên viên kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị, địa phương (Lãnh đạo phụ trách thông tin đối ngoại là Người phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương; chuyên viên kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại là người được giao nhiệm vụ giúp việc cho Người phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương).

Văn bản phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, địa phương (ghi rõ: họ và tên, chức vụ, tên cơ quan, đơn vị, địa phương, điện thoại di động, cơ quan, email), gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/4/2019.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại:

- Nội dung: Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố việc đón tiếp và cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông; tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh Lào Cai; công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; công tác tuyên truyền về quyền con người tại Việt Nam...

- Đối tượng: lãnh đạo (người phát ngôn) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo được phân công phụ trách công tác thông tin đối ngoại; chuyên viên giúp việc cho người phát ngôn; chuyên viên kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ các Đồn biên phòng, cán bộ huyện, xã, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Số lượng: 150 người/hội nghị.

- Thời gian thực hiện: 01 ngày (quý II hoặc quý III năm 2019).

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong tỉnh:

3.1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, tình hình kinh tế - xã hội:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, các văn bản chỉ đạo của địa phương; tuyên truyền những thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đẩy mạnh hợp tác kinh tế...; phản bác kịp thời các quan điểm, thông tin phá hoại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước láng giềng; thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của địa phương.

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin về việc triển khai các Hiệp định, thỏa thuận quốc tế trong các khuôn khổ hợp tác mà Việt Nam tham gia cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác tham mưu quản lý nhà nước, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết nối và mở rộng thị trường.

- Tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả 03 văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định hợp tác và bảo vệ khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hiệp định Tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và kết quả triển khai trên thực tế.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn bản pháp lý song phương về biên giới được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào có hiệu lực từ ngày 05/9/2017. Tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự do và kết hôn không giá thú.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa giữa Việt Nam và Campuchia; ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước; tầm quan trọng của hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước cũng như việc giải quyết các vấn đề tồn đọng.

- Tăng cường lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, ngoại giao nhân dân... quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thúc đẩy giao thương của các địa phương biên giới gắn với công tác bảo vệ biên giới quốc gia.

- Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của tỉnh Lào Cai.

Đơn vị chủ trì: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

3.2. Cung cấp thông tin tình hình thế giới vào tỉnh Lào Cai:

Thông tin tình hình thế giới trên các lĩnh vực, thông tin về quan hệ giữa Việt Nam với các nước và các thông tin khác nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh giữa Việt Nam với các nước; phục vụ phát triển kinh tế đất nước; thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đơn vị chủ trì: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng.

Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ.

4. Truyền thông quảng bá hình ảnh Lào Cai ở trong và ngoài nước:

4.1. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí:

a) Đối với cấp tỉnh: UBND tỉnh tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí hằng tuần.

Nội dung: thông tin về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hoạt động của HĐND; việc chỉ đạo giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm,... bằng hình thức họp báo, cung cấp thông cáo báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan; các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú tại tỉnh Lào Cai.

b) Đối với cấp huyện, cấp xã: UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 5, Điều 6 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nội dung: thông tin về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hoạt động của HĐND; việc chỉ đạo giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm,... bằng hình thức họp báo hoặc cung cấp thông cáo báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND các huyện, thành phố; UBND cấp xã.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị có liên quan; các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú tại tỉnh Lào Cai.

4.2. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Lào Cai trên mạng Internet:

a) Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới, khai thác phương tiện Internet, nội dung số, mạng xã hội,... nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Lào Cai ra thế giới; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng xã hội khi được Chính phủ phê duyệt.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

b) Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Lào Cai và các địa phương, hình ảnh của các sở, ban, ngành, đoàn thể trên hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thành viên, trên mạng xã hội; rà soát, tăng cường cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về ngành, lĩnh vực quản lý cho các tổ chức, công dân theo quy định.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh (Cổng TTĐT tỉnh).

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

c) Nâng cấp Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai và mua sắm thiết bị chuyên dùng (máy chủ) trên nền tảng công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành cổng, phát triển nội dung, yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin; xây dựng cổng thông tin đối ngoại có phiên bản trên thiết bị di động và phiên bản tiếng nước ngoài.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4.3. Quảng bá hình ảnh Lào Cai qua các đoàn ra, đoàn vào:

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lào Cai qua chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh Lào Cai năm 2019; qua hoạt động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; qua các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hợp tác quốc tế tổ chức tại tỉnh Lào Cai,...

Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

4.4. Quảng bá hình ảnh Lào Cai qua hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thế mạnh của địa phương:

Thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Lào Cai; các tiềm năng, thế mạnh, chính sách, sản phẩm của tỉnh Lào Cai trong xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với tỉnh Lào Cai trong hội nhập kinh tế quốc tế; cung cấp thông tin, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền thực thi các cam kết cụ thể, các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia nhằm tranh thủ được các thời cơ thuận lợi, vượt qua các khó khăn thách thức...

Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.

Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT; Bưu điện tỉnh; các cơ quan báo chí; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

4.5. Quảng bá hình ảnh tỉnh Lào Cai qua các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch:

Thực hiện các nội dung về truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai theo kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 10/7/2018 về truyền thông quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020; tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai ở các thị trường trọng điểm và các sự kiện ngoại giao của tỉnh; xây dựng các sản phẩm du lịch kết nối tỉnh Lào Cai với các điểm du lịch của các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan; quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua phần mềm du lịch thông minh; Triển khai Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

4.6. Đẩy mạnh hợp tác truyền thông với cơ quan báo chí:

a) Triển khai Chương trình hợp tác truyền thông giữa UBND tỉnh Lào Cai và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết ngày 22/11/2018.

Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

b) Triển khai hợp tác truyền thông giữa tỉnh Lào Cai với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo, phóng viên hoạt động tác nghiệp báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tăng cường phối hợp, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí uy tín trong nước, đồng thời tranh thủ đoàn nhà báo, phóng viên của nước ngoài vào tác nghiệp trên địa bàn tỉnh để quảng bá hình ảnh Lào Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân; các cơ quan báo chí; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

c) Xây dựng bộ phim quảng bá về tỉnh Lào Cai, phát sóng trong và ngoài nước.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ,...; Đài PT-TH tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

d) Hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương:

Quỹ dự phòng hợp tác với một số cơ quan báo chí Trung ương (hỗ trợ tỉnh Lào Cai phòng, chống khủng hoảng thông tin.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; các cơ quan báo chí.

5. Chú trọng thông tin đối ngoại khu vực biên giới:

5.1. Tổ chức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới:

Đơn vị chủ trì: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

5.2. Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu, biên giới; quản lý, vận hành ổn định hoạt động các Cụm thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu; Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành và Cụm Thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa; nâng cấp, bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa thay thế các trang thiết bị đã bị hư hại, xuống cấp, bảo đảm cho Cụm thông tin đối ngoại hoạt động tốt, phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND thành phố Lào Cai; UBND huyện Sa Pa; các cơ quan báo chí; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6. Tăng cường công tác tổng hợp, dự báo dư luận báo chí:

6.1. Tổng hợp dư luận báo chí trong nước viết về Lào Cai: Tổng hợp dư luận báo chí trong nước viết về tỉnh Lào Cai phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Phansipăng; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

6.2. Tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài viết về Lào Cai: Tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài viết về tỉnh Lào Cai phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại:

Báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng và 01 năm; đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Định hướng các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thường kỳ và đột xuất nhằm cung cấp thông tin chính thức về tỉnh Lào Cai.

- Chỉ đạo đăng tải các thông tin chính thức về tỉnh Lào Cai trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai tại địa chỉ http://www.laocai.gov.vn và tại Fanpage chính thức của UBND tỉnh Lào Cai trên Facebook; tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Lào Cai và các huyện, thành phố trong tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành viên.

- Phối hợp, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí uy tín trong nước; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên trong nước, phóng viên nước ngoài tìm hiểu, đưa tin, quảng bá về Lào Cai.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị và tổ chức các cuộc phỏng vấn của báo chí nước ngoài đối với lãnh đạo tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chủ trì tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, khai thác phương tiện Internet, nội dung số, mạng xã hội... nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Lào Cai ra thế giới; là đầu mối phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng xã hội khi được Chính phủ phê duyệt.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tổ chức triển khai các nội dung đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong tỉnh trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai và các Cụm thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức về tỉnh Lào Cai cho báo chí.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác thông tin truyền thông về các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; triển khai Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ tăng cường công tác thông tin - truyền thông cho người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện công tác quản lý báo chí nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác dự báo, tổng hợp dư luận báo chí trong nước viết về Lào Cai và phản bác các thông tin sai sự thật ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của tỉnh Lào Cai.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, vận hành 03 Cụm thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Chỉ trì nâng cấp Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, xây dựng phiên bản mobile và phiên bản tiếng nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, phát sóng bộ phim quảng bá về tỉnh Lào Cai.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới năm 2019 và giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai và thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại tại 05 xã biên giới.

- Chủ trì, tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2019, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Chủ trì sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Sở Ngoại vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc họp báo quốc tế của lãnh đạo tỉnh ở trong nước và ở nước ngoài; theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài viết về Lào Cai; thông tin về các hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; tham gia chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho phóng viên nước ngoài.

- Tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương ngoài nước và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường hiểu biết, thiết lập quan hệ giao lưu hữu nghị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc tham mưu quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh và phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu quảng bá hình ảnh Lào Cai qua các đoàn ra, đoàn vào.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện công tác về người Lào Cai ở nước ngoài; công tác ngoại giao nhân dân...

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2019; phối hợp cung cấp thông tin về tình hình triển khai hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác trong và ngoài nước, kết quả thu hút, quản lý và sử dụng các nguồn vốn nước ngoài (ODA, FDI, NGO) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì tham mưu nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh nhằm tạo điều kiện để bạn bè quốc tế hiểu biết hơn về con người, văn hóa của tỉnh Lào Cai.

- Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai ở các thị trường trọng điểm và các sự kiện ngoại giao của tỉnh: Quảng bá du lịch Lào Cai và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; xây dựng tour, sản phẩm du lịch kết nối các điểm du lịch của Lào Cai với các tỉnh Bắc Thái Lan; kết nối các điểm du lịch của Lào Cai với Châu Văn Sơn, Châu Hồng Hà, Vân Nam (Trung Quốc); xúc tiến quảng bá du lịch thu hút khách quốc tế, khách quốc tịch nước thứ 3 theo tuyến Thái Lan - Luang Prabang (Lào) - Sa Pa; tổ chức giải Đua xe đạp “Một đường đua hai quốc gia” năm 2019; tọa đàm về hợp tác phát triển thể thao thành tích cao;...

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung về truyền thông quảng bá du lịch theo Kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành.

7. Sở Công thương:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, diễn đàn, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh: Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Việt - Trung (Lào Cai) năm 2019; Hội chợ kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019; tham gia gian hàng trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng của tỉnh Lào Cai và của Việt Nam tại Belarus; tham gia gian hàng của tỉnh Lào Cai tại Hội chợ hàng hóa các quốc gia Nam Á- Đông Nam Á tại Côn Minh (Trung Quốc);...

- Cung cấp thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Lào Cai, các tiềm năng, thế mạnh, chính sách của tỉnh Lào Cai trong xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư; đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế; hướng dẫn các cơ quan báo chí của địa phương tuyên truyền các cam kết cụ thể, các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia;...

- Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; tăng cường nâng cao chất lượng công tác nắm bắt thông tin, dự báo thị trường, giá cả, cơ chế, chính sách, nhất là đối với chính sách biên mậu của Trung Quốc nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nhũng mặt hàng có lợi của tỉnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế, về xuất khẩu; tổ chức hội nghị giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:

Phối hợp, cung cấp thông tin chính thức về các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh để đăng tải trên Cổng thông tin đối ngoại, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành và Cụm Thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa.

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo; tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

- Đặt hàng sản xuất các chương trình phát thanh - truyền hình về chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh biên giới phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan quản lý, vận hành Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành.

- Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới giai đoạn 2011-2020; ký kết kế hoạch phối hợp năm 2019; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại tại 05 xã biên giới.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân giữa các thôn, bản, xã, huyện, thành phố sát biên giới của hai nước.

10. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh Lào Cai.

- Thông tin về công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới.

- Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng để kịp thời phát hiện những luận điệu, thông tin tuyên truyền xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến quan hệ trong hoạt động thông tin đối ngoại; theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại của tỉnh, đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

- Tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động cung cấp thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong tình hình mới.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân, nhất là khu vực biên giới, vùng cao về chủ quyền biên giới quốc gia và thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới. Đồng thời đảm bảo công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

12. Sở Tài chính:

Cân đối nguồn kinh phí, thẩm định kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

13. Các Cơ quan báo chí:

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng: Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong tỉnh trên các ấn phẩm báo chí in, báo điện tử, chương trình phát thanh - truyền hình của cơ quan báo chí.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện truyền thông quảng bá hình ảnh Lào Cai ở trong và ngoài nước.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các mặt của công tác đối ngoại, nhất là liên quan đến các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ...

- Xây dựng chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo; hội nhập quốc tế; đối ngoại; các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn của tỉnh; tuyên truyền 4 chương trình, 19 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020;...

- Phối hợp cung cấp tin, bài, ảnh, clip phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lào Cai trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, Cụm Thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa.

13. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý; phân công cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

- Chủ động cung cấp thông tin theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức, công dân; tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh của cơ quan, đơn vị, địa phương lên Công/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật; triển khai các biện pháp thông tin tuyên truyền cần thiết để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

- Đối với UBND huyện Sa Pa, ngoài những nhiệm vụ nêu trên, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan quản lý, vận hành, duy trì hoạt động Cụm thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa.

14. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai:

- Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động ngoại giao nhân dân, công tác tổ chức phi Chính phủ nước ngoài nhằm tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dân tỉnh Lào Cai với nhân dân các nước.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh về những vấn đề liên quan đến hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước, về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Lào Cai.

15. Chế đ báo cáo:

Các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15/6 và 15/11 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

IV. KINH PHÍ

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lập kế hoạch tổ chức thực hiện và dự toán kinh phí, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. UBND các huyện, thành phố cân đối ngân sách, triển khai có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tại địa phương.

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐN tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Phansipăng;
- CVP, PCVP(1,2,3);
- Lưu: VT, TH1, NC(1,3), KT2, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu153/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2019
Ngày hiệu lực12/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 153/KH-UBND 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 153/KH-UBND 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu153/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành12/04/2019
        Ngày hiệu lực12/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 153/KH-UBND 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 153/KH-UBND 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai

           • 12/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực