Văn bản khác 1543/KH-BTP

Kế hoạch 1543/KH-BTP năm 2019 về kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1543/KH-BTP 2019 về kiểm tra điều tra khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1543/KH-BTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Thực hiện mục 2.3 phần II Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các một số địa phương;

- Phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở cần bảo đảm khách quan, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả;

- Tuân thủ đúng quy định pháp luật về phạm vi, đối tượng, thủ tục kiểm tra; thực hiện giám sát sau kiểm tra;

- Kết quả kiểm tra phải phản ánh chính xác tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, đảm bảo mục đích kiểm tra, phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ đạo, điều hành công tác hòa giải ở cơ sở.

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, CÁCH THỨC KIỂM TRA, ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

1. Nội dung, thành phần kiểm tra, điều tra, khảo sát

Thực hiện theo điểm a, d mục 2.3 phần II của Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ban hành tại Quyết định số 519/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Thời gian và địa điểm kiểm tra, điều tra, khảo sát

- Kiểm tra tại tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, dự kiến cuối tháng 5/2019.

- Kiểm tra tại tỉnh Thái Bình, Nam Định, dự kiến tháng 6/2019.

- Kiểm tra tại tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, dự kiến tháng 7/2019. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

3. Đối tượng kiểm tra, điều tra, khảo sát

Đại diện Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; công chức Tư pháp - Hộ tịch; các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia các cấp ở địa phương; Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Đại diện các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố, tổ hòa giải ở cơ sở.

4. Phương thức kiểm tra, điều tra, khảo sát

- Tại mỗi tỉnh, thành phố được kiểm tra, Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra tại 01 xã, phường, thị trấn và 02 tổ hòa giải; nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung tại điểm a, d mục 2.3 phần II của Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ban hành tại Quyết định số 519/QĐ -BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; phỏng vấn, trao đổi, thảo luận, hướng dẫn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các đối tượng kiểm tra; kiểm tra thực tế hồ sơ công việc được lưu trữ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã (các quyết định công nhận hòa giải viên, kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải và hòa giải viên), ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở của tổ hòa giải; điều tra, khảo sát nắm bắt thêm thông tin thông qua phiếu điều tra, khảo sát.

- Sau khi kiểm tra ở cơ sở, Đoàn kiểm tra làm việc với đối tượng kiểm tra ở cấp tỉnh, cấp huyện về tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn; trao đổi, thảo luận với các đối tượng kiểm tra; kiểm tra thực tế văn bản, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; đánh giá, kết luận kiểm tra.

- Kết thúc đợt kiểm tra, điều tra, khảo sát, Đoàn sẽ có kết luận sơ bộ tại chỗ và sẽ hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho địa phương được kiểm tra và toàn thể các thành viên Đoàn kiểm tra để nắm tổng thể tình hình và kết quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên đọ bàn, qua đó có những định hướng chỉ đạo kịp thời, góp phần làm cho hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục có những cải tiến, đổi mới, hiệu quả hơn trong năm tới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, chuẩn bị nội dung và tổ chức đoàn kiểm tra của trung ương; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Sở Tư pháp các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Thái Bình, Nam Định, Kiên Giang, Bạc Liêu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra theo Kế hoạch này, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, thành phần và các điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai hoạt động được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019; lồng ghép các hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát với việc thực hiện các chương trình, đề án về hòa giải ở cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật và nguồn huy động hợp pháp khác theo chế độ tài chính hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 024.32739466)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND, Sở Tư pháp các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kiên Giang, Bạc Liêu (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1543/KH-BTP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1543/KH-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2019
Ngày hiệu lực04/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(20/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1543/KH-BTP

Lược đồ Kế hoạch 1543/KH-BTP 2019 về kiểm tra điều tra khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1543/KH-BTP 2019 về kiểm tra điều tra khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1543/KH-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành04/05/2019
        Ngày hiệu lực04/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (20/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1543/KH-BTP 2019 về kiểm tra điều tra khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1543/KH-BTP 2019 về kiểm tra điều tra khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

           • 04/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực