Văn bản khác 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP

Kế hoạch 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP thực hiện Chương trình phối hợp 79-CTR/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP 2018 thực hiện Chương trình phối hợp 79-CTR/BDVTW-BCSĐCP


BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG -
BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ

--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP SỐ 79-CTR/BDVTW-BCSĐCP GIỮA BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG VÀ BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ NĂM 2018 - "NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN"

Căn cứ Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP, ngày 11/10/2016 về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021; Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2018 - "Năm dân vận chính quyền", như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

2. Cụ thể hóa Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2021 thành nhiệm vụ cụ thể trong năm 2018 - "Năm dân vận chính quyền".

3. Việc thực hiện các nội dung phối hợp phải đảm bảo thiết thực, có trọng tâm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Trách nhiệm của Ban cán sự đảng Chính phủ

1.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục thchế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hp pháp, chính đáng của nhân dân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; đảm bảo mọi chính sách, pháp luật được thực hiện hiệu quả.

1.2. Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn.

1.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

1.4. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chc, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân.

1.5. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng.

1.6. Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

2. Trách nhiệm của Ban Dân vận Trung ương

2.1. Hướng dẫn, đôn đốc Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ký kết và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp công tác dân vận năm 2018 - "Năm dân vận chính quyền".

2.2. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

2.3. Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP, ngày 11/10/2016 về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ và Kế hoạch này; các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là: Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 16/CT-TTg , ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

2.4. Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu thực hiện các nội dung công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng.

2. Ban Dân vận Trung ương chủ trì kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp tại các địa phương, đơn vị; thống nhất với Ban cán sự đảng Chính phủ về thời gian, địa điểm kiểm tra; giao Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước tham mưu các nội dung do Ban Dân vận Trung ương chủ trì thực hiện; nắm tình hình thực hiện, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp.

3. Căn cứ Kế hoạch này, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2018 - "Năm dân vận chính quyền" đảm bảo thiết thực, hiệu quả; báo cáo đánh giá tổng kết năm gửi về Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương để tổng hợp.

 

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ
PHÓ BÍ THƯ
Trương Hòa Bình

BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG
TRƯỞNG BAN
Trương Thị Mai

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Các đồng chí
y viên Ban cán sự đảng Chính phủ;
- Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương;
- Các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương;
- Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ;
- Lưu VT.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1573-KH/BDVTW-BCSĐCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2018
Ngày hiệu lực08/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP

Lược đồ Kế hoạch 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP 2018 thực hiện Chương trình phối hợp 79-CTR/BDVTW-BCSĐCP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP 2018 thực hiện Chương trình phối hợp 79-CTR/BDVTW-BCSĐCP
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1573-KH/BDVTW-BCSĐCP
        Cơ quan ban hànhBan Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương
        Người kýTrương Hòa Bình, Trương Thị Mai
        Ngày ban hành08/02/2018
        Ngày hiệu lực08/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP 2018 thực hiện Chương trình phối hợp 79-CTR/BDVTW-BCSĐCP

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP 2018 thực hiện Chương trình phối hợp 79-CTR/BDVTW-BCSĐCP

          • 08/02/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/02/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực