Văn bản khác 158/KH-UBND

Kế hoạch 158/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 158/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp An Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/KH-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2016

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, nâng cao ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận, đóng góp ý kiến và sử dụng thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; thực hiện giải đáp pháp luật, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật mà doanh nghiệp quan tâm và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng được mục đích, yêu cầu của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.

- Xác định trách nhiệm, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành tỉnh với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thuận lợi, kịp thời.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Biên soạn, phát hành và tổ chức phổ biến tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp

a) Hình thức biên soạn: Bản tin; tài liệu Hỏi - đáp pháp luật, xử lý tình huống, đề cương giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật; sổ tay pháp luật.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh; Báo An Giang; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2016.

2. Cung cấp thông tin pháp lý để người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật đối với người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về các lĩnh vực: thuế, kinh doanh, vệ sinh an toàn lao động, hợp đồng lao động, tiền lương,…

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Luật sư; Hội Luật gia tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

4. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

4.1. Tổ chức tiếp nhận, tư vấn và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật

a) Thực hiện tư vấn và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại. Trong đó, ưu tiên thực hiện bằng hình thức giải đáp thông qua mạng điện tử trên Website của các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

4.2. Xây dựng Chuyên trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang để các doanh nghiệp cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ việc khai thác, tiếp cận thông tin

a) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

4.3. Thường xuyên tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua chương trình, chuyên mục, đưa tin, bài giới thiệu về luật, các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

5. Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể

a) Xây dựng kế hoạch và thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; tổ chức vận động Luật gia, Luật sư, Tư vấn viên pháp luật và Cộng tác viên Tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

6. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp

a) Khi nhận được kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, các Sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình, đồng thời gửi cho Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

7. Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020

a) Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ pháp luật phối hợp với Sở Tư pháp tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách. Sở Tư pháp phối hợp các Sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ căn cứ Kế hoạch này dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ đã được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

b) Làm đầu mối triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm phối hợp của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan

a) Các Sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan

- Tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp đối với các trường hợp có tính chất phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều Sở, ban, ngành tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát, cập nhật các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực mình.

b) Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định tại Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nội dung và một số mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung và một số mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

c) Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, kiện toàn và củng cố tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh để làm đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và Kế hoạch này.

d) Báo An Giang, Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ban, Ngành tỉnh nghiên cứu, xây dựng chuyên mục riêng về phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Thông tin, tuyên truyền về Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ; Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22/4/2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh.

đ) Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

e) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức triển khai Kế hoạch tại địa phương; phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan chủ động lồng ghép có hiệu quả các chương trình, kế hoạch trên địa bàn; thực hiện chế độ thông tin báo cáo gửi về Sở Tư pháp theo quy định.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 11/11/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thông tin về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu158/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2016
Ngày hiệu lực28/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 158/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 158/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp An Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 158/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp An Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu158/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành28/03/2016
        Ngày hiệu lực28/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 158/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp An Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 158/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp An Giang 2016

           • 28/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực