Văn bản khác 16/KH-UBND

Kế hoạch 16/KH-UBND thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2014 Chương trình Phát triển thanh niên Tiền GiangỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

 Tiền Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TIỀN GIANG NĂM 2014

Căn cứ Công văn số 3641/BNV-CTTN ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014;

Căn cứ Chương trình số 43/CTr-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên Tiền Giang đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015,

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2014, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu phát triển thanh niên của Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015.

- Xây dựng thế hệ thanh niên Tiền Giang phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm lo phát triển thanh niên.

2. Yêu cầu

- Các nội dung, chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2014 phải bám sát các nội dung, chỉ tiêu Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015.

- Các sở, ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển thanh niên, các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2014 liên quan đến lĩnh vực của sở, ngành.

- Các huyện, thành, thị cần tập trung, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương trong năm 2014.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần yêu nước và có trách nhiệm với xã hội của thanh niên

a) Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được:

TT

Nội dung chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

90% thanh niên được học các bài học lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn biên soạn

Tỉnh Đoàn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh

2

100% thanh niên là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 90% thanh niên là học sinh, sinh viên, thanh niên trong nhà trường, 85% thanh niên công nhân lao động, 65% thanh niên nông thôn được học tập, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên

Tỉnh Đoàn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Nội vụ

3

100% thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tỉnh Đoàn; Sở Tư pháp

4

100% thanh niên lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thành, thị

5

100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tập chương trình giáo dục quốc phòng trong nhà trường

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tỉnh Đoàn; Sở GD&ĐT; các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh

6

1.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu xem xét kết nạp Đảng

Tỉnh Đoàn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

b) Nhóm giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục triển khai học tập 06 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên theo hướng thiết thực, phù hợp để đoàn viên dễ tiếp cận và hoàn thành tốt chương trình học.

- Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giữ vững quốc phòng, an ninh của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia; củng cố và duy trì hoạt động các tổ, đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; nâng cao sự hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, khu vực và thế giới, chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên.

- Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Đoàn Thanh niên các cấp cần phát huy vai trò của mình trong việc phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng cho những đoàn viên ưu tú, thực hiện tốt quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

2. Nâng cao trình độ học vấn, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho thanh niên; quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

a) Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được:

TT

Nội dung chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

50% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương

Sở GD&ĐT

Không

2

100% thanh niên học sinh Trung học phổ thông được học nghề

Sở GD&ĐT

Không

3

100% thanh niên học sinh Trung học phổ thông được phổ cập tin học, ngoại ngữ

Sở GD&ĐT

Không

4

16% thanh niên đạt trình độ Cao đẳng, Đại học

Sở GD&ĐT

Không

5

100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp

Sở GD&ĐT

Không

6

55% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Sở NN và PTNT

Tỉnh Đoàn

7

21% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề

Sở LĐ -TB&XH

Sở GD&ĐT; UBND các huyện, thành, thị; các cơ sở dạy nghề

8

20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã được bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước

Sở Nội vụ

Trường Chính trị tỉnh; UBND các huyện, thành, thị

b) Nhóm giải pháp thực hiện:

- Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá; tiếp tục dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh, thực hiện giảm tải chương trình giáo dục phổ thông.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức đối với chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và “Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020”.

- Củng cố tổ chức và hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên -hướng nghiệp; lồng ghép nhiệm vụ dạy văn hóa kết hợp với hướng nghiệp và dạy nghề. Tiếp tục thực hiện đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020.

- Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ về khuyến nông, khuyến ngư cho thanh niên nông thôn, mở các lớp đào tạo nghề ngắn, dài hạn tại địa phương trên cơ sở lý thuyết đi đôi với thực hành và kết hợp với tham quan thực tế mô hình.

- Tiếp tục đầu tư cho các trường cao đẳng, trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề cấp huyện. Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014 sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trong đó tập trung đối tượng là cán bộ, công chức trẻ cấp xã.

3. Nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên

a) Chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được:

TT

Nội dung chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

28% lao động qua đào tạo là thanh niên

Sở LĐ -TB&XH

Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành, thị; các cơ sở dạy nghề

2

7.260 thanh niên được giải quyết việc làm

Sở LĐ -TB&XH

UBND các huyện, thành, thị; các Hội, đoàn thể; Ngân hàng CSXH

3

150 thanh niên được xuất khẩu lao động

Sở LĐ -TB&XH

UBND các huyện, thành, thị; các Hội, đoàn thể; Ngân hàng chính sách xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp

4

18.000 thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm

Sở LĐ -TB&XH

Các Hội, đoàn thể

5

Dưới 4% thanh niên đô thị thất nghiệp

Sở LĐ -TB&XH

Không

6

100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp luật có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động

Sở LĐ -TB&XH

Ban thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật pháp luật lao động tỉnh

b) Nhóm giải pháp thực hiện:

- Đầu tư, nâng cao năng lực của các trung tâm giới thiệu việc làm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và của các hội đoàn thể; khuyến khích lao động có nhu cầu việc làm đăng ký tìm việc thông qua các Trung tâm giới thiệu việc làm, kịp thời nắm bắt các nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong tỉnh.

- Tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô đào tạo các cơ sở đào tạo nghề công lập hiện có; kêu gọi các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Cho vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm; phát triển, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Đề án xuất khẩu lao động, thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí (học nghề, học ngoại ngữ, khám sức khỏe, làm hộ chiếu, làm lý lịch tư pháp,…) và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện

a) Chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được:

TT

Nội dung chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

100% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tỉnh Đoàn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

2

240 thanh niên nghiện ma túy được cai tại Trung tâm

Sở LĐ -TB&XH

Sở Y tế; Công an tỉnh

3

22.000 thanh niên tham gia vào các tổ chức Đoàn, Hội

Tỉnh Đoàn

Không

4

- 13.000 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- 1.900 thanh niên nông thôn được tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp

Tỉnh Đoàn; Sở Nội vụ; Liên đoàn Lao động tỉnh; Công an tỉnh

5

40% huyện, thành, thị được phê duyệt đề án thành lập nhà thiếu nhi cấp huyện

Tỉnh Đoàn

Sở VHTT&DL; UBND các huyện, thành, thị

b) Nhóm giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức cho đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo hướng thiết thực, hiệu quả.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp và tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn sau khi được phê duyệt.

- Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò nồng cốt của Đoàn trong tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên trong các tổ chức Đoàn, Hội.

- Khuyến khích các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật và cá nhân có đủ tiêu chuẩn tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường đầu tư, xây dựng các trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, trung tâm dã ngoại, nhà thiếu nhi cấp huyện và các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên cấp xã.

5. Từng bước nâng cao sức khỏe, kiến thức về Bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho thanh niên

a) Chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được:

TT

Nội dung chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

25% thanh niên được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản

Sở Y tế

Các đoàn thể

2

3.200 thanh niên đến tuổi kết hôn được tư vấn kỹ năng làm cha mẹ

Sở Y tế

Sở Tư pháp; các đoàn thể

3

52% thanh niên được trang bị kiến thức về Bình đẳng giới

Sở LĐ -TB&XH

Tỉnh Đoàn

4

85% thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, TT&DL

Tỉnh Đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

b) Nhóm giải pháp thực hiện:

- Tổ chức tư vấn ngoại khóa cho thanh niên học sinh tại các trường trung học phổ thông.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội thi, hội thảo chuyên đề về Luật Bình đẳng giới, về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng khu vực.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong năm 2014, trong đó trọng tâm là chỉ tiêu thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Nội vụ

- Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các sở, ngành tỉnh và các huyện, thành, thị trong việc xây dựng, lồng ghép các nội dung, chỉ tiêu của Kế hoạch vào chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành, của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai, thực hiện vào cuối năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án thu hút trí thức trẻ có trình độ đại học, tình nguyện về xây dựng nông thôn mới sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thanh niên trên địa bàn tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên của tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh liên quan đến lĩnh vực của ngành; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên sau khi được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt.

- Tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện Kế hoạch liên ngành số 22/KHLN-ĐTN-SLĐTBXH ngày 09 tháng 02 năm 2012 về tổ chức các hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2012 - 2015 trong năm 2014.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh liên quan lĩnh vực của ngành; triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở khu công nghiệp và tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn sau khi được Bộ Tư pháp phê duyệt.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2011 về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh trong năm 2014.

4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trong năm 2014, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu tỷ lệ thanh niên được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản và chỉ tiêu tư vấn kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên đến tuổi kết hôn.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh liên quan lĩnh vực của ngành; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Đề án nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Chương trình thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030; trong đó trọng tâm là chỉ tiêu tỷ lệ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề án ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ Đại hội thể thao khu vực và thế giới sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phối hợp Đoàn Thanh niên và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi Tin học trẻ không chuyên tỉnh Tiền Giang năm 2014.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên ngành số 23/KHLN ngày 29 tháng 02 năm 2012 về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015 trong năm 2014; phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành, thị liên quan ưu tiên, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển thanh niên và thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên trong năm 2014.

10. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, đề án, dự án về phát triển thanh niên; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án về phát triển thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện công trình thanh niên khai thông dòng chảy bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

12. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp Đoàn Thanh niên và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi Tin học trẻ không chuyên tỉnh Tiền Giang năm 2014.

13. Ban An toàn giao thông tỉnh

Phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2017 theo Quyết định số 2051/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

14. Đài Phát thanh - Truyền hình; đề nghị Báo Ấp Bắc

Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện kế hoạch, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng, kỹ năng sống; phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức đưa tin các hoạt động Đoàn - Hội, tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

15. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng nhân lực trẻ trong lực lượng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sau khi được Bộ Công an phê duyệt.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên; thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên tịch về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2015 trong năm 2014.

16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh liên quan đến lĩnh vực của ngành; triển khai thực hiện Đề án dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và Đề án tuyển chọn thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương để quy hoạch, đào tạo và bổ sung vào đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch phối hợp hoạt động trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; tuyển dân quân và đón tiếp quân nhân xuất ngũ năm 2014.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp học kỳ quân đội trải nghiệm quân ngũ cho thanh niên học sinh trong năm 2014.

17. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Phối hợp với Đoàn Thanh niên ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên có dịp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế gia đình, ưu tiên nguồn vốn vay cho lực lượng đoàn viên, hội viên thông qua các dự án sản xuất, kinh doanh của Đoàn, Hội.

18. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chỉ tiêu về công tác đoàn; xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển thanh niên theo mục tiêu đã đề ra.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp và tổ chức có hiệu quả các phong trào “Đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp và xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, phong trào nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên ngành, các Đề án liên quan đến đối tượng thanh niên sau khi được phê duyệt.

19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các thành viên

Tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp phát triển phong trào và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

20. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2014 tại địa phương; xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên cấp huyện năm 2014 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ; thường xuyên kiểm tra việc triển khai, thực hiện kế hoạch.

Các sở, ban, ngành tỉnh liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh) kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch vào cuối năm trước 14/11/2014.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2014. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần chỉnh sửa, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành, thị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu16/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2014 Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2014 Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu16/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành08/02/2014
        Ngày hiệu lực08/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2014 Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2014 Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang

         • 08/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực