Văn bản khác 161/KH-BCĐ

Kế hoạch 161/KH-BCĐ thực hiện Quyết định về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2016 do Ban chỉ đạo 138/CP ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 161/KH-BCĐ thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người 2016


BAN CHỈ ĐẠO 138/CP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/KH-BCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI” NĂM 2016

Ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30/7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Căn cứ nội dung Quyết định và chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động trong toàn xã hội và người dân về phòng, chống mua bán người.

2. Tổ chức triển khai quyết liệt, rộng khắp đến cơ sở về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trở thành ngày hội của toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người.

3. Duy trì và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” một cách thường xuyên hàng năm, thiết thực, cụ thể, tránh phô trương hình thức, kém hiệu quả.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lồng ghép triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, với quán triệt thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người (gọi tắt là Chương trình 130/CP) giai đoạn 2016 - 2020 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, với các khẩu hiệu, hành động “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người” và “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”. Đồng thời, chỉ đạo các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiến hành các biện pháp tuyên truyền cộng đồng người Việt Nam nước sở tại về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống mua bán người.

3. Chỉ đạo ngành Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng miền, địa phương; tăng cường tuyên truyền qua các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh, các thiết chế văn hóa cụm dân cư nhằm tạo phong trào toàn dân đoàn kết phòng, chống mua bán người; các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người... và tăng thời lượng, tần suất thông tin về phòng, chống mua bán người thường xuyên, liên tục; tổ chức họp báo công bố “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

4. Chỉ đạo lực lượng Công an, Biên phòng các cấp phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi cả nước, trọng tâm là tuyến biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Căm-pu-chia; phối hp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ án mua bán người, lựa chọn các vụ án điển hình và tổ chức xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và tuyên truyền phòng, chng mua bán người trong qun chúng nhân dân.

5. Kịp thời in, phân phát tài liệu tuyên truyền xuống cơ sở kết hp với tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thảo, nói chuyện chuyên đề tại cộng đồng nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia phòng, chống mua bán người.

6. Công b2 bộ tài liệu và tổ chức triển khai tập huấn liên ngành về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người; tổ chức các Hội nghị triển khai các Đề án thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 và tổ chức hội thảo khoa học về phòng, chống mua bán ngưi, nhất là phòng, chống mua bán học sinh, sinh viên.

7. Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” hàng năm được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các Bộ, ngành và địa phương. Ngoài ra, được huy động từ các tổ chức quốc tế và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và UBND các địa phương căn cứ vào nội dung Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Kế hoạch này tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, trong đó:

- Bộ Công an - Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các hoạt động tại điểm 1, 4, 6 và 7, phần II.

- Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các hoạt động tại điểm 2 và 5, phần II. Riêng Bộ Ngoại giao chỉ đạo thực hiện hoạt động tại mục 2, phần II liên quan đến công tác tuyên truyền, giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ công dân ở nước ngoài.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các hoạt động tại điểm 3, phần II.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện các hoạt động tại điểm 4, phần II.

- Các Bộ, ngành có liên quan và UBND các địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” về Ban Chỉ đạo 138/CP (qua Cục Tham mưu Cảnh sát, Bộ Công an) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Công an có trách nhiệm Thường trực, giúp Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Đ/c Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ 138/CP (để b/cáo);
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Công an (để b/cáo);
-
Văn phòng Quốc hội; (để p/hợp);
-
Văn phòng Chủ tịch nưc; (để p/hợp);
-
Văn phòng Chính phủ; (để p/hợp);
- Các Bộ, ngành thành viên BCĐ 138/CP (để p/h chỉ đạo);
-
BCĐ 138/tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Các Tổng cục, V11, V12, V19, V28/BCA (để thực hiện);
-
Lưu: VT,C41 (C42) (250b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ
TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/KH-BCĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu161/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/KH-BCĐ

Lược đồ Kế hoạch 161/KH-BCĐ thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 161/KH-BCĐ thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu161/KH-BCĐ
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo 138/CP
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành03/06/2016
        Ngày hiệu lực03/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 161/KH-BCĐ thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 161/KH-BCĐ thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người 2016

             • 03/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực