Văn bản khác 163/KH-UBND

Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 163/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan hành chính với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Nội dung triển khai thi hành Luật phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của Sở Tư pháp - cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương. Tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai thi hành Luật thường xuyên và hiệu quả giữa UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Có lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực được triển khai thi hành thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thủ trưởng các ngành, các cấp cần quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trong cơ quan, đơn vị mình.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các đại biểu là lãnh đạo và cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước của các sở, ban, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

b) Các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước; cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì:

+ Cấp tỉnh: Sở Tư pháp.

+ Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chi đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

4. Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước của tỉnh.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước giải quyết bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác bồi thường của Nhà nước theo đúng quy định.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài chính

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường và công tác giải quyết bồi thường.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, bài giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định.

5. Sở Nội vụ

Hướng dẫn việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức nhằm hạn chế các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch của tỉnh và tình hình của địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện, thành phố bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết các thủ tục bồi thường nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác bồi thường của nhà nước theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu163/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2017
Ngày hiệu lực20/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 163/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 163/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu163/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành20/09/2017
        Ngày hiệu lực20/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 163/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 163/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Lạng Sơn

           • 20/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực