Văn bản khác 168/KH-UBND

Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2019 về biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 168/KH-UBND 2019 biên soạn giáo dục địa phương chương trình phổ thông Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/KH-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

BIÊN SOẠN VÀ TCHỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên soạn và tchức thực hiện nội dung giáo dục địa phương (GDĐP) trong chương trình giáo dục phổ thông mới;

Căn cứ Công văn số 74/DATHCSKKN2-ĐTBD ngày 15/5/2019 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc hỗ trợ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương;

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp THCS, THPT trong chương trình giáo dục phổ thông như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Biên soạn và phát hành bộ tài liệu GDĐP cấp THCS, THPT tỉnh Sơn La về các lĩnh vực Văn hóa, Lịch sử, Địa lý, Kinh tế, Xã hội, Môi trường, Hướng nghiệp nhằm thực hiện đầy đủ nội dung GDĐP trong Chương trình giáo dục phthông mới, đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng sự đa dạng của vùng miền trong tỉnh.

- Góp phần nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý, giáo viên vdạy học các môn học trên cơ sở thực hiện nội dung GDĐP trong chương trình giáo dục phthông mới theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai đầy đủ nội dung GDĐP trong Chương trình giáo dục ph thông mi tại tất cả các trường phổ thông có cấp THCS, THPT trong toàn tỉnh, phù hp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh; tổ chức hoạt động dạy học tích cực và kim tra đánh giá theo tinh thn đổi mới giáo dục, nhằm phát trin năng lực, phm chất người học.

2. Yêu cầu

- Tài liệu GDĐP được biên soạn theo đúng định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019, đầy đủ các lĩnh vực Văn hóa, Lịch sử, Địa lý, Kinh tế, Xã hội, Môi trường, Hướng nghiệp của tỉnh; đủ thời lượng phân phối chương trình của từng khối lớp, phù hp với thực tiễn; thống nhất và phù hợp với nội dung và phương pháp dạy học các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Nội dung GDĐP bao gồm những vấn đề cơ bản hoặc thi sự của tỉnh, trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sng, bi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học vào thực tiễn của quê hương.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nội dung GDĐP theo tài liệu đã biên soạn.

- Triển khai dạy học nội dung GDĐP theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS

Thực hiện theo sự hỗ trợ của Dự án THCS vùng KKN giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 74/DATHCSKKN2-ĐTBD ngày 15/5/2019 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc hỗ trợ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

2. Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THPT

2.1. Thành phần Ban biên soạn gồm:

a) Trưởng Ban: Lãnh đạo UBND tnh.

b) Phó Trưng Ban thường trực: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thư ký: Đại diện Phòng GDTrH-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Các thành viên

- Thành viên Ban Biên soạn gồm cán bộ các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh; giảng viên Trường ĐHTB; cán bộ, giáo viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các chuyên gia, cán bộ khoa học, công nghệ; các nhà hoạt động văn hóa, nghệ sỹ và nghệ nhân tiêu biu về địa phương.

- Số lượng thành viên: tổng số 35 người (mỗi lĩnh vực 05 người).

- Tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự áp dụng theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 về tiêu chuẩn quy trình biên soạn sách giáo khoa

+ Đối vi cán bộ của các Sở ban ngành: Có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên, am hiu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hp với lĩnh vực biên soạn.

+ Đối với giảng viên Trường Đại học Tây Bắc: có đề tài nghiên cứu khoa học, được Hội đồng khoa học cấp trường nghiệm thu trở lên; am hiu và có chuyên môn sâu về lĩnh vực biên soạn.

+ Đối với cán bộ, giáo viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên; thời gian giảng dạy cấp THPT ít nhất 05 năm, là giáo viên dạy giỏi cp tỉnh (ưu tiên cán bộ quản lý và chuyên viên phụ trách công tác chuyên môn); am hiu và có chuyên môn sâu về lĩnh vực biên soạn.

2.2. Tchức tập hun Ban Biên soạn vbiên soạn tài liệu GDĐP

- Tổ chức tập huấn về các nội dung:

+ Chương trình giáo dục phổ thông mới.

+ Tổ chức hoạt động dạy học tích cực và kiểm tra đánh giá theo tinh thần đi mới giáo dục, nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học.

+ Nội dung và thời lượng, phân phối chương trình của GDĐP trong Chương trình giáo dục phthông mới.

- Trên cơ sở nội dung tập huấn tác giả biên soạn tài liệu GDĐP cấp THCS tỉnh Sơn La do Dự án THCS vùng KKN giai đoạn 2 hỗ trợ, tổ chức tập huấn về phương pháp, kỹ năng biên soạn tài liệu GDĐP.

2.3. Tổ chức biên soạn

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hp với Ban Biên soạn tổ chức khảo sát tại một số trưng phthông có cấp THPT trong tỉnh.

- Tổ chức biên soạn thử một số bài dạy về GDĐP trong Chương trình giáo dục phthông mới.

- Tổ chức dạy thử và tổ chức các Hội thảo về nội dung, kỹ thuật biên soạn tài liệu GDĐP.

- Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới cho các khối lp 10, 11, 12 cấp THPT

+ Lp 10: 35 tiết.

+ Lớp 11: 35 tiết.

+ Lp 12: 35 tiết.

2.4. Tổ chức thiết kế, vẽ minh họa trang bìa và minh họa trong các tiết dạy.

2.5. Thẩm định tài liệu GDĐP

- Thành lập Hội đồng Thẩm định bộ tài liệu GDĐP cấp THPT tỉnh Sơn La

- Thành phần Hội đồng Thẩm định:

+ Chủ tịch: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

+ Phó Chủ tịch: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Thư ký: Đại diện Phòng GDTrH-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Các thành viên: Lãnh đạo, chuyên viên các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh; giảng viên Trường ĐHTB, giáo viên các trường phổ thông có cấp THPT..

- Tổ chức Hội nghị Hội đồng thm định

- Tổ chức thẩm định: Thẩm định toàn bộ nội dung GDĐP cấp THPT.

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thẩm định.

2.6. Chỉnh sửa tài liệu

Căn cứ kết quả thẩm định, Ban Biên soạn tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện việc biên tập tài liệu GDĐP.

2.7. In tài liệu

- Tổ chức đấu thầu việc in tài liệu GDĐP.

- Đơn vị trúng thầu tổ chức in tài liệu

TT

Tên tài liệu

S trang (dự kiến)

Số lượng bản in (dự kiến)

1

Tài liệu GDĐP lp 10 tỉnh Sơn La

160

1000 cuốn

2

Tài liệu GDĐP lớp 11 tỉnh Sơn la

160

1000 cuốn

3

Tài liệu GDĐP lp 12 tỉnh Sơn La

160

1000 cuốn

2.8. Tổ chức tập huấn cho CBQL, giáo viên

- Tổ chức tập huấn cho CBQL, giáo viên các trường phổ thông có cấp THPT trong tỉnh về tài liệu GDĐP

- Thành phần dự tập huấn: Ban giám hiệu, toàn bộ giáo viên phụ trách nội dung GDĐP (chia theo lĩnh vực).

- Báo cáo viên: Thành viên Ban Biên soạn.

- Nội dung tập huấn: Nội dung tài liệu GDĐP, phương pháp giảng dạy, việc thực hiện nội dung GDĐP trong Chương trình giáo dục phthông mới.

III. KINH PHÍ

- Nguồn kinh phí: Nằm trong ngân sách hàng năm chi cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Dkiến mức chi biên soạn tài liệu theo quy định của chế độ tài chính hiện hành hoặc vận dụng áp dụng Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đng, Trung cấp.

- Mức chi công tác phí và chi cho các Hội nghị, Hội thảo và các khoản chi khác thực hiện theo quy định hiện hành.

VI. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Sơn La có trách nhiệm thành lập Ban Biên soạn và Hội đồng Thm định tài liệu giáo dục địa phương theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; thời gian hoàn thành: tháng 12/2019

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, chủ trì họp Ban Chỉ đạo, chủ trì tchức tập huấn Ban Biên soạn về biên soạn tài liệu GDĐP, thời gian hoàn thành: tháng 3/2020.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban Biên soạn tổ chức khảo sát tại một số trường phổ thông có cp THPT trong tỉnh; thời gian hoàn thành: tháng 6/2020.

4. Ban Biên soạn tổ chức biên soạn tài liệu GDĐP, thời gian hoàn thành: tháng 6/2021.

5. Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hoàn thành việc thiết kế, vẽ minh họa trang bìa và minh họa trong các tiết dạy; thời gian hoàn thành: tháng 8/2021.

6. UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La chủ trì thẩm định nội dung biên soạn tài liệu GDĐP; thời gian hoàn thành: tháng 10/2021.

7. Ban Biên soạn hoàn thành việc chỉnh sửa, biên tập tài liệu GDĐP, thời gian hoàn thành: tháng 12/2021.

8. Giao Sở Thông tin - Truyền thông tchức đấu thầu, hoàn thành việc in tài liệu GDĐP trước tháng 4/2022

9. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho CBQL, giáo viên của các trường phổ thông có cấp THPT trong toàn tỉnh; thời gian hoàn thành: tháng 8/2022; triển khai thực hiện nội dung GDĐP theo tài liệu đã biên soạn từ năm học 2022 - 2023.

10. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán chi cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới vào thời điểm xây dựng dự toán hàng năm gửi Sở Tài chính thm định, trình các cp có thm quyn phê duyệt theo quy định.

11. Các sở, ban, ngành liên quan cử thành viên tham gia Ban Biên soạn, Hội đồng Thẩm định đầy đủ, đúng thành phần.

Trên đây là Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phthông mới tại tỉnh Sơn La. Đnghị các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;
- C
hủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- BTG Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.KGVX.20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu168/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2019
Ngày hiệu lực16/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 168/KH-UBND 2019 biên soạn giáo dục địa phương chương trình phổ thông Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 168/KH-UBND 2019 biên soạn giáo dục địa phương chương trình phổ thông Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu168/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành16/07/2019
        Ngày hiệu lực16/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 168/KH-UBND 2019 biên soạn giáo dục địa phương chương trình phổ thông Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 168/KH-UBND 2019 biên soạn giáo dục địa phương chương trình phổ thông Sơn La

         • 16/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực