Văn bản khác 169/KH-UBND

Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 169/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg nâng cao hiệu quả hoạt động hội luật gia Hà Giang 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/KH-UBND

Hà Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ vviệc thực hiện các biện pháp nhm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị s 08/CT-TTg) y ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị s08/CT-TTg theo từng nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Luật gia trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tquốc; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo và tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp phát triển toàn diện vtổ chức; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.

2. Nâng cao dân trí pháp lý, phát huy dân chủ, tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyn, cơ quan nhà nước các cấp; tạo môi trường pháp lý lành mạnh đthực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Luật gia; có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Hội Luật gia với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức nghiên cứu quán triệt Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đánh giá kết quả và đra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 56/CT-TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác của Hội Luật gia; Kết luận s 19-KL/TW, ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VIII.

2. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển Hội Luật gia các cấp

Phn đu đến năm 2015 tất cả các huyện, thành phố, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong tỉnh đều phải thành lập tổ chức Hội Lut gia; khuyến khích việc thành lập các chi Hội Luật gia và phát triển hội viên ở các cơ quan nhà nước, các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp trong tỉnh.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh; gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chính trị của địa phương.

3. Đổi mi nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia

3.1. Trong lĩnh vực xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm.

- Chủ động có kế hoạch để Hội Luật gia tham gia với cấp ủy, chính quyền trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội; củng c quc phòng an ninh và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.

- Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc tham gia vào quá trình đổi mới vtổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tố tụng ở địa phương.

- Tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia vào quá trình cải cách thủ tục hành chính ở địa phương theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án cải cách hành chính của tỉnh.

- Tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia giải quyết các khiếu nại phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết của tỉnh.

3.2. Tham gia các hoạt động phản biện xã hội; giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải cơ sở; tư vn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước.

- Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của mình, Hội Luật gia chủ động bám sát nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội của tỉnh để đề xuất với Hội đồng nhân dân và y ban Mặt trận T quc cùng cp kế hoạch giám sát việc thi hành pháp luật đi với hoạt động của chính quyn, cơ quan Nhà nước các cấp và các doanh nghiệp; tham gia phản biện xã hội trên phương diện pháp lý đối với các chương trình, dự án, đ án phát trin kinh tế - xã hội, quc phòng, an ninh của tỉnh.

- Chỉ đạo và tạo điều kiện để Hội Luật gia phối hp với chính quyền và Mặt trận T quc cùng cấp tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động của Thanh tra nhân dân và hòa giải viên cơ sở.

- Chính quyền, cơ quan Nhà nước các cấp, các doanh nghiệp trong tỉnh cần chủ động tham vn ý kiến của Hội Luật gia để giải quyết các tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế Nhà nước, nhm tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết khiếu nại phức tạp, có liên quan đến các quyết định của cơ quan hành chính nhà nước một cách khách quan, minh bạch, công bằng.

3.3. Trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện chức năng tư vn pháp luật và tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh chủ động có kế hoạch đHội Luật gia tham gia tích cực vào quá trình thực hiện chủ trương Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luậttrên địa bàn của tỉnh; xem xét đtừng bước giao cho Hội Luật gia đảm nhận triển khai các chương trình, đề án phù hp với tính chất hoạt động và khả năng của Hội Luật gia.

- Hội Luật gia phi hợp tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý kết hợp với hoạt động phbiến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao và các xã thuộc diện quy hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia.

3.4. Lĩnh vực đi ngoại nhân dân.

Trong môi trường và điều kiện hoạt động cụ thể, Hội Luật gia chủ động tham gia vào các hoạt động đi ngoại nhân dân để góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác phát trin giữa tỉnh Hà Giang với các tỉnh khác trong khu vực và các tổ chức Luật gia trong và ngoài nước.

4. Các điều kiện bảo đảm

Căn c vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngành chức năng cn tham mưu, đxuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đảm bảo biên chế chuyên trách cho Hội luật gia tỉnh, Hội luật gia cấp huyện, cơ sở vật chất, phương tiện, trụ scho hoạt động của Hội luật gia tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối ngân sách hàng năm để hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội Luật gia ở địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ động đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia trong các hoạt động xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế Nhà nước, giám sát việc thi hành pháp luật; tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia thực hiện các chương trình xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn của tỉnh.

2. Sở Nội Vụ

Chủ trì, phối hp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Hội Luật gia tỉnh trong việc xây dựng đ án vtổ chức, btrí biên chế cán bộ chuyên trách làm công tác Hội Luật gia; nghiên cứu, hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức Hội Luật gia cho phù hợp với tính cht là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật.

3. S Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, căn cứ vào tình hình ngân sách của tỉnh đ xut với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động của Hội Luật gia theo quy định của pháp luật.

4. Skhoa học và Công nghệ

Hướng dẫn, tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia nghiên cứu khoa học pháp lý; thực hiện các đtài, nhiệm vụ khoa học phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội.

5. Thanh tra tỉnh

Đxuất và thực hiện các biện pháp phi hợp để phát huy vai trò và khnăng của Hội Luật gia trong việc tham gia tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

6. Hội Luật gia tỉnh

Có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan của Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong quá trình thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng chương trình hành động của Hội để thực hin có chất lượng và hiệu quả Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Các s, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên đa bàn của tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của đơn vị, địa phương mình, có kế hoạch phi hp với Hội Luật gia để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; tạo điu kiện đHội Luật gia phát triển về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với giai đoạn mới.

Giao cho Sở Tư pháp phối hp với Hội Luật gia tỉnh theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo với y ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:

- TW HLG Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Ban thuộc Tnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tnh;
- VKSND tnh;
- TAND tnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Luật gia tỉnh;
- CVP, phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu169/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2013
Ngày hiệu lực27/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 169/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg nâng cao hiệu quả hoạt động hội luật gia Hà Giang 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 169/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg nâng cao hiệu quả hoạt động hội luật gia Hà Giang 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu169/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành27/09/2013
        Ngày hiệu lực27/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 169/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg nâng cao hiệu quả hoạt động hội luật gia Hà Giang 2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 169/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg nâng cao hiệu quả hoạt động hội luật gia Hà Giang 2013

           • 27/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực