Văn bản khác 170/KH-UBND

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2017 triển khai Nghị định 92/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 170/KH-UBND 2017 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/KH-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2017/NĐ-CP NGÀY 07/8/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Triển khai Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông báo s10342/VPCP-KSTT ngày 29/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP Để ổn định tổ chức và không làm gián đoạn các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, Chủ UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thống nhất đầu mối chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Chuyển giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cấp tỉnh sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; cấp huyện sang Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ; phòng Tư pháp huyện, thành phố.

- Sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Xác định rõ nội dung, công việc phải thực hiện, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai Nghị định số 92/2017/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chuyển giao nhiệm vụ, bộ máy, biên chế làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính

a) Cấp tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định chuyển nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, biên chế làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Sở Nội vụ sang Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/10/2017.

- Ngày thực hiện chuyển giao trước ngày: 01/01/2018.

b) Cấp huyện

Bàn giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của phòng Tư pháp, nhiệm vụ theo dõi một cửa, một cửa liên thông của phòng Nội vụ sang Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố chủ trì thực hiện.

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/01/2018

2. Việc sắp xếp, bố trí phương tiện và nơi làm việc

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan sắp xếp, bố trí nơi, phương tiện làm việc ổn định cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính để công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/01/2018.

3. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

a) Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, hoàn thành trước 01/01/2018.

b) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố, tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp theo quy định, hoàn thành trước 01/01/2018.

c) Thay thế quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 28/4/2013.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, các địa phương liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12.2017.

4. Tổ chức quán triệt Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

Các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý nội dung của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thời gian hoàn thành: tháng 11/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nội dung theo Kế hoạch chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để kịp tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP và c
ác PVP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, D50b
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu170/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 170/KH-UBND 2017 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 170/KH-UBND 2017 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu170/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 170/KH-UBND 2017 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 170/KH-UBND 2017 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Sơn La

           • 13/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực