Văn bản khác 170/KH-UBND

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 170/KH-UBND 2018 Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 7/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 3/10/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 7/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Công văn số 6269/BYT-QLD ngày 02/11/2017 của Bộ Y tế về việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là kháng sinh, qua đó góp phần giảm tình trạng kháng thuốc kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng tỷ lệ tuân thủ việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, cụ thể:

+ Đến năm 2020, đạt 100% cơ sở khám, chữa bệnh kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

+ Đến năm 2020, kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đạt 90% đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập.

- Tăng tỷ lệ thực hiện bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc: Đến năm 2020, đạt 100% quầy thuốc, nhà thuốc bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trước khi có can thiệp, việc đánh giá được thực hiện bằng các bộ công cụ khảo sát.

- Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc tại các nhà thuốc, quầy thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc, quầy thuốc.

2. Thông tin, truyền thông

- Truyền thông cho cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc không kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng thuốc kháng sinh; các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh cho cộng đồng.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ y tế về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, trọng tâm là kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh.

3. Tổ chức tập huấn

- Tập huấn cho người kê đơn các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc và về hướng dẫn sử dụng kháng sinh.

- Tập huấn cho người bán lẻ thuốc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc bán thuốc kê đơn; tư vấn bệnh nhân khi mua thuốc phải mua đủ đơn thuốc, dùng thuốc đủ liều và tuân thủ dùng đủ liều điều trị đặc biệt là kháng sinh.

4. Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có can thiệp, việc đánh giá được thực hiện bằng các bộ công cụ khảo sát.

- Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn.

- Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Kiểm tra đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn tỉnh.

5. Triển khai mô hình hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm các nội dung

- Kinh phí truyền thông;

- Kinh phí đào tạo, tập huấn;

- Kinh phí hoạt động khảo sát, kiểm tra hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trước và sau khi có giải pháp can thiệp;

- Kinh phí nghiên cứu và đánh giá kết quả thực hiện Đề án;

- Kinh phí để triển khai các hoạt động khác nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu.

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước, nguồn WHO và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo, tham mưu giám sát thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020”.

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án.

- Xây dựng chương trình cụ thể để thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế kê đơn tại các cơ sở khám, chữa bệnh và việc bán thuốc theo đơn tại các cơ sở bán lẻ thuốc.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án theo từng giai đoạn.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn, tuyên truyền sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả và hợp lý.

- Tuyên truyền cho người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc không theo đơn, hậu quả của sử dụng kháng sinh không hợp lý.

3. Sở Tài chính

Căn cứ nội dung thực hiện Đề án, phần ngân sách phải chịu trách nhiệm chi trả và khả năng ngân sách hàng năm cũng như khả năng nguồn kinh phí sự nghiệp y tế của tỉnh, phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Tăng cường phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan trong quá trình thực hiện quy hoạch và quản lý mạng lưới bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các ngành chức năng triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bán thuốc kê đơn đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý; các văn bản về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước, của các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở bán lẻ thuốc tại địa phương.

5. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế tăng khả năng tiếp cận đơn thuốc, thuận tiện trong việc nhận thuốc bảo hiểm y tế.

6. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

- Lãnh đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc điều trị ngoại trú và bán thuốc kê đơn tại đơn vị.

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn” thông qua chương trình phối hợp hành động trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ phù hợp.

- Thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và chịu trách nhiệm về đơn thuốc do mình kê cho người bệnh.

7. Cơ sở bán lẻ thuốc

- Cơ sở bán lẻ thuốc phải tuân thủ việc thực hiện quy định về bán thuốc kê đơn, đặc biệt là bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc.

- Tích cực tham gia Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn” của Sở Y tế.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế triển khai thực hiện Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT. Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, TT&TT, Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, Cổng TTĐT, KGVX (Ph).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

PHỤ LỤC

BẢNG THUYẾT MINH CÁC CHỈ TIÊU
(Kèm theo Kế hoạch số: 170/KH-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Dự kiến sản phẩm đạt được

Thời gian hoàn thành

1

Đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trước khi có can thiệp, việc đánh giá được thực hiện bằng các bộ công cụ khảo sát

1.1

Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Sở Y tế

 

Báo cáo đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc

Quý 2, năm 2018

1.2

Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc tại các nhà thuốc, quầy thuốc

Sở Y tế

 

Báo cáo đánh giá về nhận thức của người mua thuốc và sử dụng thuốc

Quý 2, năm 2018

1.3

Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc, quầy thuốc

Sở Y tế

 

Báo cáo đánh giá về hoạt động bán thuốc kê đơn

Quý 2 năm 2018

2

Thông tin, truyền thông

2.1

Truyền thông cho cộng đồng

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông

Bài viết về sử dụng thuốc an toàn hợp lý; các phóng sự

Năm 2018, 2019

2.2

Truyền thông cho cán bộ y tế

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông

Bài viết về sử dụng thuốc an toàn hợp lý; các phóng sự

Năm 2018, 2019

3

Tập huấn

3.1

Tập huấn cho người kê đơn

Sở Y tế

 

Tổ chức các lớp tập huấn cho người kê đơn

Quý 3, năm 2018

3.2

Tập huấn cho người bán lẻ thuốc

Sở Y tế

 

Tổ chức các lớp tập huấn cho người bán thuốc

4

Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có can thiệp

4.1

Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc

Sở Y tế

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bán lẻ thuốc, người mua thuốc và sử dụng thuốc

Báo cáo thực trạng nhận thức của người hành nghề về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc và nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc

Quý 1 và 2, năm 2019

4.2

Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

4.3

Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn

4.4

Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Sở Y tế

 

Báo cáo đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và báo cáo đánh giá hoạt động bán

Quý 3, năm 2019

4.5

Kiểm tra đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc, quầy thuốc.

5

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án

 

Tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Sở Y tế

 

Báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Quý 4 năm 2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu170/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2018
Ngày hiệu lực17/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 170/KH-UBND 2018 Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 170/KH-UBND 2018 Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn Đắk Nông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu170/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTôn Thị Ngọc Hạnh
        Ngày ban hành17/04/2018
        Ngày hiệu lực17/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 170/KH-UBND 2018 Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 170/KH-UBND 2018 Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn Đắk Nông

            • 17/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực