Văn bản khác 1758/KH-UBND

Kế hoạch 1758/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1758/KH-UBND 2019 Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật cho thanh niên tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1758/KH-UBND

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, THỂ DỤC THỂ THAO CHO THANH NIÊN ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;

Thực hiện Quyết định số 4355/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2018 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 4355/QĐ-BVHTTDL, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện Quyết định số 4355/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thdục ththao cho thanh niên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật; rèn luyện thể dục thể thao cho thanh niên. Qua đó, giáo dục cho thanh niên tỉnh Bình Dương về nhân cách và thlực, biết trân trọng, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc.

- Đẩy mạnh việc đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ cho thanh niên nhằm thu hút ngày càng đông lực lượng thanh niên tham gia, nhất là lực lượng sinh viên, học sinh, thanh niên nông thôn và thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hướng thanh niên đến các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội và những hành vi vi phạm pháp luật.

2. Yêu cầu

Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên gắn với Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU ngày 12/09/2014 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kế hoạch số 3257/KH-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các chương trình, đề án, kế hoạch của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu chung

Phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên, chú trọng vùng nông thôn và vùng có nhiều khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện thể dục thể thao cho thanh niên; góp phần phát triển khả năng sáng tạo, bồi dưỡng đạo đức, tâm hồn, thlực và tầm vóc của thanh niên Bình Dương, phát triển xã hội năng động, giàu tính sáng tạo.

Chỉ tiêu phấn đấu

Đến năm 2020, phấn đấu có 80% thanh niên ở đô thị, 70 % thanh niên nông thôn và thanh niên ở các khu công nghiệp được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

2. Mc tiêu c thể

Thu hút thanh niên tham gia vào các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa lao động trên địa bàn tỉnh; tăng cường hoạt động di sản cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Thu hút thanh niên tham gia luyện tập thể dục thể thao tại các trung tâm thể thao và tại nơi cư trú; tăng tỷ lệ tham gia các hoạt động thể dục thể thao quần chúng trong thanh niên, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc thanh niên của tỉnh; nâng cao số lượng các vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế.

Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020

a) Về văn hóa nghệ thuật

- Phát triển thói quen đọc sách, hình thành văn hóa đọc trong thanh niên: Phấn đấu 90% thanh niên vùng thành thị, 70% thanh niên vùng nông thôn và thanh niên tại các khu công nghiệp được tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức tại các loại hình thư viện; mỗi thanh niên trung bình đọc từ 5 đến 6 cuốn sách/năm.

- Phấn đấu thu hút số lượt học sinh, sinh viên tham quan và tiếp cận các hình thức giáo dục tại bảo tàng, di tích hàng năm tăng bình quân 10%.

- Thu hút 80% thanh niên ở khu vực thành thị, 70% thanh niên ở khu vực nông thôn và các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại các thiết chế văn hóa, thể thao; 96% gia đình trong độ tuổi thanh niên tại khu vực đô thị, 97% ở khu vực nông thôn đạt chuẩn gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh tại nơi cư trú.

- Phấn đấu 50% số ấp, khu phố có nhà văn hóa tự chủ chương trình hoạt động do chủ thể văn hóa là thanh niên tự thực hiện; 90% cán bộ làm công tác văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số đã qua bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn của ngành.

- Nâng tỷ lệ xem phim của thanh niên lên trung bình 4 lượt/người/năm tại các đô thị lớn, 2 lượt/người/năm tại các vùng nông thôn. Đảm bảo 100% xã vùng nông thôn được xem phim bởi các đội chiếu bóng lưu động của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có đối tượng thanh niên.

- Phấn đấu bình quân số thanh niên xem biểu diễn nghệ thuật đạt 3,5 lượt/người/năm. Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh biểu diễn phục vụ tại vùng nông thôn và khu công nghiệp đạt 90% tổng số buổi biểu diễn trong năm. Phấn đấu 80% nhà văn hóa thiếu nhi tại khu vực đô thị, 50% khu vực nông thôn thường xuyên có các chương trình giáo dục mỹ thuật, nhiếp ảnh.

b) Thể dục thể thao

Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên trong độ tuổi thanh niên thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, trong đó có 80% đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể chất theo quy định; 100% cơ sở giáo dục, đào tạo có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho thanh niên; có ít nhất 85% học sinh, sinh viên trong độ tuổi thanh niên tham gia luyện tập thể dục thể thao ngoại khóa; 100% các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức huấn luyện thể lực theo quy định, nâng cao hiệu quả phong trào chiến sĩ khỏe.

Định hướng đến năm 2030

Củng cố và duy trì phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trong thanh niên. Nâng tỷ lệ thanh niên ở đô thị, thanh niên ở nông thôn và thanh niên ở các khu công nghiệp được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú so với thời kỳ trước. Nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của hoạt động và mô hình tổ chức văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ và giải pháp chung

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

- Tăng cường vận động, khuyến khích mọi tầng lớp thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện, lứa tuổi của mồi cá nhân và điều kiện sống khác nhau, đặc biệt khuyến khích và thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của học sinh, sinh viên các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên.

- Huy động sự tham gia có hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh như Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Trung tâm Thông tin điện tử, Tạp chí Lao động Bình Dương, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyên truyền các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên. Trong đó, ưu tiên xây dựng các chương trình, chuyên mục dành cho thanh niên khu vực nông thôn và khu công nghiệp.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thdục ththao cho thanh niên; có hình thức tôn vinh tổ chức và cá nhân hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực này.

- Khuyến khích và tăng cường tổ chức các hội thao, hội diễn, cuộc thi về thể thao, văn hóa, văn nghệ, nhất là trong lực lượng công nhân và học sinh, sinh viên.

b) Xây dựng thói quen, trách nhiệm xã hội của thanh niên trong việc tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú

- Tăng cường vận động, khuyến khích mọi tầng lớp thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thdục ththao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú.

- Huy động sự tham gia, phối hợp triển khai có hiệu quả các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; tăng cường vai trò của gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác.

- Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phù hợp với từng nhóm đối tượng; định hướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu lành mạnh trong sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật; định hướng phong trào luyện tập thể dục thể thao trong thanh niên.

c) Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa

- Rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan góp phần tạo môi trường tham gia thực hiện của thanh niên; xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thdục thể thao trong phạm vi tỉnh.

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả chính sách thu hút nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thdục ththao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú cho thanh niên.

- Rà soát, lựa chọn và đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có nội dung liên quan đến phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, trong đó xác định cụ thể các nội dung, mức độ liên quan để triển khai việc lồng ghép phù hợp, hiệu quả.

- Khuyến khích phát triển các trung tâm sáng tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tư nhân; hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong hệ thống này; bổ sung tiêu chí sự tham gia của thanh niên trong tiêu chuẩn xét công nhận gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy vai trò của các doanh nghiệp và cơ sở khác hoạt động trong lĩnh vực phát hành, kinh doanh xuất bản phm đi với phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thdục th thao dành cho thanh niên.

d) Mở rộng hợp tác quốc tế

- Tạo điều kiện để thanh niên của tỉnh được giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao với thanh niên các nước, qua đó nhằm quảng bá vùng đất và con người Bình Dương với bạn bè năm châu; đông thời lựa chọn các tác phm, chương trình văn hóa nghệ thuật, thể dục ththao có chất lượng của nước ngoài để giới thiệu, phổ biến tại tỉnh.

- Tích cực phối hợp tổ chức và tham gia các sự kiện quốc tế liên quan đến phát triển văn hóa nghệ thuật, thdục ththao cho thanh niên. Trong đó, tiếp tục duy trì tổ chức các giải thể thao quốc tế mang tính truyền thống của tỉnh như: Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương, Giải Bida carom 3 băng quốc tế, Giải Bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Dương,...

- Tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia, các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Các nhiệm vụ và giải pháp chuyên ngành

a) Sử dụng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh; nhân rộng các mô hình thiết chế văn hóa, ththao phù hợp với nhu cầu của thanh niên.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống trung tâm văn hóa, thể thao từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố; bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa - ththao và học tập cộng đồng nhằm phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu, sáng tạo và vui chơi giải trí, rèn luyện thân th cho thanh niên.

- Khai thác có hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa lao động tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh, các nhà thiếu nhi và nhà văn hóa lao động tại các huyện, thị xã, thành phố.

- ng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 trong các hoạt động sáng tạo và vui chơi, giải trí cho thanh niên.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả của các đội chiếu bóng lưu động tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thông tin tuyên truyền và giải trí cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên ở vùng nông thôn và công nhân tại các khu công nghiệp. Khuyến khích hệ thống rạp chiếu phim tư nhân chiếu phim Việt Nam phục vụ khán giả, trong đó có khán giả trẻ.

- Nghiên cứu phát triển loại hình biểu diễn nghệ thuật mới, các hình thức nghệ thuật hiện đại đang thu hút thanh niên đô thị; Khuyến khích sáng tác các tác phẩm nghệ thuật biểu diễn giới thiệu về truyền thống văn hóa, giáo dục di sản của tỉnh Bình Dương.

- Tăng cường chất lượng của các liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh và tham gia cấp khu vực, toàn quốc.

b) Nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao cho thanh niên

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động thể thao phong trào cho thanh niên, đặc biệt là thể thao trường học, thể dục thể thao quần chúng và lực lượng vũ trang. Phát triển đa dạng các loại hình tập luyện và hoạt động thể dục mang tính phổ biến đối với mọi đối tượng, giúp thanh niên tự chọn cho mình một môn thể thao yêu thích hoặc nội dung, hình thức tập luyện phù hợp để rèn luyện hàng ngày.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao thành tích cao, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các vận động viên và loại hình thể thao có tiềm năng nhằm đạt thành tích cao trong các giải đấu cụm, khu vực, toàn quốc và quốc tế. Phát triển các hình thức thể thao giải trí, thể thao mạo hiểm cho thanh niên.

- Phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ thể thao cơ sở để rèn luyện thể chất cho thanh niên theo hướng xã hội hóa; khuyến khích đồng thời thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở thể thao do doanh nghiệp đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thcủa tỉnh trong tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên. Trong đó, thực hiện tt Quy chế phi hợp s 2151/QCPH-UBND-BCHTD ngày 22/5/2018 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2022; Chương trình phối hợp số 16-CTPH/TĐTO-S VHTTDL ngày 09/01/2017 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong thanh, thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022; Chương trình Liên tịch giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2017 -2021.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nào thì ngành đó chịu trách nhiệm chủ trì và xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện. Các hoạt động văn hóa, thể thao ngoài công lập thì do các tổ chức, cá nhân đầu tư chịu trách nhiệm.

1. Giai đoạn 2019-2020

Ngân sách thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa công lập; hoạt động của các đội thông tin lưu động, đội chiếu bóng lưu động, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh, các hoạt động triển lãm, mỹ thuật, nhiếp ảnh tại cơ sở; luân chuyn sách báo, tạp chí. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và hoạt động đào tạo, bi dưỡng nguồn nhân lực.

Nguồn kinh phí được sử dụng lồng ghép thông qua việc thực hiện những nội dung liên quan của các chương trình, đề án khác được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc đầu tư, xây dựng và tổ chức các hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao.

2. Giai đoạn 2021 - 2030

Ngân sách tiếp tục hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch, phát triển cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các hoạt động khác liên quan phù hợp với tình hình điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện lồng ghép việc sử dụng kinh phí với các chương trình, đề án liên quan khác, đồng thời huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực từ xã hội để tham gia thực hiện Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục ththao cho thanh niên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách và các quy định liên quan đến hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục th thao cho thanh niên.

- Chủ trì xây dựng mô hình phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên, thí điểm xây dựng mô hình thư viện điện tử; Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức các giải ththao, liên hoan, cuộc thi, hội diễn cấp tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc lồng ghép với nội dung các chương trình, đề án khác liên quan trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch này.

- Kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ tình hình triển khai Đề án thuộc phạm vi quản lý của địa phương gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan bố trí nguồn vốn đầu tư, kinh phí chi thường xuyên thực hiện Kế hoạch và các chương trình, đề án khác có nội dung liên quan lồng ghép với kế hoạch này theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương trong từng thời kỳ; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

3. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Chủ trì tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa của Đoàn như: Nhà thiếu nhi tỉnh, nhà thiếu nhi các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Hoạt động Thanh niên, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ,...qua đó phát huy chức năng giáo dục thanh thiếu nhi của tổ chức đoàn.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ thanh niên theo hướng nâng cao chất lượng, nội dung chương trình nhằm tăng cường định hướng giá trị chân - thiện - mỹ, năng lực cảm thụ nghệ thuật, thm mỹ cho thanh thiếu niên.

- Phát triển và duy trì hoạt động của đội tuyên truyền ca khúc cách mạng ở địa phương, đơn vị. Duy trì tổ chức liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM) và biểu diễn lưu động phục vụ thanh niên, nhất là thanh niên tại khu vực nông thôn và các khu công nghiệp.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh và trung tâm văn hóa lao động các huyện, thị xã, thành phố phục vụ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp phát động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân viên chức - lao động; thường xuyên tổ chức các hoạt động như: hội thao, hội diễn, giải thể thao, liên hoan tiếng hát công nhân - viên chức - lao động trong lực lượng công nhân nhằm tạo sân chơi bổ ích cho công nhân tại các khu - cụm công nghiệp.

- Vận động các doanh nghiệp đầu tư xây dựng sân khấu ngoài trời, khu thể thao để công nhân có nơi vui chơi, giải trí sau giờ làm việc.

5. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội liên quan

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

- Tích cực tuyên truyền, vận động phát triển văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao lồng ghép với các hoạt động, phong trào đến với đối tượng đoàn viên, hội viên.

6. Các Sở, ban, ngành khác

Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật hiện hành. Chủ động lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác liên quan thuộc lĩnh vực quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đồng thời lồng ghép với triển khai thực hiện các chương trình, đề án liên quan khác tại địa phương.

- Bố trí ngân sách, huy động nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của địa phương, chú trọng phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong thanh niên nông thôn và thanh niên công nhân, đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa.

- Chỉ đạo xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn kết với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân ththeo gương Bác Hồ vĩ đại” tại địa phương.

- Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- TT.TU, TT HĐND;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Báo BD, Đài PHTH BD, Website tỉnh;
- LĐ VP, Tùng;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1758/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1758/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2019
Ngày hiệu lực22/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1758/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1758/KH-UBND 2019 Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật cho thanh niên tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1758/KH-UBND 2019 Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật cho thanh niên tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1758/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýĐặng Minh Hưng
        Ngày ban hành22/04/2019
        Ngày hiệu lực22/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1758/KH-UBND 2019 Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật cho thanh niên tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1758/KH-UBND 2019 Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật cho thanh niên tỉnh Bình Dương

           • 22/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực