Văn bản khác 3257/KH-UBND

Kế hoạch 3257/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3257/KH-UBND văn hóa con người Việt Nam phát triển bền vững đất nước Bình Dương 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3257/KH-UBND

Bình Dương, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW NGÀY 09/6/2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI “VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC”

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Vxây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW;

Căn cứ Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU ngày 12/9/2014 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8//2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng con người Bình Dương phát triển với những chuẩn mực văn hóa góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống hướng tới chân - thiện - mỹ; phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; tác phong công nghiệp; có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự trọng, tự chủ; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; có ý chí tự lực tự cường, trí tuệ, năng động, sáng tạo, hiếu khách, sống có nghĩa có tình, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, nếp sống văn minh.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị và hiện đại hóa nông thôn hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng tiêu chí văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước, vận động các doanh nghiệp tham gia xây dựng môi trường “Văn hóa doanh nghiệp”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” với ý thức tôn trọng pháp luật.

2. Yêu cầu

Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành và Chương trình hành động của Tỉnh ủy “Vxây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” thể hiện rõ quan điểm đường lối của Đảng ta về văn hóa, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới của đất nước nói chung và tỉnh nói riêng; Vì vậy, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp cần quan tâm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU ngày 12/9/2014 của Tỉnh ủy Bình Dương “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, các đề án, quy hoạch gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương.

Xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các giá trị chuẩn mực văn hóa: Ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao đạo đức, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng con người Bình Dương với những chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn và hội nhập quốc tế của tỉnh

Hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học: Chú trọng giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách trong sáng lành mạnh trong đối tượng học viên và học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, chất lượng dạy và học ở các bậc học phổ thông, chuyên nghiệp, dạy nghề, xây dựng môi trường giáo dục, môi trường văn hóa học đường; đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ khoa học kỹ thuật, tay nghề, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tích cực xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, xây dựng các tiêu chí văn hóa phù hợp với nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn hóa ở địa bàn dân cư (tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ, tiêu chí nếp sống văn minh đô thị, quy ước khu phố, ấp văn hóa...); sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, coi trọng việc giữ gìn bảo vệ môi trường sống.

Đấu tranh phê phán các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, lạc hậu, lối sống thờ ơ, vô cảm, thực dụng, ích kỷ ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, văn hóa con người Việt Nam.

Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc sáng tạo thỏa mãn nhu cầu văn hóa tâm hồn, nâng cao năng lực, trình độ thẩm mỹ hướng tới sự hoàn thiện nhân cách; bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo của công dân. Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt “Giải thưởng văn học - nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ” theo định kỳ; “Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Bình Dương” hằng năm; thường xuyên tổ chức các hoạt động sáng tác (Cuộc thi, trại sáng tác âm nhạc); tổ chức và tham gia triển lãm nghệ thuật ...

Thực hiện tốt chính sách dân số, chăm sóc y tế, rèn luyện sức khỏe, giáo dục thể chất. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2011- 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, đẩy mạnh các hoạt động thể thao quần chúng, tăng cường công tác thể thao trong trường học, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Bình Dương, phát triển về trí tuệ và thể chất đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai các chương trình thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 (Bình Dương là một trong số các tỉnh, thành được chọn chỉ đạo trọng điểm).

2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống đạo đức tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nhân rộng mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nề nếp, ông, bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Mỗi trường học phải thật sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, là nơi rèn luyện con người về tri thức, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa - lịch sử dân tộc, địa phương cho thế hệ trẻ.

Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị: Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tiêu chí nếp sống văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu hằng năm có trên 96% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 80% khu phố đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”, 60% ấp đạt danh hiệu “Ấp văn hóa”, 50 % Khu nhà trọ đạt danh hiệu “Khu nhà trọ văn hóa ” và trên 96% “Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở: đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tăng cường đưa các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các đoàn nghệ thuật phục vụ nhân dân ở cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020: 100% huyện, thị xã, thành phố hoàn thành công trình thiết chế văn hóa - thể thao cơ bản (Trung tâm Văn hóa - Thể thao); 70% đến 80% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng), hoàn thành kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.

Khuyến khích các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tích cực, các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”. Khuyến khích các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân ái, từ thiện như: Xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, tăng nhà tình thương cho người nghèo, quyên góp giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, bệnh tật, đồng bào bị thiên tai lũ lụt...

Đoàn ca - múa - nhạc dân tộc tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tăng cường tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ nhân dân ở các vùng nông thôn, vùng xa và công nhân lao động các khu, cụm công nghiệp; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phát triển các câu lạc bộ sở thích văn hóa - văn nghệ, tổ chức nhiều cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo của nhân dân.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Thư viện các huyện, thị xã, thành phố bên cạnh việc tổ chức các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao phải tăng cường hỗ trợ, luân chuyển sách, báo, phối hợp tổ chức các hoạt động ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn để phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa ở cơ sở.

3. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

Thực hiện Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng các tiêu chí văn hóa trong các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, trung thành, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở theo hướng công khai, minh bạch, thông suốt, hiện đại và hiệu quả. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động đối với việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa công sở; xem việc xây dựng văn hóa là một trong những nội dung hoạt động thường xuyên, là tiêu chí đánh giá của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xây dựng đời sống văn hóa công nhân các khu công nghiệp gắn với xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao ở các địa phương, các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp theo nội dung chỉ đạo tại Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Xây dựng môi trường “Văn hóa doanh nghiệp” lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của công nhân.

Mục tiêu đến năm 2020: Phấn đấu có 80% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

Huy động các nguồn lực xã hội để phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đặc biệt là đối với di sản đã được UNESCO công nhận (Bình Dương là một trong số 21 tỉnh, thành có loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể). Tập trung công tác chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Festival nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ Quốc gia lần thứ II - năm 2017 tại tỉnh Bình Dương.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh đặc biệt là đối với các di tích cấp quốc gia để phục vụ giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau. Gắn kết chặt chẽ việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa với phát triển du lịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, các lễ hội truyền thống dân gian địa phương, nhà nước thực hiện vai trò quản lý.

Phát huy việc trao đổi chương trình biểu diễn nghệ thuật hằng năm giữa Đoàn ca múa nhạc dân tộc với tỉnh bạn trong cụm miền Đông Nam bộ và tiến tới thực hiện trao đổi chương trình biểu diễn của của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện thị xã, thành phố để nội dung phục vụ nhân dân ngày càng thêm phong phú đa dạng.

Hội nhập quốc tế về văn hóa: Tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa thế giới, những giá trị văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống dân tộc Việt Nam. Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa trên cơ sở tham dự các liên hoan, giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế, học tập, hội thảo khoa học nhân tổ chức các sự kiện, lễ hội. Giao lưu trao đổi nghệ thuật với các quốc gia có mối quan hệ kết nghĩa, liên kết với tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế- văn hóa- xã hội...

Phát triển ngành công nghiệp văn hóa phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra những sản phẩm văn hóa có chất lượng phục vụ nhu cầu xã hội. Khai thác và phát huy tốt nghề truyền thống dân tộc gắn với hoạt động du lịch.

Đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh đạt tiêu chí hiện đại, đủ điều kiện tổ chức các hoạt động quan trọng cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế và là biểu tượng văn hóa của thành phố Bình Dương.

5. Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp chính quyền

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền các cấp trong chỉ đạo, lãnh đạo đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, công chức trong việc thực hiện Nghị quyết.

Xây dựng nội dung về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước phù hợp với phạm vi, thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người phải triển khai đồng bộ từ trong bộ máy các cơ quan nhà nước, các địa phương, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Củng cố lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phòng - chống và ngăn chặn có hiệu quả văn hóa phẩm độc hại, tệ nạn xã hội.

Cơ quan quản lý về thông tin truyền thông phải phát hiện kịp thời và ngăn chặn có hiệu quả cơ quan, tổ chức báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ hoạt động sai tôn chỉ, mục đích, có sản phẩm sai lệch với đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, chạy theo thị hiếu tầm thường, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Thực hiện việc chuyển đổi cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động theo chủ trương của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp văn hóa cấp tỉnh và một số đơn vị sự nghiệp văn hóa cấp huyện, thị xã, thành phố từng bước chuyển sang cơ chế thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân thực hiện chủ trương xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động, xây dựng và phát triển văn hóa.

Tăng cường định mức ngân sách chi cho lĩnh vực văn hóa tương xứng với mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đến năm 2020, chi cho văn hóa bình quân đạt 1,6% tổng chi ngân sách địa phương.

7. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa

Đổi mới công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo của trường văn hóa - nghệ thuật. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã theo chủ trương của Chính phủ.

Tạo điều kiện cho cán bộ công chức tham dự các lớp đào tạo chuyên sâu, trên đại học để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, văn hóa.

Các ngành chức năng tham mưu tỉnh ban hành các chính sách để hỗ trợ, thu hút, bồi dưỡng, đãi ngộ, tôn vinh những nghệ sĩ, nghệ nhân, những người tham gia hoạt động cống hiến trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc. Phát huy tài năng, sáng tạo của các văn nghệ sỹ trẻ

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đến cuối năm 2015, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc xây dựng nội dung thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU ngày 12/9/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là cơ quan thường trực; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ; Quyết định số 88/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU ngày 12/9/2014 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hằng năm, căn cứ vào Kế hoạch này để xây dựng phương hướng nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, nhất là những nội dung thực hiện cụ thể về phát triển văn hóa; công tác quản lý nhà nước về văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; các chỉ tiêu phấn đấu của hoạt động sự nghiệp văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong việc cân đối và bố trí ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực văn hóa để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; đồng thời là cơ quan đầu mối thực hiện tổng hợp, báo cáo theo định kỳ.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cân đối và bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch phù hợp điều kiện, khả năng ngân sách của tỉnh.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung liên quan về tổ chức bộ máy ngành văn hóa, thể thao và du lịch; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện nếp sống văn minh và phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng.

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã hằng năm theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài chính trong việc cân đối và bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch phù hợp khả năng ngân sách của tỉnh. Tham mưu phân bổ nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng công trình văn hóa trọng điểm; dự án trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử- văn hóa; thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh định hướng nội dung thông tin, đề cao tính tư tưởng và nhân văn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin truyền thông.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì triển khai thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục đạo đức trong đối tượng học sinh. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác chỉ đạo đối với hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phấn đấu đạt các tiêu chí và chỉ tiêu số lượng xã đạt nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra trong giai đoạn 2011- 2015 và tiếp tục xây dựng định hướng đến năm 2020.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 102/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương.

Định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh:

Tham gia triển khai, phổ biến, thực hiện các Nghị quyết và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc; các đơn vị có ý kiến phản ánh gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VH,TT&DL;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban TGTU, Ban TCTU;
- MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, Tp TDM;
- Hội VHNT;
- LĐVP, Tg, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3257/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3257/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3257/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3257/KH-UBND văn hóa con người Việt Nam phát triển bền vững đất nước Bình Dương 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3257/KH-UBND văn hóa con người Việt Nam phát triển bền vững đất nước Bình Dương 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3257/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành21/09/2015
        Ngày hiệu lực21/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 3257/KH-UBND văn hóa con người Việt Nam phát triển bền vững đất nước Bình Dương 2015

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3257/KH-UBND văn hóa con người Việt Nam phát triển bền vững đất nước Bình Dương 2015

         • 21/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực