Quyết định 2850/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2850/QĐ-BVHTTDL năm 2015 về Kế hoạch hành động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chương trình hành động theo Nghị quyết 102/NĐ-CP thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2850/QĐ-BVHTTDL xây dựng phát triển văn hóa con người phát triển bền vững đất nước 2015


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 102/NQ-CP NGÀY 31/12/2014 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW NGÀY 09/6/2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 88/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP (THTT), PC, HMT250.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 102/NQ-CP NGÀY 31/12/2014 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW NGÀY 09/6/2014 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC
(Ban hành theo Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW với các nhiệm vụ trọng tâm, phân công cụ thể cho các đơn vị thực hiện trong thời hạn nhất định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến

- Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ triển khai thực hiện việc tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kế hoạch hành động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành;

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Sở n hóa và Ththao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kế hoạch hành động này bằng các hình thức thiết thực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

a) Tp trung xây dng con người Việt Nam phát triển toàn diện

- Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và các nội dung của Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020;

- Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng Đề án “Đào tạo đội ngũ diễn viên nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo cho các đơn vị nghệ thuật trong cả nước”;

- Vụ Gia đình xây dựng Chương trình giáo dục quốc gia về đời sống gia đình, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 (trong đó có Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mi quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hnh phúc, bền vng đến năm 2020”);

- Vụ Đào tạo xây dựng các Đề án: “Xây dựng trường văn hóa, nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế”, “Cử học sinh; sinh viên văn hóa, nghệ thuật đi đào tạo nước ngoài”, Đào tạo tài năng văn hóa, nghệ thuật”;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện các Chương trình nghiên cứu: “Xây dựng đi sống văn hóa cơ sở, gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới”, "Nghiên cứu phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng”, “Nghiên cứu khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch”, “Nghiên cứu phát huy vai trò của khoa học và công nghệ, đặc biệt công nghệ số trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, góp phần hình thành phương thức sáng tạo và hưởng thụ văn hóa mới, nâng cao năng lực và khả năng tiếp cận thông tin, văn hóa của người dân”;

- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thực hiện các Chương trình và Đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ “Lý luận về văn hóa gia đình và khảo sát vai trò của văn hóa gia đình trong giáo dục đạo đức, nhân cách con người”, “Những nội dung và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vng đất nước”, “Nghiên cứu thực trạng và dự báo xu hướng phát triển của những hiện tượng phản văn hóa, li dụng công nghệ mới truyền bá các hành vi sai lệch trong cảm thụ và sáng tạo văn hóa nhằm phát huy li thế, hạn chế tác hại của khoa học và công nghệ mới đối với thế hệ trẻ”;

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

b) Đy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Cục Bản quyn tác giả xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020”;

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động có kế hoạch, triển khai phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo định hướng, phù hợp với đặc thù lĩnh vực, địa bàn của mình, hình thành các không gian, môi trường cho các tổ chức, cá nhân trong sáng tạo, tổ chức sản xuất, cung ng sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thực thi các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

c) Chủ đng hội nhập quốc tế về văn hóa

- Cục Hợp tác quốc tế xây dựng Đề án “Xây dựng Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020”, triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, tiếp tục cử tùy viên văn hóa, tham tán văn hóa ở các địa bàn trọng điểm;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng Đề án khoa học cấp Bộ “Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và Di sản văn hóa phi vật thđại diện của nhân loại;

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, điện ảnh, văn học, quảng bá du lịch mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam để giới thiệu ra quốc tế, tổ chức các Ngày Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài nhân dịp các sự kiện chính trị quan trọng và sự kiện đi ngoại lớn của Việt Nam, kỷ niệm năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước theo kế hoạch, chương trình được duyệt, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu biên giới.

d) Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Th thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng và đạo đức nghnghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao yếu tố văn hóa và tri thức trong các sản phẩm và hoạt động kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp; tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh của ngành hoạt động có văn hóa, cạnh tranh lành mnh.

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quhoạt động văn hóa

- Cục Di sản văn hóa xây dựng Quy chế phối hợp giải quyết việc đưa bo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, trin lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản; xây dựng Đề án “Kim kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiu sViệt Nam”;

- Vụ Thư viện xây dựng Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, giai đoạn 2015-2020, định hướng 2030”;

- Cục Văn hóa cơ sở thực hiện các Đề tài nghiên cứu: “Phát huy vai trò và tính tích cực của hệ thống thiết chế văn hóa cổ truyền, các nhân ttích cực trong văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng”, “Phát huy vai trò của chủ th văn hóa trong xây dựng, tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở, phù hợp với điều kiện, đặc thù vùng, miền, dân tộc”; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa” gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính tiếp tục đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 04/3/2011, Quyết định s844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 và Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Thư viện, Vụ Văn hóa dân tộc tiếp tục thực hiện các Đề án: “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, “Đẩy mạnh các hoạt động suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”;

- Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục thực hiện các Quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt: Quy hoạch tng thhệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Cục Di sản văn hóa tiếp tục đôn đc việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế-xã hội đáp ứng yêu cu phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết với UNESCO đối với các di sản văn hóa được công nhận; bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa; giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; có chính sách và giải pháp phù hợp khuyến khích nhân dân sáng tạo, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc;

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Sở Văn hóa và Ththao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát huy vai trò của chủ thể văn hóa; tôn trọng tính đặc trưng của văn hóa các vùng, miền, dân tộc, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

e) Huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Vụ Kế hoạch, Tài chính tiếp tục thực hiện Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020” theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Cục Văn hóa cơ sở, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Vụ Đào tạo tiếp tục thực hiện các Đề án: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020” theo Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 30/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, “Đi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020” theo Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” theo Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Vụ Gia đình tiếp tục thực hiện Đề án “Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch, chương trình và giải pháp thích hợp huy động các nguồn lực xây dựng và phát trin văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt các nguồn lực địa phương, tại chỗ; sử dụng, đãi ngộ, phát huy năng lực sáng tạo của các văn nghệ sỹ; quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận li cho các văn nghệ sỹ trẻ phát triển tài năng; xây dựng đội ngũ trí thức là người dân tộc thiểu số, thực thi các chính sách khuyến khích hỗ trợ về địa phương công tác.

g) Hoàn thiện thchế và các cơ chế, chính sách

- Cục Điện ảnh xây dựng Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trtừ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và hỗ trợ sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị”;

- Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hóa vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng hưởng chính sách xã hội, đối tượng chịu thiệt thòi”;

- Vụ Đào tạo triển khai việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc biệt trong các trường văn hóa nghệ thuật theo Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Cục Nghệ thuật biu diễn xây dựng Nghị định sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

- Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn về xét nâng ngạch không qua thi đối với nghệ sĩ, diễn viên đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Vụ Pháp chế rà soát Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài;

- Cục Di sản văn hóa xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về việc qun lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Việt Nam;

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xây dựng Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm;

- Cục Hợp tác quốc tế xây dựng Nghị định của Chính phủ về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (thay thế Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam);

- Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Thư viện, Cục Bản quyền tác giả, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoàn thiện việc xây dựng Luật Du lịch (sửa đi), Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của Luật Thể dục thể thao, Luật Thư viện, Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đi) theo hướng xây dựng Luật Bản quyền tác giả, quyền liên quan độc lập theo thông lệ quốc tế, Luật Nghệ thuật biểu diễn, Luật Mỹ thuật.

h) Tăng cường giám sát thực hiện

Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Th thao, S Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kế hoạch hành động này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch hành động này, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

2. Giao Văn phòng Bộ làm đầu mối đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động này, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết, bo đảm thực hiện hiệu quả và đồng bộ; tổ chức sơ kết vào năm 2020, tng kết vào năm 2030.

3. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Ththao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng địa phương, đơn vị; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo về Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch (qua Văn phòng Bộ) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Kinh phí thực hiện triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động này được dự toán từ các nguồn: Ngân sách nhà nước cho văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch hàng năm, ngân sách từ chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách từ các đề án, dự án có liên quan và từ xã hội hóa văn hóa, thể thao và du lịch.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động này, nếu cần sửa đi, bổ sung những nội dung cụ thể, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chđộng báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 102/NQ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW
(Ban hành theo Quyết định s 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Chương trình giáo dục quốc gia về đời sống gia đình

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Vụ Gia đình

Các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

11/2015

 

2

y dựng: Quy chế phi hợp giải quyết việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Cục Di sản văn hóa

Các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2015

 

3

Xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

11/2015

 

4

Đề án “Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam”

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Cục Di sn văn hóa

Các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2015

 

5

Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, và hỗ trợ sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị”

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Cục Điện ảnh

Vụ Kế hoạch, Tài chính, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2015

 

6

Đề án "Xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế"

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Vụ Đào tạo

Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

12/2015

 

7

Đề án “Cử học sinh, sinh viên văn hóa, nghệ thuật đi đào tạo ở nước ngoài"

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Vụ Đào tạo

Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

12/2015

 

8

Đề án “Đào tạo tài năng văn hóa nghệ thuật”

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Vụ Đào tạo

Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

12/2015

 

9

Đề án “Đào tạo đội ngũ diễn viên nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo cho các đơn vị nghệ thuật trong cả nước”

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Vụ Đào tạo, các Nhà hát và đơn vị liên quan

Quý IV/2015

 

10

Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, giai đoạn 2015-2020, định hướng 2030”

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Vụ Thư viện

Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

Quý IV/2015

 

11

Đề án “Xây dựng Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài 2016 - 2020"

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Cục Hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, các Tổng cục, Vụ, Cục và đơn vị liên quan

6/2016

 

12

Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hóa vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng hưởng chính sách xã hội, đối tượng chịu thiệt thòi”

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Văn hóa dân tộc

Vụ Kế hoạch, Tài chính, các Tổng cục, Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2016

 

13

Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định của Thtướng Chính phủ

Cục Bản quyền tác gi

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2016-2017

 

14

“Phát huy vai trò và tính tích cực của hệ thống thiết chế văn hóa cổ truyền, các nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng”

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Cục Văn hóa cơ sở

Cục Di sản văn hóa, các Tổng cục, Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2015-2016

 

15

"Phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong xây dựng, tổ chức hoạt động; tại các thiết chế văn hóa cơ sở phù hợp với điều kiện, đặc thù vùng, miền, dân tộc"

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Cục Văn hóa cơ sở

Các Tổng cục, Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2015-2016

 

16

“Lý luận về văn hóa gia đình và khảo sát vai trò của văn hóa gia đình trong giáo dục đạo đức, nhân cách con người"

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Các Tổng cục Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2016

 

17

Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ “Những nội dung và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của Chương trình và các đề tài nhánh

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Các Tổng cục, Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2017-2022

 

18

Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ ‘‘Nghiên cứu thực trạng, và dự báo xu hướng phát triển của những hiện tượng phản văn hóa lợi dụng công nghệ mới truyền bá các hành vi sai lệch trong cảm thụ và sáng tạo văn hóa nhằm phát huy lợi thế, hạn chế tác hại của khoa học và công nghệ mới đối với thế hệ trẻ"

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2016-2020

 

19

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên cứu khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch”

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của Chương trình và các đề tài nhánh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Tổng cục Du lịch, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2018-2023

 

20

Nghiên cứu phát huy vai trò của khoa học và công nghệ, đặc biệt công nghệ số trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam góp phần hình thành phương thức sáng tạo và hưởng thụ văn hóa mới, nâng cao năng lực và khả năng tiếp cận thông tin văn hóa của người dân.

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2019-2021

 

21

Đề án khoa học cấp Bộ "Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và Di sản văn hóa phi vật thđại diện của nhân loại.

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, các Vụ, Cc và đơn vị liên quan

2019-2022

 

22

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới” và “Nghiên cứu phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng”

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của Chương trình và các đề tài nhánh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Gia đình, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2020-2025

 

23

Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

Thông tư của Bộ trưởng

Cc Nghệ thuật biu din

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

Quý IV/2015

 

24

Xây dựng thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn về xét nâng ngạch không qua thi đối với nghệ sĩ, diễn viên đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Thông tư của Bộ trưởng

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

Quý II/2016

 

25

Rà soát Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Báo cáo rà soát

VPháp chế

Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả và các đơn vị liên quan

2015

 

26

Xây dựng Nghị định quy định về việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam

Nghị định của Chính phủ

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2015

 

27

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung, một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Nghị định của Chính phủ

Cục Nghệ thuật biu din

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

Quý IV/2015

 

28

Xây dựng Nghị định về hoạt động triển lãm

Nghị định của Chính phủ

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2016

 

29

Xây dựng Nghị định của Chính phủ về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (thay thế Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam)

Nghị định của Chính phủ

Cục Hợp tác quốc tế

Vụ Pháp chế, các Tổng cục, Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2016

 

30

Luật Du lịch (sửa đổi)

Luật

Tng cục Du lịch

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2016

 

31

Luật Thư viện

Luật

Vụ Thư viện

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2017

 

32

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao

Luật

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2017

 

33

Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi) theo hướng xây dựng Luật Bản quyền tác giả, quyền liên quan độc lập theo thông lệ quốc tế

Luật

Cục Bản quyn tác giả

Vụ Pháp chế, các Tổng cục, Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2018

 

34

Luật Nghệ thuật biểu diễn

Luật

Cục Nghệ thuật biu diễn

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2019

 

35

Luật Mỹ thuật

Luật

Cục Mthuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

2020

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2850/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2850/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2850/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2850/QĐ-BVHTTDL xây dựng phát triển văn hóa con người phát triển bền vững đất nước 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2850/QĐ-BVHTTDL xây dựng phát triển văn hóa con người phát triển bền vững đất nước 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2850/QĐ-BVHTTDL
       Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
       Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
       Ngày ban hành24/08/2015
       Ngày hiệu lực24/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2850/QĐ-BVHTTDL xây dựng phát triển văn hóa con người phát triển bền vững đất nước 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2850/QĐ-BVHTTDL xây dựng phát triển văn hóa con người phát triển bền vững đất nước 2015

          • 24/08/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/08/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực