Văn bản khác 176/KH-UBND

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng 53/2014/QH13 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 176/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG SỐ 53/2014/QH13 NGÀY 20/6/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 (viết tắt là Luật Công chứng năm 2014); Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Công chứng 2014 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó đề cao trách nhiệm của công chứng viên trước pháp luật và những người làm việc tại các tổ chức hành nghề công chứng; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đúng các quy định của Luật Công chứng năm 2014.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014.

- Xác định nội dung công việc và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Công chứng 2014

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Công chứng năm 2014 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và từng đối tượng như: Hội nghị phổ biến Luật Công chứng năm 2014 cho đối tượng là cán bộ chủ chốt của tỉnh; hội nghị tập huấn; biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền về Luật Công chứng năm 2014; các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức đưa tin, bài phổ biến Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.1. Cấp tỉnh

a) Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Công chứng năm 2014 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý‎‎ I năm 2015.

b) Hội nghị tập huấn Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đối tượng là công chứng viên, cán bộ làm công tác chứng thực, cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

c) Biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu về Luật Công chứng năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: Quý‎ II năm 2015.

d) Đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Luật Công chứng năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

1.2. Cấp huyện

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Công chứng năm 2014 cho cán bộ chủ chốt cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý‎ II năm 2015.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý‎ I năm 2015 và các năm tiếp theo.

3. Tham mưu xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng năm 2014

a) Tham mưu xây dựng mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

b) Tham mưu xây dựng tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

4. Thành lập Hội Công chứng tỉnh Thanh Hóa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Công chứng năm 2014

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện các nội dung đã được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu176/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2014
Ngày hiệu lực29/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 176/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 176/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu176/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành29/12/2014
        Ngày hiệu lực29/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 176/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 176/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng Thanh Hóa

           • 29/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực