Văn bản khác 177/KH-UBND

Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Kế hoạch 177/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/KH-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là Luật) trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kịp thời phổ biến và triển khai thực hiện Luật phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật; góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, chp hành quy định của Luật.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả, nội dung triển khai phải chi tiết, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý ở địa phương.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Luật; bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.

- Lồng ghép việc triển khai Luật với Kế hoạch thực hiện “Đề án đi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2016 - 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và triển khai thực hiện các Luật, Bộ luật khác có liên quan như: Bộ Luật tố tụng hình sự; Bộ Luật tố tụng dân sự; Luật Ttụng hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gnhững khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Đoàn luật sư, Hội Luật gia cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Các Hội nghị quán triệt được tổ chức.

b) Tổ chức tuyên truyền về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác phù hợp điều kiện thực tế theo từng đối tượng ở các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn luật sư, Hội Luật gia cấp tỉnh, các cơ quan báo chí ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Hội nghị và các sản phẩm truyền thông khác về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ban hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý được rà soát.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý được rà soát.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trợ giúp pháp lý

Vận hành trang thông tin điện tử về trợ giúp pháp lý, ng dụng phn mềm Quản lý văn bản và điều hành trong công tác hoạt động trợ giúp pháp lý, ứng dụng phần mm Dịch vụ hành chính công trực tuyến trong công tác hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Vận hành trang thông tin điện tử, phần mềm.

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức tập huấn nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, đội ngũ cán bộ, công chc của cơ quan, tổ chức có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn hoặc lồng ghép nội dung tập huấn vào các hoạt động khác.

b) Tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn được tổ chức.

5. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

a) Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

b) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý.

c) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

d) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

6. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

- Kết quả đầu ra: Danh sách và các thủ tục hành chính được công bố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Giám đốc các sở, ngành trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính hàng năm trên cơ sở xây dựng dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ kinh phí theo quy định của pháp luật đtriển khai hiệu quả các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý được nêu trong Kế hoạch này. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, Sở Tư pháp được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung gửi Sở Tài chính thẩm đnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2017 để tổ chức thực hiện.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Luật sư, Hội luật gia, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo các tổ chức thuộc đơn vị mình quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý.

6. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, Sở Tư pháp và các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý tại đơn vị, địa phương mình.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý);
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- TAND, VKSND, Công an tỉnh;
- Các Hội: Nông dân tỉnh, Liên hiệp phụ nữ, Luật gia;

- Đoàn luật sư tỉnh;
- Báo; Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- L
ưu: VT, NC, MH (50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu177/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực24/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 177/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 177/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu177/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành24/10/2017
        Ngày hiệu lực24/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 177/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 177/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Sơn La

           • 24/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực