Quyết định 376/QĐ-UBND

Quyết định 376/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 376/QĐ-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Sơn La 2016 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2016 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025;

Thực hiện Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 84/TTr-STP ngày 04 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan và UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh
ủy;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh, CA tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, MH(70b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2016 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 376 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 (gọi tắt là Đề án 749);

- Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan; tăng cường năng lực cho Trợ giúp viên pháp lý bảo đảm đủ trình độ thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL), kỹ năng tham gia tố tụng, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TGPL giúp người được TGPL tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ TGPL miễn phí của nhà nước với chất lượng ngày càng tốt hơn;

- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TGPL của nhà nước; sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả tạo tiền đề cho việc chuyển Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL vào năm 2025.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 749 và các nội dung Kế hoạch triển khai Đề án 749 của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24 tháng 8 năm 2015);

- Việc ban hành Kế hoạch phải xác định nhiệm vụ cụ thể gắn với Chiến lược phát triển TGPL, chính sách hỗ trợ pháp lý, chính sách TGPL..., phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo tính khả thi trong thực hiện và phải xác định thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan;

- Đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh Sơn La.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Giai đoạn từ năm 2016 đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực

1.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 749; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thông tin về TGPL bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, trong đó chú trọng việc lắp đặt Bảng thông tin, Hộp tin về TGPL tại các cơ quan tiến hành tố tụng, trại tạm giam, nhà tạm giữ, UBND cấp huyện, cấp xã, nhà sinh hoạt văn hóa tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn và nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Biên soạn tờ gấp thông tin TGPL, xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin về TGPL, thiết lập và duy trì đường dây nóng về TGPL.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (gọi tắt là HĐPHPBGDPL).

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

1.2. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động các Chi nhánh của Trung tâm
trợ giúp pháp lý nhà nước và các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, chấm dứt hoạt động đối với các Chi nhánh không có Trợ giúp viên pháp lý hoặc hoạt động không có hiệu quả; giải thể các Câu lạc bộ TGPL hoạt động không có hiệu quả hoặc sát nhập các Câu lạc bộ TGPL hoạt động có hiệu quả với các Câu lạc bộ TGPL khác ở địa phương; đối với Chi nhánh hoạt động hiệu quả, đúng quy định, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, đẩy mạnh hoạt động TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng cho các đối tượng được TGPL, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng pháp luật để có phương án xử lý
theo Điểm a Khoản 1 Mục II Đề án 749.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Cơ quan thực hiện: UBND các huyện có Chi nhánh TGPL; UBND các xã có Câu lạc bộ TGPL.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

1.3. Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phù hợp với nội dung Đề án 749 trình UBND tỉnh phê duyệt (bao gồm: chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, nhu cầu TGPL, điều kiện xã hội hóa công tác TGPL).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

1.4. Thực hiện các hoạt động quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL: Lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thực hiện TGPL của nhà nước; công bố danh sách Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý trên trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, đồng thời niêm yết tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng để người được TGPL có thể lựa chọn Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư cộng tác viên; giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật, các cơ quan, tổ chức có liên quan và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Giai đoạn từ khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025

2.1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thành phần hội nghị: Thành viên HĐPHPBGDPL, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên pháp lý, luật sư cộng tác viên và công chức, viên chức Trung tâm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Tư pháp.

2.2. Tiếp tục triển khai Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn (2011 - 2020); Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn (2012 - 2020); Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn (2013 - 2020)...

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các sở, ngành, tổ chức có liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.3. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã.

- Thời gian thực hiện:

+ Sơ kết việc thực hiện Đề án: Năm 2018.

+ Tổng kết việc thực hiện Đề án: Năm 2025.

2.4. Chuyển đổi mô hình hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước từ trực tiếp cung cấp dịch vụ TGPL thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL. Sắp xếp số biên chế dôi dư của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tăng cường cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp cấp huyện, cơ quan quản lý nhà nước về TGPL.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong ngân sách của tỉnh; nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ; các chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước (nếu có).

2. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án 749 và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 749 tại địa phương;

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, thẩm định dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí phục vụ hoạt động TGPL tại địa phương; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm và sắp xếp việc làm cho công chức, viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh;

- Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện các hoạt động TGPL miễn phí cho các đối tượng được TGPL (tập trung thực hiện vụ việc TGPL thông qua hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng) đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời và đúng pháp luật;

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 749 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở dự toán kinh phí TGPL của Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước), có trách nhiệm thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố bố trí sắp xếp vị trí việc làm cho công chức, viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch này.

5. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng

Tăng cường hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng, TGPL; quan tâm, tạo điều kiện cho Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên TGPL tham gia hoạt động tố tụng đạt hiệu quả.

6. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan, UBND cấp xã phối hợp với Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước) triển khai thực hiện tốt công tác TGPL, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 376/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu376/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 376/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 376/QĐ-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Sơn La 2016 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 376/QĐ-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Sơn La 2016 2025
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu376/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 376/QĐ-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Sơn La 2016 2025

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 376/QĐ-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Sơn La 2016 2025

         • 19/02/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/02/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực