Văn bản khác 180/KH-UBND

Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 180/KH-UBND 2017 Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; Công văn số 2399/BCA-C81 ngày 04/10/2017 của Bộ Công an về việc thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong việc thực hiện Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và số 12/2017/QH14, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Nghị quyết số 144/2016/QH13 của Quốc hội khóa 13; công tác quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cùng thân nhân của họ trong việc phối hợp thực hiện.

3. Xây dựng tổ chức, bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, cơ chế quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn; từng bước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt và triển khai đến cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và nhân dân biết, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc biệt là quan điểm chỉ đạo, các nội dung triển khai thực hiện Đề án Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tuyên truyền rộng rãi, với nhiều hình thức, loại hình phong phú để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người đang chấp hành án phạt tù được tha tù trước thời hạn có điều kiện; về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3. Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

4. Tăng cường các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia việc tiếp nhận, tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

5. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, các Bộ, ngành Trung ương để bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về chế độ, chính sách, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện...

6. Định kỳ tổ chức sơ tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công trách nhiệm như sau:

1. Công an tỉnh

a) Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương sinh sống.

b) Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí đơn vị chuyên trách và sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.

c) Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã, phường, thị trấn lập hồ sơ quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (kể từ khi tiếp nhận đến khi họ chấp hành xong thời gian thử thách và chấp hành xong án phạt tù); phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để tham mưu, giúp UBND cùng cấp tổ chức tiếp nhận, phân công quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; hướng dẫn đăng ký tạm trú, thường trú theo quy định của Luật Cư trú; kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục khi phát hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Chủ động nắm tình hình, điều kiện hoàn cảnh thực tế và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để tư vấn, tham mưu, đề xuất với UBND cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

d) Chỉ đạo Trại tạm giam, Nhà tạm giữ có kế hoạch, giải pháp phù hợp để tuyên truyền, phổ biến cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nắm được nội dung cơ bản của Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp giáo dục phạm nhân chuẩn bị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

đ) Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hỗ trợ vốn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ, hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

f) Hằng năm, trên cơ sở nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện của các cơ quan, đơn vị, Công an tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về đào tạo nghề, hỗ trợ tìm việc làm, cho vay vốn để giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; tham mưu cho UBND huyện quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

3. Sở Tư pháp: Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

5. Sở Tài chính: Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán và tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Đề án; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

6. Các Sở, ban, ngành của tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các nội dung của Đề án, bảo đảm việc quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức Đoàn thể: Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tham gia quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh (trực tiếp là cơ quan Thi hành án hình sự), tiếp nhận hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện chức năng kiểm sát, xem xét trước khi mở phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện.

9. UBND các huyện, thành phố

a) Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện, tiếp nhận quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, hồ sơ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện chuyển giao để tổ chức quản lý, giám sát và giáo dục.

b) Hằng năm, xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện của địa phương gửi Công an tỉnh xem xét, tổng hợp.

c) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

- Phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp cần thiết; cấp giấy cho phép khi ra khỏi nơi cư trú cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Định kỳ nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành thời hạn thử thách, lưu hồ sơ và gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để lưu hồ sơ phạm nhân; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú, làm việc hoặc người được tha tù trước thời hạn chết, trốn hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc về tha tù trước thời hạn có điều kiện; trong thời gian 15 ngày trước khi hết hạn tha tù trước thời hạn có điều kiện, UBND cấp xã phải làm thủ tục đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù.

- Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương để quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; lập hồ sơ và xây dựng kế hoạch cụ thể quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện kể từ khi tiếp nhận đến khi họ chấp hành xong thời gian thử thách và chấp hành xong án phạt tù; đề xuất cử người quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục khi phát hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được phân công, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Kinh phí triển khai hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Giao Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, yêu cầu kiểm điểm, phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phản ánh kịp thời về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu180/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2017
Ngày hiệu lực23/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 180/KH-UBND 2017 Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 180/KH-UBND 2017 Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu180/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành23/10/2017
        Ngày hiệu lực23/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 180/KH-UBND 2017 Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 180/KH-UBND 2017 Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên Lạng Sơn

           • 23/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực