Văn bản khác 181/KH-UBND

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP và Chương trình hành động 18-CTr/TU triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW thực hiện việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 181/KH-UBND 2017 thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/KH-UBND

Phú Yên, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 18-CTR/TU NGÀY 03/10/2017 CỦA TỈNH ỦY TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 VỀ THỰC HIỆN VIỆC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Kế hoạch xác định các nhiệm vụ chủ yếu, có phân công cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của tỉnh theo hướng phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Phấn đấu đến năm 2020, tăng trưởng kinh tế đạt mức độ khá so các tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và ở mức trung bình khá của cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, từng bước hình thành và phát triển đô thị thông minh1.

- Kế hoạch là căn cứ cho các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy đề ra. Đồng thời, cũng là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Yêu cầu:

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân của tỉnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Tiếp tục triển khai các kế hoạch của UBND tỉnh về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 30/03/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 04/8/2016 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 09/3/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cụ thể: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó nhà nước đóng vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực thúc đẩy kinh tế. Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả nguồn lực...” để những nhận thức này trở nên phổ biến trong xã hội, tạo sự đồng thuận cao, là cơ sở củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về định hướng phát triển của tỉnh.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng các tin, bài về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

3. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu; phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp:

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Đảm bảo công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính nhà nước và dịch vụ công để quyền sở hữu tài sản được giao dịch thông suốt; bảo đảm hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả quyền sở hữu tài sản.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công.

- Hoàn thiện các quy định về đăng ký và giao dịch tài sản; phát triển hệ thống đăng ký minh bạch, liên thông, dễ tiếp cận, nhất là bất động sản.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, khi phát hiện bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật, cần kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa cho phù hợp.

b) Sở Kế hoạch và Đầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể.

- Tạo điều kiện để phát triển mạnh kinh tế tư nhân, bảo đảm trở thành một trong những động lực quan trọng nền kinh tế của tỉnh. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển một số doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, uy tín cao trong khu vực và cả nước, tạo động lực, liên kết thúc đẩy các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển. Phấn đấu bình quân mỗi năm thành lập mới khoảng 500 doanh nghiệp; đến năm 2020, toàn tỉnh có 3.500 - 4.000 doanh nghiệp hoạt động.

- Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài; ưu tiên các dự án đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tham mưu triển khai thực hiện tốt việc thu hút, đổi mới quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo hướng góp phần phát triển xanh, bền vững.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Xây dựng đề án “Dồn điền đổi thửa” theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện thể chế quản lý đất công theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả khi Chính phủ phê duyệt Đề án.

- Khai thác và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tham nhũng, lãng phí. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất công; tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất giao cho các cộng đồng và doanh nghiệp nhà nước.

- Tạo thuận lợi cho việc chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

- Quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Nghiên cứu, xây dựng phương pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng dự báo về sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Triển khai thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả giai đoạn 2017 - 2020 khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

- Xây dựng Quy định về hỗ trợ dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2025.

- Tăng cường các hình thức hợp tác, liên kết, hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản; nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước; chuyển mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn.

e) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động sở hữu trí tuệ, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ và thực thi hiệu quả.

- Triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia khi Chính phủ phê duyệt.

g) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự và khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài nhà nước, nhất là các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học.

- Triển khai Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

h) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trọng tâm là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được quy định trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

i) Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu: Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời, chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đặc biệt là chương trình phát triển hợp tác xã phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường:

a) Sở Kế hoạch và Đầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Triển khai thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh gắn với kế hoạch vay, trả nợ công.

- Triển khai thực hiện cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức thực hiện việc lựa chọn sắp xếp ưu tiên phê duyệt dự án đầu tư công và đánh giá hiệu quả sử dụng đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Trong điều kiện vốn ngân sách còn hạn chế, cần tích cực khuyến khích huy động nguồn lực đầu tư của toàn xã hội, như đẩy mạnh kêu gọi hợp tác công - tư, tạo điều kiện để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nhằm giảm bớt áp lực cho ngân sách...

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu: Thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường; bảo đảm tính đúng, tính đủ và công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu. Không lồng ghép các chính sách xã hội trong giá. Ban hành quy định về phí và lệ phí; rà soát, chuyển đổi chính sách phí, lệ phí đối với một số dịch vụ công sang cơ chế giá dịch vụ.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Bảo đảm minh bạch thông tin về thị trường quyền sử dụng đất. Xác định giá trị quyền sử dụng đất theo cơ chế thị trường thông qua đấu giá, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, thỏa thuận mua bán trên thị trường; áp dụng phổ biến việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thông qua các tổ chức thẩm định giá độc lập, chuyên nghiệp. Rà soát, điều chỉnh khung giá quyền sử dụng đất. Tăng cường áp dụng phương thức cho thuê đất.

- Khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản, kết cấu hạ tầng trên đất. Xây dựng và phát triển thị trường sơ cấp, thứ cấp quyền sử dụng đất, kể cả đất nông nghiệp, bảo đảm thị trường quyền sử dụng đất hoạt động công khai, minh bạch và có trật tự. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường cho thuê đất nông nghiệp.

d) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 14/CTr/TU ngày 22/01/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và Chiến lược phát triển phát triển Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh theo hướng phát triển bền vững, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Phấn đấu đổi mới công nghệ tăng bình quân từ 10%/năm; tỷ lệ sử dụng công nghệ cao khoảng 15%. Yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) từ hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh đến năm 2015 - 2020 đạt từ 32%-35%.

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ để khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ. Thực hiện cơ chế hợp tác công - tư để doanh nghiệp khai thác hiệu quả các dự án đổi mới công nghệ, sáng tạo, nghiên cứu và phát triển. Xác định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; tập trung nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp.

e) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển Nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch phát triển Nhà ở 5 năm (2016 - 2020) của UBND tỉnh về tăng cường phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm từng bước thực hiện việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân có khó khăn về nhà ở tạo lập được chỗ ở hợp pháp và ổn định, khuyến khích và thu hút nhiều nguồn lực tham gia phát triển nhà ở, đồng thời từng bước góp phần tạo nên bộ mặt đô thị văn minh hiện đại, gắn quá trình phát triển công nghiệp hóa với phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 41/2016/HĐND ngày 15/7/2016 về Chương trình việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020, số 42/2016/HĐND ngày 15/7/2016 về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ tư vấn việc làm. Tăng cường công tác giải quyết việc làm gắn với đào tạo nghề, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống thông tin thị trường lao động, sớm đưa sàn Giao dịch việc làm đi vào hoạt động; xây dựng quan hệ hài hòa, đồng thuận và tuân thủ pháp luật giữa người lao động và sử dụng lao động. Tích cực triển khai công tác xuất khẩu lao động, nhất là đến các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản... Phấn đấu mỗi năm giải quyết từ 24 - 25 nghìn lao động có việc làm ổn định.

h) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu: Tăng cường, kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát huy đúng đắn, đầy đủ vai trò của người tiêu dùng. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường phát triển và quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

i) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu: Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục. Huy động sự tham gia của toàn xã hội để tăng nguồn đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ các hoạt động của cơ sở giáo dục, đào tạo, đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo. Tiếp tục khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập.

k) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng bộ và hội nhập quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ, xóa bỏ các rào cản, phân biệt đối xử, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân, nhất là chính sách viện phí, bảo hiểm y tế và phân tuyến khám chữa bệnh, tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực y tế.

- Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả trong đấu thầu mua thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế.

l) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố và các đối tác ngoài nước để phát triển lữ hành quốc tế. Tích cực làm việc Tổng cục Du lịch để phối hợp thu hút và đưa khách du lịch Nga trực tiếp đến Phú Yên tại sân bay Tuy Hòa.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quy chế ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Phú Yên - Hấp dẫn và thân thiện”.

m) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên:

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hoạt động ngân hàng trên địa bàn ổn định và hiệu quả.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao năng lực quản trị, điều hành; phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu, tăng nguồn vốn cho vay nền kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu theo “Đề án cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” đã được Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo.

5. Gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu:

a) Các sở, ban, ngành và địa phương:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, việc tuân thủ quy hoạch ở các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là sự kết hợp giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực cho phù hợp với tình hình mới gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hài hòa.

- Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tương đối đồng bộ, với một số công trình lớn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, có trọng điểm, đảm bảo kết nối giữa các vùng, miền trong tỉnh và các tỉnh lân cận; hạ tầng cung cấp điện, nước; các công trình thủy lợi, kè biển; hạ tầng đô thị.

b) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các ngành năng lượng; cảng biển, đóng và sửa chữa tàu biển, vận tải biển logistics; khai thác và chế biến hải sản, các dịch vụ hậu cần nghề cá; du lịch biển, đảo...

- Tham mưu đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình thuộc chương trình biển đông, hải đảo, cơ sở hạ tầng nghề cá, tránh trú bão.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục rà soát, xây dựng các đề án, thỏa thuận phối hợp, liên kết phát triển kinh tế xã hội; phối hợp ban hành và thực hiện chính sách thu hút, xúc tiến đầu tư, ưu tiên các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, cụ thể: Tăng cường hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong nước; phối hợp tỉnh Bình Định phát triển khu vực Bắc Phú Yên, phối hợp thực hiện tốt quy hoạch Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa; từng bước hình thành hành lang kinh tế dọc Quốc lộ 25, Quốc lộ 29, Quốc lộ 19C, đường Đông Trường Sơn với các tỉnh Tây Nguyên, kết nối với khu vực Đông Bắc Campuchia và Nam Lào, trong đó địa bàn Phú Yên là một trong các cửa mở ra biển Đông.

- Tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển mạng lưới đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, tập trung vào Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, Khu đô thị bên dòng sông Ba...

d) Sở Xây dựng: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình và Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu đưa một số thị trấn lên đô thị loại IV (Cũng Sơn, Chí Thạnh, Hai Riêng); hình thành thị trấn mới như: Vân Hòa, huyện Sơn hòa; An Mỹ, huyện Tuy An; Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân; Tân Lập, huyện Sông Hinh.

e) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; tạo cơ hội, động lực cho người nghèo vươn lên thoát nghèo thông qua các chính sách trợ giúp về phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đất đai, tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, khuyến nông, tiêu thụ sản phẩm...

- Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức để đảm bảo giảm nghèo bền vững, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn; gắn dạy nghề, giải quyết việc làm với nâng cao trình độ và kiến thức cho người nghèo.

- Thực hiện dân chủ và công bằng trong thụ hưởng các phúc lợi xã hội; xây dựng đời sống văn minh, xã hội lành mạnh, gia đình hạnh phúc, bảo đảm an toàn xã hội. Vận động toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công; chăm lo đào tạo, tạo việc làm cho con em gia đình chính sách.

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trong đó chú trọng phát triển cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập; thực hiện Đề án Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ người yếu thế, nghèo khó, tạo thuận lợi để họ vươn lên hòa nhập cộng đồng.

g) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Rà soát các quy hoạch và tăng cường quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai, nguồn nước và điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển. Thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn đến năm 2025. Triển khai có hiệu quả Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch.

- Triển khai thực hiện Đề án về cơ chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020 khi Chính phủ phê duyệt Đề án.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

h) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 28/02/2014 của Tỉnh ủy Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

i) UBND thành phố Tuy Hòa chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan:

- Xây dựng cơ chế, chính sách để kêu gọi đầu tư phát triển mạng lưới đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thành phố Tuy Hòa là đô thị trung tâm kết nối các đô thị vệ tinh.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh -sạch - đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ; đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh; đồng thời, là đầu mối giao thông lớn của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

k) UBND thị xã Sông Cầu: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển thị xã Sông Cầu lên đô thị loại III trực thuộc tỉnh vào năm 2020 theo hướng trở thành đô thị du lịch.

l) UBND huyện Đông Hòa: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020 theo hướng thị xã công nghiệp.

6. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế:

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế về ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu: Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, các chính sách của các nước xuất, nhập khẩu có liên quan để phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng thương hiệu; tích cực triển khai Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của tỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường, liên kết, hợp tác đầu tư phát triển. Coi trọng phát triển thị trường trong nước đi đôi với mở rộng thị trường xuất khẩu, quản lý tốt nhập khẩu.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

- Tăng cường quảng bá và nâng cao chất lượng thu hút các dự án đầu tư nước ngoài gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Tăng cường và mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ để thu hút thêm các nguồn vốn NGO để hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu: Đẩy mạnh công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích người Phú Yên ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương, tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước...

e) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu: Công tác xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương. Phát huy vai trò trong công tác đối ngoại kinh tế để thu hút các tập đoàn, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư vào tỉnh.

7. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh tế:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về kinh tế; thực hiện đúng đắn và đầy đủ chức năng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Điều hành nền kinh tế không chỉ bảo đảm mục tiêu ngắn hạn mà còn hướng tới thực hiện các mục tiêu trung và dài hạn. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, nhất là dự báo chiến lược. Đổi mới căn bản, toàn diện công tác xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và tài chính công thực sự theo cơ chế thị trường, khắc phục tình trạng “xin - cho”, chủ quan, duy ý chí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và thực thi pháp luật.

- Rà soát, cơ cấu lại bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh cải cách tư pháp. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại và tòa án nhân dân các cấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật về kinh tế. Tăng cường tính độc lập của hệ thống tư pháp các cấp trong xét xử, thi hành án dân sự, kinh tế. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị mình, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng trong kế hoạch công tác hàng năm; tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/12 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Bộ, ngành Trung ương về cơ chế chính sách đối với những vấn đề phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh chưa có trong quy định hoặc những quy định hiện hành của nhà nước không còn phù hợp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế thì các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động đề xuất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các cơ quan TW trên địa bàn;
- Đài PTTHPY, Báo Phú Yên, TTXVN tại PY;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Đ, Q.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến1 Đô thị thông minh là đô thị ứng dụng công nghệ để kết nối, thu thập và phân tích thông tin của người dân, các cấp quản lý để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đảm bảo phát triển bền vững.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 181/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu181/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 181/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 181/KH-UBND 2017 thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 181/KH-UBND 2017 thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu181/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 181/KH-UBND 2017 thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Phú Yên

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 181/KH-UBND 2017 thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Phú Yên

             • 09/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực