Văn bản khác 1844/KH-UBND

Kế hoạch 1844/KH-UBND năm 2013 Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1844/KH-UBND năm 2013 Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1844/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 07 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT NĂM 2014

Thực hiện Công văn số 2191/BNN-TCTL ngày 03/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 2014, UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Phần 1.

KẾT QUẢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2013

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và PTNT; sự quan tâm giúp đ của các bộ, ngành Trung ương. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên ch đạo, đôn đốc triển khai thực hiện chương trình, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nhận thức của người dân về việc s dụng nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường ngày một nâng lên.

- Xã hội hóa đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung được quan tâm chỉ đạo; đã có 4 doanh nghiệp đăng ký góp vốn tham gia đầu tư, quản lý và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.

2. Khó khăn

- Nhu cầu về vốn để thực hiện công tác cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh lớn, tuy nhiên nguồn vốn được cấp hàng năm chưa đáp ứng được nhu cầu.

- Nguồn nước có xu hướng ngày càng cạn kiệt, sự phát triển công nghiệp, làng nghề... làm cho nguồn nước và môi trường ngày càng bị ô nhiễm.

- Đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhất là vùng sâu, vùng xa nên đóng góp của nhân dân tham gia vào dự án còn hạn chế. Hầu hết các dự án không thu được nguồn đối ứng của nhân dân.

- Công tác giải phóng mặt bằng một số nơi còn gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án. Công tác quản lý sau đu tư còn chưa được quan tâm đúng mức, một số công trình hoàn thành giao cho địa phương quản lý chưa phát huy được hiệu quả công trình.

3. Bối cảnh chung về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,8%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 11,5%; dịch vụ tăng 8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân cơ bản n định; quc phòng, an ninh được đảm bảo. Toàn tỉnh có 1.531.647 người dân nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo là 12,11%.

- Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục có bước phát triển, thu hút nhiều lao động trong và ngoài tỉnh đến các KCN, đây cũng là gánh nặng xã hội trong việc giải quyết các vấn đề về nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường...

- Ô nhiễm môi trường nông thôn và nước sinh hoạt tiếp tục là vấn đề lớn được người dân quan tâm, nhu cầu sử dụng nước đảm bảo vệ sinh của người dân ngày càng cao, nhất là khu vực miền núi, làng nghề, khu vực quanh các KCN... trong khi nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát quy hoạch sử dụng nước, công bố danh mục các công trình kêu gọi xã hội hóa đầu tư về nước sạch, vệ sinh môi trường.

- Mục tiêu năm 2013, phấn đấu nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hp vệ sinh là 87,5%, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là 73%, tỷ lệ hộ dân nông thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh là 66%, tỷ lệ trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh là 93% và tỷ lệ trường học mầm non, phổ thông ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%. Đ đạt được mục tiêu trên, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án: Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMTNT, các dự án thuộc Chương trình 134, 135.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện về mục tiêu

- Về cấp nước: Tổng số dân nông thôn trên địa bàn tỉnh ước tính năm 2013 là 1.531.647 người trong đó số ngưi nghèo chiếm 214.431 người. Lũy tích số dân được cấp nước hợp vệ sinh tính đến 30/6/2013 là 86,96% trong kỳ tăng 0,58%, ước thực hiện đến 31/12/2013 tỷ lệ dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 87,5%, trong năm tăng 1,12%. Số dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng trong năm là 31.877 người, trong đó cấp nước từ công trình cấp nước tập trung là 12.452 người và cấp nước từ các công trình cấp nước phân tán từ nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách là 19.425 ngưi.

- Về nhà tiêu hộ gia đình: Tổng số hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh ước tính đến hết năm 2012 là 403.065 hộ, tính đến hết tháng 6/2013 có 301.426 hộ gia đình có nhà tiêu HVS theo QCVN 01:2011/BYT và ước thực hiện đến hết năm 2013 là 303.650 hộ. Trong năm tăng 4.550 hộ (đầu tư bằng nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách).

- Về chuồng trại chăn nuôi hộ gia đình: Tổng số hộ chăn nuôi gia súc ước tính đến hết năm 2013 là 197.485 hộ, qua triển khai 6 tháng đầu năm có 130.678 hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh và ước tính đến hết năm 2013 là 132.315 hộ.

- Về cấp nước và vệ sinh trường học và trạm y tế:

+ Trường học mầm non: Tổng số trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh ước đến hết năm 2013 là 318 trường học, trong đó số trường học có nước và nhà tiêu HVS tính đến hết tháng 6/2013 là 306 trưng đạt 95,91%.

+ Trường học phổ thông: Tổng số trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh ước đến hết năm 2013 là 538 trường học, trong đó số trường học có nước và nhà tiêu HVS tính đến hết tháng 6/2013 là 516 trường, đạt 95,72%.

+ Tổng số trạm y tế thuộc khu vực nông thôn là 223 trạm, số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS thực hiện hết tháng 6/2013 là 214 trạm đạt 94,62%.

- Các hoạt động sự nghiệp: Năm 2013 tiến hành triển khai các hoạt động: truyền thông, nâng cao sức khỏe cộng đồng; xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình. Trong 6 tháng đầu năm 2013 tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ công tác điu tra, giám sát, đánh giá Chương trình nước sạch và VSMTNT năm 2012; Hoàn thiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và VSMTNT tỉnh Bắc Giang năm 2012; lập kế hoạch theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMTNT năm 2013; Triển khai xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh tại huyện Yên Thế, Hiệp Hòa; Lập dự toán chi tiết cho công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình năm 2013; Tuyên truyền trên báo, đài truyền hình về nước sạch và VSMTNT và chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang.

2. Kết quả thực hiện về nguồn vốn

Năm 2013 tổng số vốn được huy động của các nguồn để thực hiện CTMTQG nước sạch và VSMTNT trên địa bàn tỉnh là 79,450 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương: 22,570 tỷ đồng.

- Vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh: 4 tỷ đồng.

- Nhân dân tự đầu tư bằng nguồn vay Ngân hàng chính sách xã hội: 50 tỷ đồng.

- Vốn đóng góp của nhân dân để xây dựng công trình cấp nước tập trung: 2,88 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm giá trị khối lượng thực hiện đạt 31,614 tỷ đồng trong đó đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung của Chương trình MTQGNS & VSMTNT là 4,114 tỷ đồng và nhân dân tự đầu tư công trình cấp nước phân tán (giếng đào, giếng khoan), nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 27,5 tỷ đồng; giải ngân 29,074 tỷ đồng (Vốn CTMTQG nước sạch và VSMTNT 1,574 tỷ đồng và 27,5 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh). Ước thực hiện cả năm hoàn thành 100% kế hoạch vn đ ra.

3. Đánh giá tình hình thực hiện

3.1. Công tác t chức, chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình:

- Ban điều hành chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMTNT của tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, trin khai phân bổ vốn chi tiết các chương trình, dự án; thường xuyên kim tra, đôn đc, chỉ đạo thực hiện chương trình. Chỉ đạo rà soát quy hoạch sử dụng nước, công bố danh mục các công trình kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Chỉ đạo bàn giao một số công trình cho doanh nghiệp quản lý, vận hành.

- Các ngành Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, đã thường xuyên phi hợp triển khai thực hiện Chương trình từ công tác xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu, quyết toán công trình.

- Cấp huyện, xã và nhân dân đã tham gia từ khâu lập kế hoạch, xây dựng, giám sát, tiếp nhận và quản lý vận hành công trình sau đầu tư.

- Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tham mưu giúp S Nông nghiệp và PTNT thực hiện việc xây dựng kế hoạch hàng năm, trung hạn; kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, các chủ đu tư trin khai thực hiện Chương trình.

3.2. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch: Trong năm 2012 Sở Nông nghiệp và PTNT trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đu tư và khai thác công trình cp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn và đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐNDUBND tỉnh Bc Giang đã có Quyết định ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn ng thôn tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 261/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012. Hiện nay đã giao cho một số doanh nghiệp tham gia đầu tư, quản lý và khai thác các công trình.

3.3. Kết quả thực hiện các mục tiêu: Ước tính đến hết năm 2013 tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 87,5%, tăng 1,12% so với năm 2012; tỷ lệ hộ dân nông thôn có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh đến hết năm 2013 ước đạt 75,3%, tăng 0,2% so với năm 2012; tỷ lệ trường học mầm non có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh là 98,11%; tỷ lệ trường học phổ thông có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh là 97,96%; tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 67%.

3.4. Triển khai thực hiện kế hoạch:

- Năm 2013 tiếp tục tiến hành triển khai thực hiện 9 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung (06 công trình chuyển tiếp, 01 công trình khởi công mới và 02 công trình chun bị đầu tư); 01 dự án xây dựng nhà vệ sinh trường học và 01 dự án xây dựng nhà vệ sinh Trạm y tế; b trí trả nợ 01 công trình hoàn thành. Dự kiến hết năm 2013 sẽ giải ngân 26,570/26,570 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Công tác quản lý dự án sau đầu tư trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác duy tu, bảo dưỡng chưa đảm bảo theo quy định, công trình xuống cấp nhanh; cán bộ quản lý vận hành chưa được đào tạo thường xuyên, chưa nhiệt tình với công việc do thu nhập thp; hiệu quả của các dự án sau đu tư chưa cao. Nguyên nhân chính do cơ chế tài chính hiện nay chưa đảm bảo thu nhập cho người lao động cũng như công tác duy tu, bảo dưỡng; Giá thành bán nước chưa được tính đúng, tính đủ, tin bán nước không đủ chi phí đ duy tu, bảo dưỡng công trình dẫn đến hiệu qu đầu tư thấp và không bn vững của các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.

3.5. Công tác kiểm tra giám sát, theo dõi đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện: Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi đánh giá thực hiện được trin khai thường xuyên thông qua việc giám sát, đánh giá của chủ đu tư, Sở Kế hoạch và Đu tư theo Nghị định 113/2009/NĐ-CP; Ngoài ra việc kiểm tra, giám sát còn được thực hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành. Nhìn chung công tác kim tra, giám sát, đã thực sự là công cụ quản lý hiệu quả đảm bảo đu tư đúng mục đích, chng tht thoát, lãng phí, chống tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

3.6. Hoạt động kiểm tra chất lượng nước: Hoạt động kiểm tra chất lượng nước năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về Phê duyệt điều chỉnh Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn triển khai công tác theo dõi - đánh giá Nước sạch và VSMTNT; Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quc gia v nhà tiêu - điu kiện đảm bảo vệ sinh ban hành QCVN 01:2011/BYT; Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT. Định kỳ 6 tháng Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát cht lượng nước và vệ sinh môi trường tại các công trình; các doanh nghiệp đang quản lý các công trình cũng tiến hành xét nghiệm để kiểm tra chất lượng nước theo quy định.

3.7. Hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông: Công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân được thực hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, đài truyền hình, biển hiệu, áp phích, tờ rơi, mở các lớp tập huấn. Nhận thức của nhân dân về nước sạch, vệ sinh môi trường được nâng lên, ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp có chuyển biến rõ rệt.

4. Những bài học kinh nghiệm và các đề xuất kiến nghị

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; thực tế cho thấy, địa phương nào có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao ở đó có kết quả tt hơn. Thực hiện các công trình nước sạch tập trung cn có sự đng thuận, hưởng ứng của người dân, xuất phát từ nhu cầu sử dụng nước của người dân. Triển khai các dự án về nước sạch vệ sinh môi trường cần có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp kết hợp việc đầu tư bằng ngân sách nhà nước với đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư và quản lý công trình sau đầu tư.

- Ban điều hành hoạt động tích cực, năng động, thường xuyên tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Các ngành, các cấp phối hợp thường xuyên với Sở Nông nghiệp và PTNT trong quá trình triển khai thực hiện từ xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường; tăng mức đầu tư cho công tác truyền thông.

- Đ nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, khai thác công trình cấp nước nông thôn. Tăng mức đầu tư thực hiện chương trình cho các tỉnh.

Phần 2.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2014

I. K HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH

1. Những đặc điểm chung

1.1. Đặc đim tự nhiên

- Địa hình Bắc Giang gồm 2 tiểu vùng miền núi và trung du có đồng bằng xen kẽ.

+ Vùng trung du (chiếm 28% diện tích toàn tỉnh) là đất gò, đồi xen lẫn đồng bằng, hẹp tùy theo từng khu vực, bao gồm 3 huyện, thành phố: Huyện Hiệp Hòa, huyện Việt Yên và Thành phố Bắc Giang.

+ Vùng miền núi (chiếm 72% diện tích toàn tỉnh) địa hình chia cắt mạnh phức tạp chênh lệch về độ cao lớn, bao gồm 7 huyện: Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang.

Nhìn chung địa hình Bắc Giang bị chia cắt mạnh, núi đồi xen kẽ lẫn nhau tạo thành các khu vực đồi cao, thấp và các con sông tự nhiên có hướng dốc dn theo chiều Tây bắc - Đông nam, độ cao trung bình so với mực nước biển thay đổi từ 10 - 300m. Địa hình trong tỉnh đa dạng như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác cấp nước sạch và VSMT nông thôn, điển hình là sự khác nhau về các nguồn nước có thể khai thác trên địa bàn, sự phân bố nguồn nước không đều và tập quán sử dụng cũng như mô hình của các công trình VSMT không đồng nhất, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên tại chỗ.

- Nguồn nước:

+ Nguồn nước mặt: Được cung cấp chủ yếu từ hệ thống sông chảy qua địa bàn tỉnh Bắc Giang là: sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam với tổng chiều dài 347 km, lưu lượng lớn và có nước quanh năm, ngoài ra nước mặt còn được cung cấp bởi lượng nước mưa hàng năm (trung bình khoảng 1.533 mm) và được tích trữ tại các ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh.

+ Nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh chủ yếu tồn tại dưới dạng lỗ hng và khe nứt, ở 2 hệ tng cung cấp cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt.

- Chất lượng nguồn nước trong địa bàn tỉnh là tương đối tốt, cơ bản có thể sử dụng để làm nguồn nước thô cho các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Tuy nhiên hiện nay do biến đổi khí hậu; do hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp... gây ô nhiễm môi trường nước nên nguồn nước ngầm bị suy giảm, ô nhiễm; nước sông Cu bị ô nhim nặng, sông Lục Nam và sông Thương đã bt đầu bị ô nhiễm; h đập hàng năm bị thiếu nước, nước mặt kênh mương bị ô nhiễm do chất thải của sản xuất nông nghiệp.

1.2. Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện Chương trình

- Khó khăn:

+ Nhu cầu vốn để thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh là rất lớn, song lượng vốn huy động cho công tác cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh còn khó khăn, nguồn vn của Trung ương còn hạn chế, việc huy động vốn đóng góp của nhân dân gặp nhiều khó khăn.

+ Nhận thức của người dân về nước sạch và VSMTNT ở địa bàn miền núi, vùng cao, vùng dân tộc còn hạn chế.

+ Hiện nay hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng tới việc trin khai, thực hiện Chương trình.

- Thuận lợi:

+ Sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, quyết tâm chính trị của các cp, các ngành trong việc cải thiện môi trường sng, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

+ Bước đầu đã có một số doanh nghiệp tham gia góp vốn vào việc đầu tư, khai thác công trình nước sinh hoạt tập trung.

1.3. Phương hưng phát triển kinh tế xã hội năm 2014 đến năm 2015

Tại đại hội đại biểu tnh Bắc Giang lần thứ XVII đã thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát là đưa Bắc Giang vượt qua tình trạng chậm phát trin trước năm 2015, trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực min núi và trung du phía Bắc về chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người và chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế. Phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường... Trong giai đoạn 2010-2015, Bắc Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm từ 11-12% và giảm từ 2-3% số hộ nghèo. Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 1.315 đến 1.380 USD; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 75% trường đạt chuẩn quốc gia, 99% dân thành thị sử dụng nước sạch và 88% dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

2. Mục tiêu cụ thể

* Năm 2014:

+ Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh là 88,1% (Theo tiêu chuẩn QC 02 là 70%);

+ Tỷ lệ số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh là 75,7%;

+ Tỷ lệ trường học mầm non có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh: 100%;

+ Tỷ lệ Trường Phổ thông có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh: 100%;

+ Tỷ lệ Trạm Y tế có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh: 100%;

+ Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 68,8%.

* Năm 2015:

+ Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh là 89% (Theo tiêu chuẩn QC 02 là 70,5%);

+ Tỷ lệ số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh là 76%;

+ Tỷ lệ trường học mầm non có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh: 100%;

+ Tỷ lệ Trường Phổ thông có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh: 100%;

+ Tỷ lệ Trạm Y tế có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh: 100%;

+ Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 70%.

3. Định hướng ưu tiên trong lập kế hoạch

- Chú trọng tới người nghèo, xã nghèo, xã thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, khu vực xung quanh các KCN; những địa phương có độ bao phủ về cấp nước và vệ sinh thấp, khó khăn về nguồn nước; tăng cường công tác truyn thông, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân nht là vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đối với vốn đầu tư phát triển: Ưu tiên bố trí các công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn; các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2014 và trong năm 2015. Ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế.

- Đối với vốn sự nghiệp: Ưu tiên bố trí kinh phí cho các hoạt động của mạng lưới cộng tác viên cơ sở, theo dõi và giám sát đánh giá, Thông tin - giáo dục - truyn thông; ưu tiên b trí kinh phí xây dựng nhà tiêu hp vệ sinh hộ gia đình và xây dựng chung trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

II. TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN

1. Danh mục công trình năm 2014

1.1. Vốn đầu tư phát triển, triển khai thực hiện 15 dự án, trong đó:

- 01 dự án hoàn thành đã quyết toán;

- 10 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014;

- 01 dự án khởi công mới năm 2013, chuyển tiếp sang năm 2014;

- 02 dự án khởi công mới năm 2014;

- 02 dự án chuẩn bị đầu tư năm 2014.

1.2. Vốn sự nghiệp năm 2014, triển khai các hoạt động:

- Truyền thông và nâng cao sức khỏe cộng đồng;

- Xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh;

- Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình;

- Xây dựng mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình;

- Kiểm soát chất lượng nước;

- Phát triển và chuyển giao công nghệ;

- Vận hành, bảo dưỡng công trình.

2. Tổng hợp nhu cầu vn năm 2014

2.1. Tổng nhu cầu vốn: 123,635 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn hỗ trợ của ngân sách TW: 54,815 tỷ đồng.

- Vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh: 10,950 tỷ đồng;

- Vốn tín dụng ưu đãi: 55 tỷ đồng;

- Vốn góp của nhân dân, doanh nghiệp: 2,850 tỷ đồng.

2.2. Nhu cầu vn ĐTPT và vốn sự nghiệp: 75,765 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn đu tư phát triển: 58,465 tỷ đồng;

- Vốn sự nghiệp: 7,3 tỷ đồng;

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy điều hành Chương trình, sự phối hợp thực hiện giữa các ngành: Tiếp tục kiện toàn tổ chức của Ban điều hành Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT tỉnh, kiện toàn văn phòng thường trực Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT tại tỉnh, xây dựng quy chế hoạt động nâng cao năng lực của văn phòng thường trực Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT. Tăng cường phối kết hợp thực hiện giữa các ngành Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

2. Kế hoạch ban hành các văn bản hướng dẫn của địa phương: Các Sở, Ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban dân tộc và Kho bạc nhà nước tỉnh, theo chức năng quản lý nhà nước tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn ch đạo thực hiện Chương trình. Phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2012-2015.

3. Áp dụng khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: Việc áp dụng giải pháp công nghệ - kỹ thuật về cấp nước sạch phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của mỗi vùng nông thôn, đảm bảo nguyên tắc bền vững. Trong đó ưu tiên cấp nước tập trung cho những vùng dân cư tập trung, đồng thời tìm kiếm các nguồn nước ổn định cho các vùng đặc biệt khó khăn như vùng thường xuyên hạn hán, lũ lụt, vùng núi cao; Đa dạng hóa các loại hình công nghệ, áp dụng công nghệ cấp nước giá rẻ cho người nghèo, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn nước bằng các loại hình công nghệ phù hp với từng nguồn nước cấp cho các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cũng như công trình cấp nước phân tán trên địa bàn tỉnh.

4. Các giải pháp để quản lý, khai thác công trình sau đầu tư có hiệu quả: Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn một trong các mô hình quản lý các công trình nước sạch sau đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội: Mô hình tư nhân quản lý, vận hành; Hợp tác xã quản lý, vận hành; Doanh nghiệp quản lý, vận hành; Đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, vận hành bao gồm: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT, Ban quản lý nước sạch; Cộng đồng dân cư thôn quản lý, vận hành (áp dụng đối với công trình cấp nước cho một thôn). Trong đó ưu tiên mô hình doanh nghiệp tham gia đầu tư và quản lý sau đầu tư.

5. Kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng nước: Triển khai công tác quản lý chất lượng nước thông qua việc kiểm tra thường xuyên hàng năm, tăng nguồn kinh phí để kiểm tra chất lượng nước tại các công trình sau khi đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng nước phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng nước đạt QC VN 02.

6. Triển khai thông tin, giáo dục, truyền thông: Tiếp tục nâng cao các hoạt động truyền thông - giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, biển hiệu; thường xuyên mở các lớp tập huấn, tuyên truyền trực tiếp đến những người dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường, tăng nguồn kinh phí cho công tác thông tin giáo dục - truyn thông hàng năm đáp ứng yêu cu của nhà tài trợ.

7. Huy động mọi nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, vốn tín dng ưu đãi: Thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình MTQG về nước sạch và VSMTNT với Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hp vệ sinh và bảo vệ môi trường nông thôn. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; nguồn vốn tín dụng ưu đãi và các nguồn vốn khác tham gia vào công tác cấp nước và VSMTNT trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước; Tăng cường việc lồng ghép với các Chương trình khác; Chú trọng huy động nguồn vốn từ các tổ chức nước ngoài, nhà tài trợ nhằm tăng nguồn đầu tư cho công tác cấp nước và VSMTNT.

8. Triển khai công tác đào tạo nhân lực và giám sát đánh giá: Phối kết hợp với các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh để tổ chức, triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Chương trình nước sạch và VSMTNT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMTNT theo Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL.

Trên đây là kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMTNT năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Giang./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Thường trực CTMTQG nước sạch và VSMTNT - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Ch tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y Tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Trung tâm NSH và VS MTNT;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, KTN, KT;
+ Lưu: VX(3), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Linh

 

BIỂU 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH VỀ MỤC TIÊU
(Kèm theo Kế hoạch 1184/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Hng mc

Đơn v

Thực hiện 2013

KH 2014

6 tháng đầu năm

Cả năm

I

Cấp nước

 

 

 

 

1

Tổng dân số nông thôn

người

1.523.165

1.531.647

1.548.802

 

Tổng số người nghèo nông thôn

người

213.243

214.431

216.832

2

Tổng số hộ dân nông thôn

 

400.833

403.065

407.579

3

Số dân được cấp nước HVS trong năm

người

16.225

31.877

24.369

 

Lũy tích số dân được cấp nước HVS

người

1.324.544

1.340.196

1.364.565

4

Tỷ lệ % số dân được cấp nước HVS trong năm

%

1,07

2,08

1,57

 

Lũy tích tỷ lệ % số dân được cấp nước HVS

%

86,96

87,50

88,10

 

Tỷ lệ % số dân nghèo được cấp nước HVS trong năm

%

 

 

 

 

Lũy tích tỷ lệ % số dân nghèo được cấp nước HVS

%

 

 

 

5

Số dân được cấp nước theo QC02 trong năm

người

 

33.960

19.666

 

Lũy tích số dân được cấp nước theo QC02

người

 

1.064.495

1.084.161

6

Tỷ lệ % số dân được cấp nước theo QC02 trong năm

%

 

1,46

1,27

 

Lũy tích tỷ lệ % số dân được cấp nước theo QC02

%

 

69,5

70

 

Tỷ lệ % số dân nghèo được cấp nước QC02 trong năm

 

 

 

 

 

Lũy tích tỷ lệ % số dân nghèo được cấp nước QC02

 

 

 

 

II

Vệ sinh

 

 

 

 

 

Số hộ gia đình có nhà tiêu HVS trong năm

hộ

2.326

4.550

4.961

 

Lũy tích số hộ gia đình có nhà tiêu HVS

hộ

301.426

303.650

308.611

 

Tỷ lệ % hộ gia đình có nhà tiêu HVS trong năm

%

0,58

1,13

1,22

 

Lũy tích % hộ gia đình có nhà tiêu HVS

%

75,2

75,3

75,7

 

Tỷ lệ % hộ gia đình nghèo có nhà tiêu HVS trong năm

%

 

 

 

 

Lũy tích tỷ lệ % hộ gia đình nghèo có nhà tiêu HVS

%

 

 

 

III

Các công trình công cộng có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh

 

 

 

 

1

Trường học mầm non

 

 

 

 

 

Tổng số trường học mầm non

trường

318

318

318

 

Số trường học mầm non có công trình

trường

 

6

12

 

Lũy tích số trường học mầm non có công trình

trường

306

312

318

 

Tỷ lệ % số trường học mầm non có công trình

%

 

1,89

3,77

 

Lũy tích tỷ lệ % số trường học mầm non có công trình

%

95,91

98,11

100,00

2

Trường học phổ thông

 

 

 

 

 

Tổng số trường học phổ thông

trường

538

538

538

 

Số trường học phổ thông có công trình

trường

 

11

22

 

Lũy tích số trường học phổ thông có công trình

trường

516

527

538

 

Tỷ lệ % số trường học phổ thông có công trình

%

 

 

4,09

 

Lũy tích tỷ lệ % số trường học phổ thông có công trình

%

95,72

97,96

100,00

3

Trạm Y tế

 

 

 

 

 

Tổng số trạm Y tế

trạm

223

223

223

 

Số trạm Y tế có công trình

trạm

 

4

9

 

Lũy tích trạm Y tế có công trình

trạm

214

218

223

 

Tỷ lệ % số trạm Y tế có công trình

%

 

 

4,04

 

Lũy tích tỷ lệ % trạm Y tế có công trình

%

94,62

97,76

100,00

III

i trường

 

 

 

 

 

Tng số hộ chăn nuôi gia súc

hộ

196.508

197.485

199.460

 

Số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi HVS trong năm

hộ

1.078

2.715

4.893

 

Lũy tích số hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại HVS

hộ

130.678

132.315

137.208

 

Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi HVS

%

66,50

67,00

68,8

 

Tỷ lệ hộ gia đình nghèo có chuồng trại chăn nuôi HVS

 

 

 

 

Tỷ lệ hộ gia đình chăn nuôi có hầm Biogas

 

 

 

 

 

Tỷ lệ hộ gia đình nghèo chăn nuôi có hầm Biogas

 

 

 

 

 


BIỂU 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH VỀ NGUỒN VỐN
(Kèm theo Kế hoạch số 1844/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Hạng mục

Thực hiện năm 2013

Kế hoạch 2014

Ghi chú

6 tháng

Ước cả năm

1

Vn h trợ của ngân sách TW

22.570

22.570

54.815

 

 

- Chương trình MTQG NS&VSMTNT

22.570

22.570

54.815

 

 

- Chương trình, dự án khác: Chương trình MTQG giảm nghèo, CTMTQG Giáo dục và Đào tạo...

 

 

 

 

2

Vốn hỗ trợ của địa phương

4.000

4.000

10.950

 

3

Vốn hỗ trợ Quốc tế (ghi cụ thể nếu có)

 

 

 

 

 

- Đan Mạch, Úc, Hà Lan

 

 

 

 

 

- WB

 

 

 

 

 

- Unicef

 

 

 

 

 

- ADB

 

 

 

 

 

- Tổ chức phi chính phủ

 

 

 

 

 

- …..

 

 

 

 

4

Vốn tín dụng ưu đãi

27.500

50.000

55.000

 

5

Vốn góp của nhân dân (đối ứng xây dựng công trình nước sạch tập trung)

 

2.880

2.870

 

6

Vốn tư nhân đầu tư

 

 

 

 

7

Vốn khác (đối ứng vay Ngân hàng chính sách)

 

 

 

 

 

Tổng cộng

54.070

79.450

123.635

 

 

BIỂU 3

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN ĐTPT NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2013 VÀ NHU CẦU NĂM 2014
(Kèm theo kế hoạch 1844/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 ca UBND tnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đng

TT

Danh mục dự án

Địa đim XD

Năng lực thiết kế (m3/ngày đêm)

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2013

Khối lượng thực hiện kế hoch năm 2013 từ 01/01/2013 đến 30/6/2013

Gii ngân kế hoạch năm 2013 từ 01/01/2013 đến 30/06/2013

Ước khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2013 từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

Ước giải ngân kế hoạch năm 2013 từ 01/01/2013 đến 31/01/2014

Nhu cầu năm 2014

Ghi chú

S quyết định

TMĐT

Tổng s

Trong đó: Đầu tư từ NSNN

Tổng số

Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN

Tổng số

Trong đó: vn đu tư phát triển nguồn NSNN

Tổng số

Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN

Tổng số

Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN

Tổng s

Trong đó: Đu tư từ NSNN

Tổng số

Trong đó: vn ĐTPT nguồn NSNN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

TNG S

 

 

 

 

289.672

193.401

26.570

26.570

4.114

4.114

1.574

1.574

27.234

27.234

26.570

26.570

65.765

65.765

 

A

Vốn sự nghiệp

 

 

 

 

2.000

2.000

2.000

2.000

30

30

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

7.300

7.300

0

1

Chi thông tin- Giáo dục- Truyn thông và nâng cao nhn thức cộng đng

 

 

 

 

200

200

200

200

30

30

 

 

200

200

200

200

700

700

 

2

Xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh

 

 

 

 

400

400

400

400

 

 

 

 

400

400

400

400

600

600

 

3

Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

 

1.400

1.400

1.400

1.400

 

 

 

 

1.400

1.400

1.400

1.400

1.700

1.700

 

4

Xây dựng mô hình nhà tiêu HVS h gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

600

 

5

Kim soát cht lượng nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200

1.200

 

6

Phát trin và chuyển giao công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500

1.500

 

7

Vận hành bảo dưng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

1.000

 

B

Vốn đầu tư phát triển

 

 

 

 

287.672

191.401

24.570

24.570

4.084

4.084

1.574

1.574

25.234

25.234

24.570

24.570

58.465

58.465

-

I

Dự án hoàn thành đã quyết toán

 

 

 

 

6.853

6.853

74

74

-

-

74

74

-

-

74

74

195

195

-

1

Xây dựng nhà vệ sinh các trường học năm 2010 huyn Yên Dũng

huyện Yên Dũng

 

2010-2011

74/QĐ-SKH

23/7/2010

3.475

3.475

74,385

74,385

-

 

74,385

74.385

 

 

74,385

74,385

 

 

-

 

Vn trong nước

 

 

 

 

3.475

3.475

74,385

74,385

 

 

 

 

 

 

74,385

74,385

 

 

 

 

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xây dựng nhà vệ sinh các trường học năm 2010 huyện Lục Nam

huyện Lục Nam

 

2010-2011

73/QĐ-SKH

23/7/2010

3.378

3.378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

195

 

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

3.378

3.378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

195

 

 

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2014

 

 

 

 

115.819

95.298

19.257

19.257

4.084

4.084

1.500

1.500

19.234

19.234

19.257

19.257

13.270

13.270

-

1

Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng

xã Đồng Phúc

1.100

2009-2013

2250/QĐ-UBND

10/12/2009

14.469

13.023

5.800

5.800

1.596

1.596

1.000

1.000

5.596

5.596

5.800

5.800

600

600

-

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

14.469

13.023

5.800

5.800

1.596

1.596

1.000

1.000

5.596

5.596

5.800

5.800

600

600

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Cương Sơn, huyện Lục Nam

xã Cương Sơn

720

2009-2013

2024/QĐ-UBND

17/11/2009

9.647

8.682

2.250

2.250

1.350

1.350

500

500

3.050

3.050

2.250

2.250

1.000

1.000

-

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

9.647

8.682

2.250

2.250

1.350

1.350

500

500

3.050

3.050

2.250

2.250

1.000

1.000

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công trình cp nước thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động

thị trấn Thanh Sơn

400

2011-2013

1582/QĐ-UBND

02/11/2011

14.996

13.496

3.700

3.700

1.138

1.138

 

 

2.638

2.638

3.700

3.700

1.200

1.200

-

 

Vn trong nước

 

 

 

 

14.996

13.496

3.700

3.700

1.138

1.138

 

 

2.638

2.638

3.700

3.700

1200

1200

 

 

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Công trình cp nưc thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

thị trấn Cao Thượng

1.500

2009-2010

1777/QĐ-UBND 13/10/2009 (Đang điều chỉnh, b sung dự án)

22.000

9.900

1.000

1.000

-

-

-

-

1.500

1.500

1.000

1 000

4.000

4.000

 

 

Vn trong nước

 

 

 

 

22.000

9.900

1.000

1.000

 

 

 

 

1.500

1.500

1.000

1.000

4.000

4.000

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Công trình cấp nước xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa

xã Mai Đình

800

2010-2013

92/QĐ-UBND 18/01/2010

4.613

4.152

2.150

2.150

-

-

-

-

2.150

2.150

2.150

2.150

700

700

-

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

4.613

4.152

2.150

2.150

 

 

 

 

2.150

2.150

2.150

2.150

700

700

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

6

Công tnh cp nước Đèo Gia, huyện Lục Ngạn

xã Đèo Gia

350

2010-2013

75/QĐ-UBND 19/7/2012

6.996

6.296

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

550

550

-

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

6.996

6.296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

550

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

7

Công trình cp nước xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng

xã Tiến Dũng

1.200

2010-2013

1447/QĐ-UBND ngày 13/09/10

14.996

13.496

-

-

-

-

 

-

 

 

-

-

800

800

-

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

14.996

13.496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

800

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

8

Công tnh cấp nước xã Xuân Cm, huyện Hiệp Hòa

xã Xuân Cẩm

900

2008-2013

1566/QĐ-UBND ngày 26/09/08

9.692

8.723

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

800

800

-

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

9.692

8.723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

800

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

9

Công trình cp nước xã Đồng Hưu- Đồng Kỳ, huyn Yên Thế

xã Đng Hưu- Đồng Kỳ

750

2007-2012

1349/QĐ-UBND ngày 27/9/2011

9.610

9.610

57

57

-

-

-

-

 

 

57

57

-

-

-

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

9.610

9.610

57

57

 

 

 

 

 

 

57

57

-

 

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

10

Công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trường học

 

 

2013-2014

 

6.800

6.120

3.400

3.400

-

-

-

-

3.400

3.400

3.400

3.400

2.720

2.720

 

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

3.400

3.400

 

 

 

 

3.400

3.400

3.400

3.400

2.720

2.720

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

11

Xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế

 

 

2013-2014

 

2.000

1.800

900

900

-

-

-

-

900

900

900

900

900

900

 

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

900

900

 

 

 

 

900

900

900

900

900

900

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

III

Dự án khi công mới năm 2013 chuyển tiếp sang năm 2014

 

 

 

 

60.000

42.000

4.639

4.639

-

-

-

-

5.000

5.000

4.639

4.639

20.000

20.000

-

1

Công trình cp nước sinh hoạt xã Quang Châu, huyện Việt Yên

xã Quang Châu

1.200

2010-2012

2218/QĐ-UBND 31/12/2010 (Đang điều chỉnh, b sung dự án)

60.000

42.000

4.638,615

4.638,615

-

-

-

-

5.000

5.000

4.638,615

4.638,615

20.000

20.000

-

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

60.000

42.000

4.638,615

4.638,615

 

 

 

 

5.000

5.000

4.638.615

4.638,615

20.000

20.000

 

 

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

IV

Dự án khi công mi năm 2014

 

 

 

 

105.000

47.250

600

600

-

-

-

-

1.000

1.000

600

600

24.000

24.000

-

1

Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Neo, huyện Yên Dũng

thị trấn Neo

 

 

Đang lập dự án

25.000

11.250

300

300

-

-

-

-

500

500

300

300

6.000

6.000

 

 

Vốn trong nưc

 

 

 

 

25.000

11.250

300

300

 

 

 

 

500

500

300

300

6.000

6.000

 

 

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

2

Công trình cp nước sinh hoạt tp trung liên xã Yên Mỹ- thị trấn Vôi, huyện Lang Giang

liên xã Yên Mỹ - TT Vôi

 

 

Đang lập dự án

80.000

36.000

300

300

-

-

-

-

500

500

300

300

18.000

18.000

 

 

Vốn trong nưc

 

 

 

 

80.000

36.000

300

300

 

 

 

 

500

500

300

300

18.000

18.000

 

 

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

V

Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2014

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

-

1

Dự án cấp nước sinh hoạt xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang

Tân Thịnh

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

500

 

 

Vốn trong nưc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

500

 

 

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

2

Dự án cp nước sinh hoạt xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên

xã Ngọc Lý

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

500

500

 

 

Vn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

500

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

BIỂU 4

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KẾ HOẠCH 2013 VÀ NHU CẦU VỐN NĂM 2014
(Kèm theo kế hoch 1844/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của UBND tnh Bắc Giang)

TT

Danh mục các hoạt động, dự án

Tổng số

Kế hoạch năm 2013

Khối lượng thực hiện từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

Giá trị giải ngân từ 01/01/2013 đến 31/01/2014

Nhu cầu năm 2014

Đơn vthực hiện

Trong đó: NSNN

Tổng số

Trong đó: NSNN

Tổng số

Trong đó: NSNN

Tổng số

Trong đó: NSNN

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

TỔNG SỐ

26.570

24.570

-

2.000

-

27.234

25.234

-

2.000

-

26.570

24.570

-

2.000

-

65.765

58.465

-

7.300

-

 

I

Dự án 1

24.070

23.670

-

400

-

24.734

24.334

-

400

-

24.070

23.670

-

400

-

58.165

57.565

-

600

-

S Nông nghiệp và PTNT

1

Công trình cấp nước

20.270

20.270

-

-

-

20.934

20.934

-

-

 

20.270

20.270

-

-

-

54.845

54.845

-

-

-

 

1.1

Xây dựng n vệ sinh cho các trường học năm 2010 huyện Yên Dũng

74,385

74,385

 

 

 

 

 

 

 

 

74,385

74,385

 

 

 

-

 

 

 

 

Trung tâm NSH VSMTNT

1.2

Xây dựng nhà vệ sinh cho các trường học năm 2010 huyện Lục Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

195

 

 

 

Trung tâm NSH VSMTNT

1.3

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Mai Đình, Hiệp Hòa (GĐ 2)

2.150

2.150

 

 

 

2.150

2.150

 

 

 

2.150

2.150

 

 

 

700

700

 

 

 

Trung tâm NSH VSMTNT

1.4

Công trình cấp nưc sinh hoạt tập trung xã Cương Sơn, Lục Nam

2.250

2.250

 

 

 

3.050

3.050

 

 

 

2.250

2.250

 

 

 

1.000

1.000

 

 

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

1.5

Công trình cấp nước sinh hot tập trung Th trấn Cao Thượng- Tân Yên

1.000

1.000

 

 

 

1.500

1.500

 

 

 

1.000

1.000

 

 

 

4.000

4.000

 

 

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

1.6

Công trình cấp nước sinh hoạt tp trung thị trn Thanh Sơn, Sơn Động

3.700

3.700

 

 

 

2.638

2.638

 

 

 

3.700

3.700

 

 

 

1.200

1.200

 

 

 

UBND huyện Sơn Động

1.7

Công trình cp nưc sinh hoạt tập trung xã Đồng Phúc, Yên Dũng

5.800

5.800

 

 

 

5.596

5.596

 

 

 

5.800

5.800

 

 

 

600

600

 

 

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

1.8

Công trình cp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đng Hưu- Đồng Kỳ, Yên Thế

57

57

 

 

 

-

 

 

 

 

57

57

 

 

 

-

 

 

 

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

1.9

Công trình cp nước xã Đèo Gia, huyện Lục Ngn

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

550

 

 

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

1.10

Công trình cấp nước xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

800

 

 

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

1.11

Công trình cấp nước xã Xuân Cm, huyện Hiệp Hòa

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

800

 

 

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

1.12

Công trình cấp nưc sinh hoạt tập trung xã Quang Châu- Việt Yên

4.638,615

4.638,615

 

 

 

5.000

5.000

 

 

 

 

4.638,615

 

 

 

20.000

20.000

 

 

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

1.13

Công trình cp nước sinh hoạt tập trung th trấn Neo, huyện Yên Dũng

300

300

 

 

 

500

500

 

 

 

300

300

 

 

 

6.000

6.000

 

 

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

1.14

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lng Giang

300

300

 

 

 

500

500

 

 

 

300

300

 

 

 

18.000

18.000

 

 

 

Công ty xây dựng 767

1.15

Công trình cp nước sinh hot tập trung xã Tân Thịnh, huyên Lng Giang

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

500

 

 

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

1.16

Công trình cp nưc sinh hoạt tập trung liên xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

500

 

 

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

2

Công trình cp nước và vệ sinh trường hc

3.400

3.400

-

-

-

3.400

3.400

 

 

 

3.400

3.400

-

-

-

2.720

2.720

 

 

-

Sở Giáo dục và Đào tạo

2.1

Xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp v sinh trường học

3.400

3.400

 

 

 

3.400

3.400

 

 

 

3.400

3.400

 

 

 

2.720

2.720

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Chuồng trại chăn nuôi

400

-

-

400

-

400

-

-

400

-

400

-

-

400

-

600

-

-

600

-

Trung tâm NSH và VSMTNT

3.1

Xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh

400

 

 

400

 

400

 

 

400

 

400

 

 

400

 

600

 

 

600

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

II

Dự án 2

900

900

-

-

-

900

900

-

-

-

900

900

-

-

-

1.500

900

-

600

-

Sở Y tế

1

Công trình nước sạch và nhà tiêu vệ sinh trạm y tế

900

900

 

 

 

900

900

 

 

 

900

900

 

 

 

900

900

 

 

 

Trung tâm Y tế dự phòng tnh

2

Xây dng mô hình nhà tiêu HVS hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

600

 

Trung tâm Y tế dự phòng tnh

III

Dự án 3

1.600

-

-

1.600

-

1.600

-

-

1.600

-

1.600

-

-

1.600

-

6.100

-

-

6.100

-

S Nông nghiệp và PTNT

1

Chi thông tin- giáo dục- Truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng

200

 

 

200

 

200

 

 

200

 

200

 

 

200

 

700

 

 

700

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

2

Giám sát đánh giá thực hiện chương trình

1.400

 

 

1.400

 

1.400

 

 

1.400

 

1.400

 

 

1.400

 

1.700

 

 

1.700

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

3

Kim soát chất lượng nưc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200

 

 

1.200

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

4

Pt triển và chuyển giao công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500

 

 

1.500

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

5

Vận hành bảo dưỡng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

1.000

 

Trung tâm NSH và VSMTNT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1844/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1844/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2013
Ngày hiệu lực23/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1844/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1844/KH-UBND năm 2013 Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1844/KH-UBND năm 2013 Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1844/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành23/07/2013
        Ngày hiệu lực23/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1844/KH-UBND năm 2013 Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1844/KH-UBND năm 2013 Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

           • 23/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực