Văn bản khác 185/KH-UBND

Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 185/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg tội phạm tín dụng đen Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 25/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

Thực hiện Công văn số 1761/BCA-C02 ngày 27/6/2019 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 12/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên ở các ngành, các cấp trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 12/CT-TTg.

2. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an tỉnh với vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”;

3. Đề ra các giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng; bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động “tín dụng đen”. Thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc, nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

3. Tập trung đấu tranh, tăng cường trấn áp tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; kiểm soát chặt chẽ các hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê.

4. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng...; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh:

- Tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo 138 tỉnh nâng cao chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phối hợp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn.

- Chủ trì, phối hợp các ngành và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan…). Tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả nguy hiểm của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi trong thời gian qua để người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình, tổ chức quần chúng tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”; vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, không tham gia các hình thức huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự; các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh; về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; về công tác giám định tài chính, định giá tài sản; sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn điều tra các hành vi liên quan đến “tín dụng đen” để tham mưu, đề xuất Bộ Công an có văn bản đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sớm ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

- Chỉ đạo siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; kiên quyết xử lý, thu hồi hoặc không cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc có vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

- Rà soát các quy định của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thống kê, rà soát các ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng lợi dụng, núp bóng hoạt động “tín dụng đen”, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đánh giá tác động ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan nhằm siết chặt quản lý; bổ sung các ngành nghề đầu tư, kinh doanh liên quan đến “tín dụng đen” vào danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

- Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh và trên không gian mạng để đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức, huy động vốn, tham gia hụi; triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân. Chủ động, nghiên cứu, đề xuất các cấp những giải pháp tăng, cường tính linh hoạt trong thủ tục cho vay và thanh toán để giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư, kinh doanh, sản xuất, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy định pháp luật để quản lý hoạt động cho vay ngân hàng, vay trực tuyến; khảo sát, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cho vay ngang hàng để có biện pháp quản lý hiệu quả, không để biến tướng hoạt động theo kiểu “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. Chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

3. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự.

- Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản pháp luật liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan “tín dụng đen” bị  phát  hiện,  xử  lý;  đưa  tin,  bài  về  kết  quả  phòng ngừa,  đấu  tranh  của  lực lượng chức năng, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường quản lý các nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; không cho đăng tải, xóa các quảng cáo trái phép liên quan đến “tín dụng đen”.

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, các cơ quan liên quan thu hồi sim rác; thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện tin nhắn, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; dịch vụ cho thuê tài chính, tư vấn hỗ trợ tài chính...

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”; phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

6. Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí, phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

7. Các sở, ban, ngành

Quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn; môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ… vi phạm pháp luật; chủ động phát hiện các trường hợp vi phạm để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

- Thành lập tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”; xử lý các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt, nhất là quảng cáo “tín dụng đen”  theo hướng dẫn tại Công văn số 4279/UBND-DL ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt. Xây dựng kế hoạch cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

- Chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư và người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”; tố giác các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất thải, chất bẩn gây mất an ninh trật tự. Chỉ đạo ra quân bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo, rải ở nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội… nhằm tiếp tục thực hiện thành công đề án Ngày Chủ nhật xanh với phương châm “ Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; bảo đảm xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi phạm tội, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

- Đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử, lựa chọn đưa ra xét xử một số vụ án điểm nhằm răn đe phạm tội và tuyên truyền, giáo dục chung; qua đó xác định nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, nhận định, dự báo về loại tội phạm này để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn dân sự, tạo điều kiện cho người dân giải quyết tốt các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng trong công tác vận động, tuyên truyền các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; tăng cường giám sát xã hội đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; định kỳ 06 tháng, 01 năm gửi Công an tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và các địa phương tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến công tác triển khai, sơ kết, tổng kết Kế hoạch này; giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện; định kỳ 06 tháng, 01 năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ công an đúng thời gian quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UB Mặt trận TQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và TP Huế;
- VP: CVP, PCVP và CV TH, KH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phan Ngọc Thọ

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 185/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu185/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2019
Ngày hiệu lực08/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtHôm qua

Download Văn bản pháp luật 185/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 185/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg tội phạm tín dụng đen Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 185/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg tội phạm tín dụng đen Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu185/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành08/08/2019
        Ngày hiệu lực08/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtHôm qua

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 185/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg tội phạm tín dụng đen Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 185/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg tội phạm tín dụng đen Huế

           • 08/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực