Văn bản khác 1862/KH-UBND

Kế hoạch 1862/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1862/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1862/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời Hiến pháp, các bộ luật, luật, văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; những nội dung pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống - xã hội, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân và xã hội.

2. Tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy trách nhiệm của các ngành, các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào nề nếp, có chiều sâu, hiệu quả. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (viết tắt Hội đồng) phát huy vai trò đầu mối, đôn đốc, phối hợp, tổng hợp kết quả công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của các thành viên Hội đồng, sở, ban, ngành, đoàn thể.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống chính trị các cấp, tạo bước phát triển mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ tích cực nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần thực hiện thành công Chương trình quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền những vấn đề mang tính cấp bách, theo chuyên đề phù hợp với từng vùng, đối tượng góp phần ổn định trật tự, xã hội và phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các thành viên Hội đồng, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xây dựng chương trình và kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Lồng ghép hợp lý và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NĂM 2014

1. Nội dung

- Tổ chức triển khai, phổ biến nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016; Kế hoạch số 1190/KH-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2013 đến năm 2016.

- Triển khai nội dung các bộ luật, luật được Quốc hội khóa XII, Quốc hội khóa XIII thông qua: Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục sau đại học; Luật Giám định tư pháp; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Thanh niên; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Công đoàn; Luật Giá; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam; Luật Người khuyết tật; Luật An toàn thực phẩm; Luật Nuôi con nuôi; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Dân quân tự vệ; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Tố tụng hành chính; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Cán bộ, công chức; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Bộ luật Hình sự; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Doanh nghiệp; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Việc làm; Luật Tiếp công dân; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Doanh nghiệp; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật việc làm; Luật tiếp công dân; Luật Phòng cháy và chữa cháy (sửa đổi); Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Đất đai (sửa đổi) và văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền thực hiện các Chương trình, Đề án:

+ Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” theo Kế hoạch số 3114/KH-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.

+ Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” ban hành kèm theo Kế hoạch số 4939/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai.

+ Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2248/KH-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về “Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2011 -2014”.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn”.

+ Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai).

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tri số 27-TT/TU ngày 25/01/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng về phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

+ Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật.

+ Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Đường sắt; Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành nhằm thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông trong phạm vi tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến các bộ luật, luật, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, liên quan mật thiết đến chuyên môn nghiệp vụ và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Thực hiện việc đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật theo đúng quy định.

2. Hình thức

Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền miệng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thi tìm hiểu pháp luật, công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thông qua sinh hoạt “Câu lạc bộ” , “Ngày pháp luật” , hòa giải cơ sở, tủ sách pháp luật, tài liệu tuyên truyền pháp luật; thực hiện tốt việc kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung

Trên cơ sở kế hoạch công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, công nhân lao động ở cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2014.

2. Trách nhiệm cụ thể

2.1. Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng)

- Phối hợp với Các thành viên Hội đồng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức tập huấn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, HĐND và UBND tỉnh ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” ban hành kèm theo Kế hoạch số 4939/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”; Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm mua bán người; trật tự an toàn giao thông.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện Kế hoạch số 2248/KH-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về “Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2014”.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Thực hiện việc đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật theo đúng quy định.

- Rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

- Tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ngày 09 tháng 11”.

2.2. Sở Nội vụ 

- Tập huấn, phổ biến nội dung Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, chế độ công vụ, pháp luật về tuyển dụng, nâng bậc, chuyển ngạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, quy chế tiếp công dân.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Tuyên truyền, vận động thanh niên công chức tham gia thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, các cơ sở đào tạo khác. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng và mục tiêu giáo dục, đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định pháp luật về các lĩnh vực như: an toàn giao thông; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; bảo vệ môi trường cho giáo viên, sinh viên, học sinh.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy giáo dục công dân và pháp luật, cán bộ phụ trách công tác đoàn, đội trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng.

- Xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật, cung cấp sách, tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29/12/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”.

- Biên soạn, in ấn phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới cấp phát cho đối tượng tuyên truyền.

2.5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động (sửa đổi) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người sử dụng lao động.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành biên soạn, in ấn phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến biến luật về lao động cấp phát cho đối tượng tuyên truyền.

2.6. Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về: Lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn, thuế, môi trường và chính sách pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh cho chủ các doanh nghiệp, cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn và các chế độ chính sách pháp luật khác có liên quan đến người lao động.

- Trợ giúp pháp luật cho công nhân, người lao động, đối tượng chính sách.

- Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội.

2.7. Công an tỉnh

- Tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt và tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của lực lượng Công an cho cán bộ chiến sĩ nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, hành chính thông qua công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác tiếp dân, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý cư trú; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và các quy phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự,… trong các tầng lớp dân cư.

- Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội.

2.8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tổ chức tập huấn, phổ biến nội dung các quy định pháp luật về an ninh quốc phòng, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên, xử lý vi phạm hành chính, trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội trong cán bộ, chiến sĩ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh quốc phòng, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên.

- Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên.

2.9. Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2.10. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tập huấn, phổ biến Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2.11. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2.12. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và khai thác có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan. Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào hoạt động của các Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng cơ sở, Nhà văn hóa các cấp. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Xuất bản, Luật Báo chí, pháp luật về bưu chính viễn thông, dịch vụ internet.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên báo, đài, trang thông tin điện tử; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, trang viết. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016” ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong chấp hành pháp luật, đồng thời phê phán các biểu hiện vi phạm pháp luật, lối sống không lành mạnh, tệ nạn xã hội và các loại văn hóa phẩm đồi trụy, hàng gian hàng giả; quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên hệ thống phát thanh từ tỉnh đến cơ sở.

2.13. Ban Dân tộc tỉnh

Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tuyên truyền, phổ biến nội dung đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, đồng bào dân tộc thiểu số.

2.14. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tuyên truyền, phổ biến nội dung đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân.

2.15. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh- Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua báo, đài, hội nghị báo cáo viên; biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cấp phát cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và nhân dân.

2.16. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư và hội viên; phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các cấp thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thành viên các “Nhóm nòng cốt”; tăng cường sự phối hợp giữa Tổ hòa giải với Ban công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi đoàn Thanh niên trong hoạt động hòa giải; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tư vấn pháp luật lưu động, cung cấp tài liệu và tham gia sinh hoạt các mô hình “Câu lạc bộ” pháp luật.

2.17. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai

Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thực hiện “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011- 2015 theo Kế hoạch số 4939/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai.

2.18. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của sở, ban, ngành nào thì Sở, ban ngành đó có trách nhiệm chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị và nhân dân. Đồng thời chọn các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với đối tượng cụ thể.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” theo Kế hoạch số 3114/KH-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.

2.19. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chủ động xây dựng kế hoạch:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân; phòng, chống tham nhũng; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống rửa tiền; hình sự, dân sự, đất đai, môi trường, hôn nhân và gia đình, lao động, công đoàn; phòng, chống bạo lực gia đình, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm; chống các hủ tục lạc hậu, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp trong nhân dân và các quy định khác có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29/12/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Thành lập các mô hình “Câu lạc bộ” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn, trưởng ấp, khu phố, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở góp phần tham gia có chất lượng, hiệu quả vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiếp tục xây dựng, trang bị bổ sung sách pháp luật cho tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn. Xây dựng, trang bị tủ sách pháp luật ở các ấp, khu phố.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

2.20. Sở Tài chính

Căn cứ kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và dự trù kinh phí của các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để giải quyết kinh phí theo quy định, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 theo đề nghị của cơ quan thường trực Hội đồng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh sử dụng kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong phần kinh phí hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp cho đơn vị trong năm 2014.

Kinh phí công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trên cơ sở kế hoạch, dự trù kinh phí báo cáo UBND trình HĐND cùng cấp phê duyệt.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Định kỳ 06 tháng và cả năm thành viên Hội đồng, các sở, ban, ngành báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng) tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ Tư pháp.

Thời điểm báo cáo như sau:

- Báo cáo 06 tháng gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20 tháng 5.

- Báo cáo năm gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20 tháng 11.

Giao Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng) chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Vụ PBGDPL Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX LK, TPBH;
- Lưu: VT, NC, các phòng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1862/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1862/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1862/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1862/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1862/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1862/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành10/03/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1862/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1862/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Đồng Nai

             • 10/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực