Văn bản khác 189/KH-UBND

Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 189/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/KH-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 07 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG , NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cao vai trò trách nhiệm, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” phức tạp kéo dài, hoạt động lộng hành bao che, “bảo kê” tội phạm.

2. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân trong phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm hình sự nói chung và tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng.

3. Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

2. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang quán triệt chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan). Tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

4. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, các biện pháp hành chính kết hợp với nghiệp vụ trinh sát để kịp thời phát hiện, lập hồ sơ quản lý, đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động "tín dụng đen"; các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

5. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh.

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hoạt động “tín dụng đen”, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp nghiêm túc và hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch điều tra cơ bản về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm, gắn với triển khai có hiệu quả Đề án 2 về “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016- 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và trên không gian mạng để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, họ, biêu, phường, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

- Siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh vàng bạc...; kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở vi phạm.

- Rà soát các ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đánh giá tác động ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan để siết chặt quản lý. Tổng kết, rà soát các quy định của Nghị định 96/2016NĐ-CP về kinh doanh có điều kiện về ANTT.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN & PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi, họ... và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động tín dụng đen”; lập hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần răn đe và phòng ngừa chung; xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Giang

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp góp phần ngăn chặn tín dụng đen.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn hệ thống các chính sách mở rộng đa dạng các loại hình vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; phát triển các công ty tài chính, tổ chức tài chính với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân để góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, phát huy tiềm năng, nội lực của nền kinh tế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. Chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

- Chấp hành nghiêm quy định của Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan; đẩy nhanh tiến độ trả lời các yêu cầu của cơ quan điều tra về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

3. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự, các quy định cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tham mưu triển khai và theo dõi, kiểm tra việc thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản pháp luật liên quan.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc đòi nợ, chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng đến các địa bàn, đến các đối tượng trong xã hội, đặc diệt tại các vùng sâu, vùng xa, người có quá khứ lầm lỗi hoặc liên quan đến tội phạm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin truyền thông về phương thức, thủ đoạn, hậu quả, hệ lụy của tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan đến “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý; đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng nông thôn...kịp thời cung cấp thông tin về “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban ngành liên quan, các cơ quan báo chí kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên không gian mạng, rà soát thu hồi sim rác, sim đăng ký không đúng quy định; thực hiện tạm dừng cung cấp thông tin viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, vay ngang hàng, vay trực tuyến không đúng theo quy định của pháp luật.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả, hệ lụy của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn.

- Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến “tín dụng đen” và xử lý những biển hiệu, biển quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” vi phạm quy định về quảng cáo và Điều 5 Luật Các tổ chức tín dụng.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp các ngành, lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh vàng bạc đá quý...

- Phối hợp với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh vàng bạc đá quý; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”.

7. Sở Tài chính

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự, các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các quy định của pháp luật về công tác giám định tài chính, định giá tài sản nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”.

- Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu, cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được tỉnh phê duyệt hàng năm và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ

- Tăng cường quản lý, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, du học sinh, công nhân người lao động, người Việt Nam ở nước ngoài về chính sách quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có cơ chế, chính sách, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

9. Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành đôn đốc, theo dõi việc triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hiệu lực hiệu quả.

- Tham mưu Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham gia Tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động “tín dụng đenˮ.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn...; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất an ninh, trật tự. Kịp thời bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

- Cân đối bố trí ngân sách địa phương, trình HĐND cùng cấp hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch và huy động các nguồn lực khác để thực hiện kế hoạch.

11. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp công tác với các sở, ngành, lực lượng có liên quan trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét xử công khai các vụ án điểm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án có liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, các vụ án gây hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản nhằm rán đe, giáo dục phòng ngừa chung.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn dân sự, tạo điều kiện cho người dân giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

12. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Tích cực phối hợp tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, kịp thời tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen” gây ra; tuyên truyền các vụ việc vỡ hụi, vỡ họ, lừa đảo thông qua huy động vốn, vận động nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Tăng cường vai trò giám sát tại địa bàn khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

- Phát động phong trào, huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo... liên quan đến “tín dụng đen”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào bảo vệ an Tổ quốc tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện kế hoạch này.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và nội dung kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị gửi về Công an tỉnh trước ngày 18/7/2019 để tổng hợp theo dõi chung toàn tỉnh.

- Định kỳ 6 tháng (trước 15/6) và hàng năm (trước 15/12) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp chung.

3. Giao Công an tỉnh là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chính phủ kết quả thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Văn Phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Công an (C02) (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh HG;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, các TC Hội đoàn thể tỉnh;
- Các Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy/Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Vnpti Office;
- Lưu: VT, CVNCTH
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu189/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2019
Ngày hiệu lực04/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 189/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 189/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu189/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành04/07/2019
        Ngày hiệu lực04/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 189/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 189/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Hà Giang

           • 04/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực