Văn bản khác 191/KH-UBND

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2015 rà soát đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Kế hoạch 191/KH-UBND quốc tịch hộ tịch trẻ em con công dân Việt Nam người nước ngoài Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH CỦA TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Quyết định 1793/QĐ-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Hướng dẫn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn Tỉnh, bảo đảm quyền khai sinh, quyền có quốc tịch của trẻ em, đồng thời góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội.

2. Rà soát, thống kê, phân loại, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có quy định liên quan đến xác định quốc tịch, hộ tịch của trẻ em; đề xuất những định hướng và biện pháp hữu hiệu giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

3. Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời hạn, tiến độ hoàn thành liên quan đến trách nhiệm của các ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

II. Nội dung

1. Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh; phân loại, điền biểu mẫu thống kê

1.1. Nội dung: Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh; lập danh sách, phân loại theo từng nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh;

1.2. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp Phòng Tư pháp thực hiện.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn cách thức phân loại, điền thông tin trong biểu mẫu thống kê.

1.3. Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2015 đến tháng 07/2016.

2. Tăng cường giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài trong khuôn khổ pháp luật về quốc tịch, hộ tịch hiện hành

2.1. Nội dung

- Giải quyết đăng ký khai sinh, xác định quốc tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh đáp ứng về thủ tục.

- Giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho nhóm trẻ em có đủ điều kiện.

2.2. Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện theo thẩm quyền.

- Đơn vị phối hợp: Công an Tỉnh.

2.3. Thời gian thực hiện:

- Theo danh sách đã rà soát: từ tháng 07/2016 đến tháng 12/2016.

- Những trường hợp phát sinh: liên tục hàng năm.

3. Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh

3.1. Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

3.2. Thời gian thực hiện:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 01 năm 2017.

- Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 15 tháng 02 năm 2017.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại mục II của kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại mục II của Kế hoạch này theo đúng tiến độ.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài tại địa phương.

3. Trách nhiệm Công an Tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách phân bố hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư Pháp;
- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - BTP;
- Cục Công tác phía nam - BTP;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PTP UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp; Công an Tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 191/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu191/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực09/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 191/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 191/KH-UBND quốc tịch hộ tịch trẻ em con công dân Việt Nam người nước ngoài Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 191/KH-UBND quốc tịch hộ tịch trẻ em con công dân Việt Nam người nước ngoài Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu191/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrần Thị Thái
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực09/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 191/KH-UBND quốc tịch hộ tịch trẻ em con công dân Việt Nam người nước ngoài Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 191/KH-UBND quốc tịch hộ tịch trẻ em con công dân Việt Nam người nước ngoài Đồng Tháp

           • 09/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực