Văn bản khác 1950/KH-UBND

Kế hoạch 1950/KH-UBND năm 2019 về thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1950/KH-UBND 2019 giải pháp mở rộng tín dụng ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1950/KH-UBND

Kon Tum, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”;

Triển khai Chỉ thị số  22-CT/TU ngày 22  tháng 7  năm 2019 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tăng cường các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn Nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”.

- Phát triển và mở rộng các loại hình cho vay tài chính lành mạnh với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, thuận tiện đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của Nhân dân.

- Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác không để biến tướng thành cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”; triệt phá các băng nhóm, tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp để hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trọng tâm là: Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”…

- Tăng cường công tác tuyên truyền, các chính sách tín dụng ngân hàng, đặc biệt là chính sách tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng để người dân chủ động tiếp cận với nguồn vốn tín dụng lành mạnh; các phương thức, thủ đoạn cho vay nặng lãi, lừa đảo để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động “tín dụng đen”. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự(1). Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất theo đúng quy hoạch, về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra hạn hán, mất mùa... gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống.

- Tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh",... tại cơ sở, địa bàn khu dân cư, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Triển khai ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, trường học… không tổ chức, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

- Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quản lý cán bộ, công chức. Quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ… vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách an sinh, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

- Phối hợp với ngành Ngân hàng triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay tiêu dùng, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao cảnh giác của người dân.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh do lực lượng Công an tỉnh làm nòng cốt, tiến hành kiểm tra các cơ sở cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật (hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2019).

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức điều tra cơ bản trên toàn tỉnh về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng chiếm đoạt tài sản để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm gắn với triển khai Đề án 2 về “phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” thuộc Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo về Bộ Công an, đồng thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, theo dõi (thực hiện sau khi có chỉ đạo của Bộ Công an).

- Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi…; phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm soát nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần răn đe và phòng ngừa chung.

- Siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở vi phạm.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn; rà soát các ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động để đưa vào diện quản lý các đối tượng có hành vi nghi vấn có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nhằm phát hiện, xử lý; đồng thời, có biện pháp quản lý, răn đe các đối tượng có biểu hiện hoạt động cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, thanh toán lẫn nhau để tranh dành địa bàn hoạt động.

- Lập đường dây nóng và tiếp nhận, giải quyết các tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định, nhất là các vụ việc có dấu hiệu tội phạm và vi pham liên quan đến “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, huy động vốn với lãi suất cao, vỡ hụi, họ, chiếm đoạt tài sản… theo quy định.

3. Ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh

3.1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kon Tum

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là gói tín dụng 5.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động tham mưu và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp mở rộng, đa dạng các hình thức cho vay, sản phẩm dịch vụ ngân hàng với các thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của Nhân dân, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân các gói tín dụng chính sách, lãi suất ưu đãi của các ngân hàng để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cho vay, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

- Hoàn thành việc xây dựng các tài liệu tuyên truyền về các chính sách tín dụng của Nhà nước, vạch mặt các thủ đoạn, chiêu trò của “tín dụng đen” để gửi cho các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền tại cơ sở thôn, làng, tổ dân phố, đặc biệt là vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (hoàn thành trong tháng 7 năm 2019 và bắt đầu tổ chức tuyên truyền từ tháng 8 năm 2019).

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra hoạt động cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của các tổ chức tín dụng, nhất là các công ty tài chính để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi cấu kết, tiếp tay, thông đồng các đối tượng, tổ chức xã hội đen cho vay nặng lãi (nếu có).

- Chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan; đẩy nhanh tiến độ trả lời các yêu cầu của cơ quan điều tra về giám định tài chính, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen” (nếu có).

3.2. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn

- Thực hiện các giải pháp có hiệu quả mở rộng tín dụng, ưu tiên nguồn vốn để triển khai các gói sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa tiếp cận vốn tín dụng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống nhằm hạn chế người dân tìm đến các nguồn vốn không chính thức.

- Triển khai mạnh mẽ chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP với thủ tục đơn giản, thuận tiện và không có tài sản đảm bảo nhưng vẫn có thể tiếp cận được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng theo ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như: Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, Chính sách  hỗ  trợ  nhằm  giảm  tổn  thất  trong  nông  nghiệp  theo  Quyết  định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho vay phục vụ tái canh cây cà phê và các chương trình, chính sách tín dụng khác.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và đoàn thể chính trị - xã hội theo các hình thức phù hợp để ủy thác cho vay các chương trình, chính sách tín dụng của ngành.

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh, hoạt động của các tổ chức tín dụng tại những địa bàn có mạng lưới hoạt động ngân hàng chưa tương xứng với nhu cầu tiếp cận tín dụng, dịch vụ ngân hàng của người dân, nhất là tại huyện Ia H’Drai, Tu Mơ Rông…

- Tiếp tục xem xét gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ khi người dân gặp khó khăn do các nguyên nhân chính đáng chưa thể trả nợ đúng hạn. Thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động tín dụng, đặc biệt là lãi suất cho vay…

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ cho vay đối với khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở vùng sâu, vùng xa; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt hơn nữa trong công tác tín dụng; ưu tiên xét duyệt và giải ngân ngay trong ngày khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

3.3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

- Xây dựng Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh; gửi Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện (trong đó, chú ý các đối tượng gặp khó khăn, như: Ốm đau, tai nạn, học sinh, sinh viên cần tiền để học…).

3.4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Kon Tum: Thực hiện tốt Phương án triển khai cho vay gói tín dụng 5.000 tỷ đồng của Agribank đến tận các xã, phường, thị trấn, các khu dân cư bằng các hình thức phù hợp. Đồng thời, mở rộng phạm vi hoạt động của xe giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa (nơi điều kiện đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn) để người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp với Tỉnh đoàn, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định gắn với thực hiện lĩnh vực đột phá về chỉnh trang, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng tuyến phố, khu dân cư văn minh, xanh - sạch - đẹp; xử lý những biển hiệu, quảng cáo có liên quan đến “tín dụng đen” vi phạm quy định về quảng cáo và quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

- Cung cấp các số điện thoại in trên quảng cáo, rao vặt dán trên trụ điện, đèn giao thông, cây xanh cộng cộng, tường rào… không đúng quy định; gửi Sở Thông tin và Truyền thông để đề nghị các nhà mạng xử lý theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của các vụ việc liên quan đến “tín dụng đen” bị phát hiện và xử lý; đưa tin, bài viết về kết quả phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn “tín dụng đen” của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các lượng lượng chức năng, đơn vị có liên quan, đặc biệt là tại địa bàn vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan công an và phối hợp đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản ấn phẩm, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, không cho đăng tải các bài viết quảng cáo không đúng quy định liên quan đến “tín dụng đen”. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên rà soát số điện thoại in trên quảng cáo, rao vặt trái quy định để đề nghị các nhà mạng thu hồi các sim rác (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định); thực hiện tạm dừng cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, vay ngân hàng, vay trực tuyến không đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh; cung cấp thông tin của doanh nghiệp cho các lực lượng chức năng để phục vụ công tác điều tra các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

- Phối hợp với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với các cơ sở kinh doanh có điều kiện có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (nếu có), đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, phòng tránh.

7. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Trong đó, bố trí tối thiểu 05 tỷ đồng/năm theo Đề án giảm nghèo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016; bổ sung thêm nguồn vốn vay để thực hiện Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh (sau khi cấp có thẩm quyền ban hành).

8. Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản pháp luật liên quan trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp có nhu cầu chính đáng; không cầm cố thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của các cơ sở kinh doanh cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có giải pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc khởi tố, điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến “tín dụng đen” theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

- Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến vay mượn tài sản, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm liên quan đến “tín dụng đen” và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa.

11. Đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác trong công tác thi hành các bản án, quyết định liên quan đến việc vay, mượn dân sự. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Xây dựng các phóng sự, chuyên đề và tăng cường thời lượng các tin, bài tuyên truyền về hình thức hoạt động, thủ đoạn của các tổ chức “tín dụng đen” để Nhân dân biết, phòng tránh. Đồng thời, tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chính sách tín dụng ngân hàng, đặc biệt là chính sách tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tín dụng tiêu dùng để người dân chủ động tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập Tổ công tác liên ngành do lực lượng công an cấp huyện làm nòng cốt tiến hành kiểm tra các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ và các tổ chức, cá nhân khác có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các cơ sở này không để biến tướng thành cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” (hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2019).

- Chỉ đạo đơn vị tài chính cùng cấp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện trình cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách cấp huyện qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho người nghèo và đối tượng chính sách khác vay vốn; đồng thời bổ sung thêm nguồn vốn vay để thực hiện Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh (sau khi cấp có thẩm quyền ban hành).

- Phối hợp với ngành ngân hàng thực hiện có hiệu quả Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng; hỗ trợ ngành ngân hàng trong quá trình xác minh nhu cầu vốn tiêu dùng chính đáng, cấp bách của người dân nhằm hạn chế người dân tìm đến các nguồn vốn không chính thức.

- Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê…, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để tạo thành các điểm nóng về “tín dụng đen” trên địa bàn mình phụ trách.

- Phát động phong trào và huy động đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tổ chức các chiến dịch ra quân đồng loạt bóc, xóa bỏ các quảng cáo rao vặt trái quy định, gây phản cảm, mất mỹ quan; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; cung cấp số điện thoại in trong quảng cáo, rao vặt cho Sở Thông tin và Truyền thông để làm việc với các nhà mạng xử lý các thuê bao theo quy định.

- Chỉ đạo từng khu dân cư, tổ dân phố và người dân chủ động phát hiện và ngăn chặn các đối tượng phát tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu “tín dụng đen”, các đối tượng vi nghi vấn bảo kê, đòi nợ thuê… Phát huy và áp dụng quy chế dân chủ trong quản lý này để toàn dân tham gia đấu tranh và bảo vệ khu dân cư an toàn vững mạnh.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh

- Tích cực phối hợp tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; kịp thời tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen” gây ra; tuyên truyền các vụ việc vỡ hụi, vỡ họ, lừa đảo thông qua huy động vốn; vận động Nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; Diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm về “tín dụng đen”. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống, ngăn ngừa hoạt động “tín dụng đen”.

- Vận động các đoàn viên, hội viên và Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra hạn hán, mất mùa, mất giá; tố giác, đấu tranh, lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.

- Tiếp tục phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn thực hiện hiệu quả các hình thức cho vay ủy thác, cho vay thông qua tổ tiết kiệm - vay vốn; giới thiệu các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức để người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống cho người dân.

- Hướng dẫn các quỹ xã hội, các chương trình, dự án tài chính vi mô đăng ký hoạt động với Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ(2); đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án tài chính vi mô, hoạt động của các Quỹ xã hội nhằm cung cấp sản phẩm tín dụng, sản phẩm bảo hiểm cho các đối tượng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng sa.

- Phối hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo cho người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn được tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện.

- Thường xuyên thực hiện công tác phối hợp, trao đổi thông tin có liên quan đến hoạt của tội phạm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi trên địa bàn với cơ quan Công an, ngành ngân hàng để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

- Phát động phong trào, huy động vận động đoàn viên, hội viên phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo, rao vặt…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của ở từng ngành, đơn vị, địa phương. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 6), hàng năm (trước ngày 15 tháng 12), báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Công an tỉnh làm cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 6), hàng năm (trước ngày 20 tháng 12), báo cáo kết quả thực hiện để trình phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ 6 tháng đầu và cả năm trước khi gửi Bộ Công an theo yêu cầu.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn;
- Các cơ quan: Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KTTH4-NCXDPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 (1) Các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan.

(2) Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ và các quy định khác.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1950/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1950/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1950/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1950/KH-UBND 2019 giải pháp mở rộng tín dụng ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1950/KH-UBND 2019 giải pháp mở rộng tín dụng ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1950/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1950/KH-UBND 2019 giải pháp mở rộng tín dụng ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1950/KH-UBND 2019 giải pháp mở rộng tín dụng ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen Kon Tum

           • 31/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực