Văn bản khác 196/KH-UBND

Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2019 về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nội dung toàn văn Kế hoạch 196/KH-UBND 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/V TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Với mục tiêu triển khai thực hiện nhanh, kịp thời Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 (Sau đây gọi tắt là Quy hoạch tỉnh); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch và phân công lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Đảm bảo việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 kịp thời, có hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi cao.

- Xác định rõ nội dung trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, các địa phương từ Tỉnh đến cơ sở nhằm thống nhất từ nhận thức đến hành động trong quá trình triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh; sự phối hp, liên kết giữa các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

- Các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, khả thi, xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Tỉnh và từng địa phương, đơn vị để tổ chức, thực hiện đạt kết quả các nội dung Kế hoạch.

II. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch

1. Về xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh

Hội đồng quy hoạch tỉnh (Thành lập theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh) là cơ quan chủ trì xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh; các Sở, ngành, cơ quan, UBND cấp huyện có liên quan chủ trì đề xuất các nội dung do ngành, lĩnh vực mình phụ trách và phối hợp với Hội đồng quy hoạch tỉnh xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh. Căn cứ quy định về trình tự thủ tục thì dự kiến thời gian hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh trong tháng 10/2019 (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).

2. Về tổ chức lập Quy hoạch tỉnh

2.1. Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch tnh

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh, Hội đồng quy hoạch tỉnh triển khai lập quy hoạch tỉnh; các Sở, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ là cơ quan phối hp, xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh còn phụ thuộc với việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng. Vì vậy, dự kiến sau khi ký hợp đồng tư vấn lập quy hoạch trong tháng 12/2019, thì việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh từ tháng 12/2019 đến tháng 05/2021 và trình thẩm định, phê duyệt, công bố Quy hoạch tỉnh từ tháng 06/2021 đến tháng 02/2022 (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).

2.2. Về các nội dung đề xut để tích hợp vào Quy hoạch tnh

- Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan nghiên cứu đề xuất nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý. Hội đồng quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giữ vai trò xử lý tổng hợp và điều phối chung các hoạt động xây dựng nội dung đề xuất. Các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch sẽ được tiếp thu có chọn lọc đưa vào Báo cáo Quy hoạch tỉnh, theo hướng cân đối tổng thể, liên ngành, liên vùng, các nội dung đề xuất sẽ được điều chỉnh và là căn cứ để hoàn thiện bản quy hoạch.

- Các nội dung được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh có thể bao gồm các nội dung chính về phát triển các ngành như: nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp, xây dựng; dịch vụ, du lịch; kết cấu hạ tầng; giáo dục; y tế; văn hóa, thể thao; sử dụng đất...các vấn đề về kinh tế biển, đảo, kinh tế vùng, liên vùng... và một số nội dung quan trọng khác (nếu thấy cần thiết).

- Kinh phí lập các nội dung tích hợp vào Quy hoạch tnh sđược tính toán chi tiết cụ thể trong quá trình xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để tự thực hiện hoặc thuê tư vấn thực hiện (nếu cần).

- Dự kiến một số nội dung chủ yếu đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh (nội dung chi tiết sẽ được nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh trong nhiệm vụ lập Quy hoạch) (Chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo).

2.3. Về t chức lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Việc xây dựng báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh được triển khai đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng quá trình lập Quy hoạch tỉnh đbảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và đảm bảo tiến độ của toàn bộ nhiệm vụ.

Căn cứ nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) (Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo).

3. Phân công thực hiện

3.1. Về nhiệm vụ chung

- Hội đồng quy hoạch tỉnh là cơ quan lập Quy hoạch tỉnh, thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực giúp Hội đồng quy hoạch tỉnh điều phối chung các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh và là chủ đầu tư thực hiện Dự án lập quy hoạch tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường là Chủ đu tư thực hiện Dự án báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan và một số chuyên gia (nếu có) có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập Quy hoạch dưới sự chỉ đạo chung của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đề xuất các nội dung tích hợp vào Quy hoạch, tổ chức nghiên cứu, xây dựng các nội dung đề xuất được phân công; tham gia, đóng góp các ý kiến đối với các nội dung của bản Quy hoạch.

- Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch, các đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch (nếu có), đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan lập quy hoạch và các Sở, ban, ngành có liên quan trong quá trình lập quy hoạch.

- Các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người dân, các chuyên gia, nhà khoa học...là các đối tượng được tham vấn trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.

3.2. Về nhim v c thể

a) Xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh

- Hội đồng quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Hội đồng):

+ Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, ký hợp đồng đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn theo quy định để xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh và đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

+ Chủ trì, phối hợp với các s, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh.

+ Lấy ý kiến đối với dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh và tiếp thu, hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh, trình UBND tỉnh báo cáo các cơ quan có thẩm quyn của tỉnh (Tỉnh ủy, HĐND, Ban chỉ đo công tác lập quy hoạch tỉnh) xem xét, thông qua trước khi trình Hội đồng thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

+ Tiếp thu ý kiến, giải trình và hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan

+ Nghiên cứu, đề xuất các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách để tích hợp vào quy hoạch gi cơ quan chủ trì xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp.

+ Phối hợp vi Hội đồng quy hoạch tỉnh xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

+ Tham gia ý kiến đối với dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

+ Cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ việc tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thuộc phạm vi phụ trách cho Hội đng quy hoạch tỉnh khi có yêu cu.

b) Tổ chức lập Quy hoạch tỉnh:

- Hội đồng quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Hội đồng):

+ Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập quy hoạch tỉnh;

+ Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trong việc tổ chức đấu thầu lựa chọn 01 tchức tư vn đáp ứng điu kiện về năng lực chuyên môn theo quy định thực hiện nhiệm vụ tổng hợp Quy hoạch tỉnh.

+ Là đầu mối phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, cung cấp thông tin, tài liệu cho đơn vị tư vấn để lập Quy hoạch tỉnh.

+ Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan tư vấn lập Quy hoạch tỉnh.

+ Tổng hợp các nội dung còn có ý kiến khác nhau liên quan đến các ngành, địa phương trong quá trình lập quy hoạch, báo cáo Hội đng, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

+ Tchức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; hoàn thiện quy hoạch tỉnh báo cáo Hội đồng, UBND tỉnh.

- Trình hồ sơ Quy hoạch tỉnh để Hội đồng, UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng thẩm định Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu thầu, lựa chọn, ký kết hợp đồng nhà thấu tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh.

+ Phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, sliệu, tài liệu có liên quan cho đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh.

+ Là đầu mối liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan:

+ Tổ chức nghiên cứu hoặc lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung đề xuất do ngành, lĩnh vực đơn vị mình được phân công để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Tổ chức thm định nội dung đề xuất được phân công trước khi gửi Hội đồng quy hoạch tỉnh, S Kế hoạch và Đầu tư. Điều chỉnh, bổ sung nội dung đề xuất được phân công lập khi có đề nghị của Hội đồng quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tham gia đầy đcác cuộc hp, đóng góp ý kiến chuyên môn của cơ quan, đơn vị đối với các dự thảo của báo cáo Quy hoạch tỉnh.

+ Phối hợp với cơ quan lập quy hoạch, cơ quan tư vấn xem xét, xử lý các vn đliên ngành, liên huyện nhằm bảo đảm tính thng nht, đng bộ và hiệu quả của Quy hoạch tỉnh.

+ Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ việc tchức xây dựng Quy hoạch tỉnh.

+ Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng và thời gian thực hiện nội dung quy hoạch được phân công xây dựng và được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan tư vấn khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện gửi Hội đồng quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động đ xut, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đxem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban chỉ đạo công tác
lập Quy hoạch tnh Qung Ninh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các địa phương thuộc tỉnh;
- V0-V5, QLĐĐ1, XD1-5, TH1;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, QH
1.
20 bản-KH-QH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

PHỤ LỤC 1:

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh)

Thời gian

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phi hợp

Tháng 8/2019

Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tnh, đàm phán, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn.

Hội đồng quy hoạch tnh

Các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan

Tháng 08 - đầu tháng 9/2019

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, bao gồm cả giao nhiệm vụ và tng hợp đề xuất của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội đồng quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vn

Các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

Tháng 9/2019

Lấy ý kiến đối với dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch và tổ chức tiếp thu, hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch tnh.

Hội đồng quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vn

Các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan

Trình UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Hội đng quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vn

Các S, ban, ngành và địa phương liên quan

Chỉnh sửa, hoàn thiện, trình Ban Thường vụ tỉnh ủy cho ý kiến.

Hội đồng quy hoạch tnh, đơn vị tư vấn

Các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan

Hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch (Theo quy định thời gian thẩm định không quá 45 ngày từ ngày nhận đhồ sơ trình thẩm định).

Hội đồng quy hoạch tnh, UBND tnh

Đơn vị tư vấn, Các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan

Tháng 10/2019

Tổ chức thẩm định.

Bộ Kế hoạch và Đu tư

Hội đồng quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn (thuyết minh, giải trình trong quá trình thẩm định)

Tiếp nhận báo cáo thm định của Hội đng thm định (tối đa 10 ngày sau hp thẩm định).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hội đồng quy hoạch tỉnh

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, chnh lý, hoàn thiện hsơ nhiệm vụ lập Quy hoạch (thời hạn 15 ngày từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định nhiệm vụ).

Hội đồng quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn

Các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

y ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thtướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ, Bộ KHĐT, UBND tỉnh, Sở KHĐT

 

PHỤ LỤC 2:

KẾ HOẠCH TCHỨC LẬP QUY HOẠCH TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh)

Thi gian

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phi hợp

Tháng 11-12/2019

Công tác chuẩn bị lập Quy hoạch tỉnh

Tháng 10/2019

Quyết định giao nhiệm vụ cơ quan lập Quy hoạch tỉnh:

- Hội đồng quy hoạch tỉnh là cơ quan lập Quy hoạch tỉnh;

- Giao các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phối hợp, xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh (thuộc lĩnh vực phụ trách);

UBND tỉnh

Hội đồng quy hoạch tỉnh và các cơ quan liên quan

Tháng 11 -12/2019

- Lập Hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tnh

BQL dự án đu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Hội đồng quy hoạch tỉnh và các đơn vị liên quan

- Thẩm định hồ sơ mời thầu

Hội đồng quy hoạch tnh, SKế hoạch và Đầu tư

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Hội đồng quy hoạch tỉnh và các đơn vị liên quan

- Đàm phán thương thảo hợp đồng

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Hội đồng quy hoạch tỉnh và các đơn vị liên quan

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh

Hội đồng quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan

- Ký hợp đồng tư vấn lập Quy hoạch tnh

Chđầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Hội đồng quy hoạch tỉnh

Tháng 12/2019- 05/2021

Triển khai lập Quy hoạch tỉnh

Tháng 12/2019- 01/2020

Tổ chức điu tra, khảo sát, thu thập thông tin:

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ lập Quy hoạch tỉnh (trong quá trình nghiên cứu lập Quy hoạch có th tchức điu tra, khảo sát, thu thập thông tin bổ sung);

- Tổ chức làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh vcác thông tin, tài liệu liên quan;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội của tỉnh;

Đơn vị tư vấn

Hội đồng quy hoạch tỉnh và các S, ban, ngành, địa phương liên quan

Tháng 01- 05/2020

Xây dựng nội dung tích hợp vào Quy hoạch tnh:

- Căn cứ nhiệm vụ, đề cương nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, xây dựng yêu cầu về nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, bao gồm hệ thống sơ đồ, bản đồ theo quy định;

Đơn vị tư vấn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

 

- Triển khai nghiên cứu, xây dựng các nội dung đxuất để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, bao gồm: lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có);

- Tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đối với các nội dung đề xuất tích hợp;

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Tư vn xây dựng các nội dung quy hoạch đề xuất (nếu có)

 

- Tổ chức thẩm định, thông qua nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Hội đồng quy hoạch tỉnh

Đơn vị tư vấn

Tháng 06/2020

Dự tho khung Quy hoạch tỉnh (dự tho lần 1), trong đó:

- Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sdụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn;

- Tổng hợp, xử lý sơ bộ (các vấn đề liên ngành, liên vùng... và các xung đột (nếu có)) các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh;

- Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển;

- Xây dựng các kịch bản và Phương hướng phát triển ngành quan trọng trên địa bàn; lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội;...

Đơn vị tư vấn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Tháng 07- 08/2020

T chức xin ý kiến nội dung chủ yếu của Quy hoạch tỉnh:

- Xác định nhng nội dung chyếu của Quy hoạch tỉnh;

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo xin ý kiến.

- Trình UBND tỉnh, Tỉnh ủy cho ý kiến đối với nội dung chủ yếu dự thảo Quy hoạch tỉnh (làm căn cứ để biên tập, xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2025).

Đơn vị tư vn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học

Cuối tháng 09- 10/2020

Dự tho Quy hoạch tỉnh (dự thảo ln 2):

- Tổ chức đánh giá, rà soát các nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh;

- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các cơ quan, tchức, y ban nhân dân cp huyện xây dựng, tích hợp vào quy hoạch tỉnh;

- Xem xét, x lý các vn đliên ngành, liên huyện nhm bảo đảm tính thng nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch;

- Tiếp tục tích hợp các nội dung đề xuất cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh và hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng hợp

- Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh (dự thảo lần 2) trên cơ sở Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 10/2020).

Đơn vị tư vấn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học

Tháng 11-12/2020

Báo cáo UBND tỉnh:

- Tổ chức báo cáo UBND tỉnh về dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh và các nội dung liên quan;

- Tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch tỉnh;

Đơn vị tư vấn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

 

Báo cáo Thường trực tỉnh ủy:

- Tổ chức báo cáo Thường trực tỉnh ủy về dự tho Báo cáo Quy hoạch tỉnh và các nội dung liên quan;

- Tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch tỉnh;

Đơn vị tư vấn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Tháng 01/2021

Lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an:

- Tổ chức ly ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về nội dung quy hoạch trước khi gi lấy ý kiến về quy hoạch (theo quy định tại Khoản 2, Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP);

- Tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch tỉnh;

UBND tỉnh

Hội đồng quy hoạch tỉnh, các đơn vị liên quan

Tháng 03- 04/2021

Ly ý kiến Quy hoạch tỉnh (đối vi dự thảo lần 3):

- Tổ chức lấy ý kiến nội dung báo cáo Quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP);

- Căn cứ nội dung dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia (dự kiến lấy ý kiến tháng 02-03/2021) và các ý kiến góp ý, Sở KHĐT và đơn vị tư vấn tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch tỉnh;

Đơn vị tư vn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Tháng 05/2021

Hoàn thiện Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh.

Đơn vị tư vấn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Tháng 06/2021- 02/2022

Trình thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch tỉnh

Tháng 06/2021

Trình thẩm định Quy hoạch tỉnh:

- Trình Bộ KHĐT để tổ chức thẩm định báo cáo Quy hoạch tỉnh (Hồ sơ trình được quy định tại Khoản 1, Điều 31 của Luật Quy hoạch);

UBND tỉnh

Đơn vị tư vấn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Tháng 07- 09/2021

Tổ chức thm định Quy hoạch tỉnh:

- Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh (theo Khoản 2, Điều 29 và Khoản 2, Điều 30 của Luật Quy hoạch);

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các tổ chức, cá nhân liên quan

- Tchức Hội nghị thm định báo cáo Quy hoạch tỉnh (Dự kiến thời gian từ khi nộp hồ sơ thm định đến khi tổ chức hp thẩm định tối thiểu 45 ngày).

- Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh (trong vòng tối đa 15 ngày từ ngày kết thúc hp thẩm định).

Hội đồng Thẩm định

- UBND tỉnh, Hội đồng quy hoạch tỉnh

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan

Tháng 10- 11/2021

Trình HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh;

- Hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh;

- Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Đơn vị tư vấn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua nội dung Quy hoạch tỉnh (tại kỳ hp tháng 11/2021).

UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Tháng 12/2021- 01/2022

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

- UBND tỉnh hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh, đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Điều 35 của Luật Quy hoạch;

UBND tỉnh

Hội đồng quy hoạch tỉnh

- Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh (có thể sau khi Quy hoạch tổng thể quốc gia được Quốc hội thông qua).

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh

Tháng 02/2022

- Tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh

Các S, ban, ngành, địa phương có liên quan

 

PHỤ LỤC 3:

CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐỂ TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh)

TT

Các nội dung đề xuất

Cơ quan xây dựng đề xuất

1

- Phương án chung về phát triển các hành lang kinh tế, cực tăng trưng, lãnh thổ động lực (khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt,... ) của tỉnh;

- Phân vùng kinh tế của tỉnh và liên kết vùng;

- Tổng thể phân bố và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội; các cân đối lớn của nền kinh tế; kinh tế biển.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

- Phương án phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Ban Quản lý Khu Kinh tế

3

- Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

- Định hướng sử dụng không gian biển;

- Định hướng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; Ứng phó biến đổi khí hậu;

- Định hướng điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước.

- Phương án quy hoạch các khu xử lý chất thải;

STài nguyên và Môi trường

4

- Phương án quy hoạch hệ thống đô thị - nông thôn của tỉnh; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

SXây dựng

5

- Phương án quy hoạch hạ tầng: (i) đường bộ, (ii) đường st, (iii) cảng biển, (iv) cảng hàng không...

Sở Giao thông Vận tải

6

- Phương án quy hoạch hạ tầng: (i) hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; (ii) phòng, chống thiên tai và thủy lợi;

- Phương án quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khu bảo tồn thiên nhiên, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tỉnh.

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

- Phương án phát triển hạ tầng: (i) năng lượng; (ii) điện lực; (iii) dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt.

- Phương án phát triển phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Phương án phát triển phát triển hạ tầng thương mại.

S Công Thương

8

- Phương án quy hoạch hạ tầng văn hóa, thể thao.

Sở Văn hóa, Thể thao

9

- Phương án quy hoạch hạ tầng du lịch.

SDu lịch

10

- Phương án quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông.

Sở Thông tin truyền thông

11

- Phương án quy hoạch hạ tầng khoa học công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

12

- Phương án quy hoạch hạ tầng y tế và chăm sóc sức khỏe.

Sở Y tế

13

- Phương án quy hoạch hạ tầng giáo dục, đào tạo.

SGiáo dục và Đào tạo

14

- Phương án quy hoạch hạ tầng giáo dục nghề nghiệp.

Sở Lao động và Thương binh, Xã hội

15

- Phương án quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Công an tỉnh

16

- Phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng;

- Hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng;

- Khai thác và sử dụng vùng tri.

Ban Chỉ huy quân sự tỉnh

17

- Đxuất định hướng phát triển kinh tế - xã hội và btrí không gian, sử dụng đất cấp huyện tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành ph

18

- Các nội dung khác (nếu có)

 

 

PHỤ LỤC 4:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)
(Kèm theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh)

Thời gian

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Tháng 10-12/2020

Công tác chuẩn bị lập Báo cáo ĐMC

Tháng 10/2020

Quyết định giao nhiệm vụ cơ quan lập Báo cáo ĐMC:

- Giao Sở TNMT là cơ quan chủ trì lập Báo cáo ĐMC;

- Giao các S, ban, ngành, UBND cp huyện phối hợp;

UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan

Tháng 11-12/2020

Tổ chức đấu thầu, lựa chọn, ký kết hợp đồng nhà thu tư vấn lập Báo cáo ĐMC

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội đồng quy hoạch tỉnh, các đơn vị liên quan

Tháng 12/2020-05/2021

Triển khai lập Báo cáo ĐMC

Tháng 12/2019-04/2021

Dự thảo Báo cáo ĐMC:

- Phối hợp với Hội đồng quy hoạch tỉnh tổ chức nghiên cứu xây dựng Báo cáo ĐMC.

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo về nội dung Báo cáo ĐMC;

- Lấy ý kiến các cơ quan liên quan và hoàn thiện Báo cáo ĐMC;

Đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Tháng 04-05/2021

Báo cáo UBND tỉnh:

- Phối hợp với cơ quan lập Quy hoạch tỉnh (Sở KHĐT) tổ chức báo cáo UBND tỉnh về dự thảo Báo cáo ĐMC và các nội dung liên quan;

- Tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Báo cáo ĐMC;

Đơn vị tư vn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Báo cáo Thường trực tỉnh ủy:

- Phối hợp với cơ quan lập Quy hoạch tỉnh (SKHĐT) tổ chức báo cáo Thường trực tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo ĐMC và các nội dung liên quan;

- Tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Báo cáo Báo cáo ĐMC;

Đơn vị tư vấn, Hội đồng quy hoạch tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Tháng 5/2021

Hoàn thiện H sơ trình thẩm định Báo cáo ĐMC.

Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn

Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Tháng 05-09/2021

Trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo Đánh giá môi trường chiến Iưc (ĐMC)

Tháng 05/2021

Trình thm định Báo cáo ĐMC:

- Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định Báo cáo ĐMC

UBND tỉnh

STài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vn

Tháng 06-07/2021

Tổ chức thẩm định Báo cáo ĐMC:

- Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐMC

Bộ TNMT

UBND tỉnh, các Sngành liên quan, đơn vị tư vấn ĐMC, đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh

- Tổ chức Hội nghị thẩm định Báo cáo ĐMC theo quy định.

Hội đồng Thẩm định ĐMC

- UBND tỉnh, Sở TNMT

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan

Tháng 08/2021

- Hoàn thiện Báo cáo ĐMC theo kết luận ca Hội đồng thẩm định;

UBND tỉnh

Sở TNMT, đơn vị tư vấn

Tháng 09/2021

Kết quả thẩm định ĐMC:

- UBND tỉnh trình Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐMC đã chỉnh sửa;

- Hội đồng thẩm định ban hành văn bản thông báo Kết quả thẩm định ĐMC.

Hội đồng Thẩm định ĐMC

- UBND tỉnh, Sở TNMT

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 196/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu196/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực19/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 196/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 196/KH-UBND 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 196/KH-UBND 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu196/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Thắng
        Ngày ban hành19/08/2019
        Ngày hiệu lực19/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 196/KH-UBND 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 196/KH-UBND 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh

             • 19/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực