Văn bản khác 1974/KH-UBND

Kế hoạch 1974/KH-UBND năm 2015 thực hiện cuộc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1974/KH-UBND 2015 chống buôn lậu hàng giả dược mỹ phẩm thực phẩm chức năng Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1974/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC PHÁT ĐỘNG CAO ĐIỂM ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG GIẢ LÀ DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới;

Thực hiện Công điện số 90/CĐ-BCĐ ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng;

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 10 năm 2015 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung, đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nói riêng; tạo được chuyển biến căn bản trong công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả xã hội trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

2. Nâng cao nhận thức của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các lực lượng chức năng về những nguy hại của buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người dân.

3. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả Công điện số 90/CĐ-BCĐ ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

4. Kế hoạch này là căn cứ để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện trong cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nói riêng.

2. Tăng cường công tác điều tra, xử lý buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra các khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới và trục đường có khả năng buôn lậu và vận chuyển hàng lậu cao để phát hiện, phòng ngừa vi phạm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

3. Tăng cường công tác phối hợp hoạt động của các lực lượng trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi, nắm bắt các thông tin về phương thức, thủ đoạn, đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng để có phương án đấu tranh kịp thời, hiệu quả.

4. Tăng cường quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, hoàn thuế giá trị gia tăng và đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; vận động quần chúng nhân dân không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; công khai kết quả điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Chi Cục quản lý thị trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP):

- Chủ trì, phối hợp với các ngành là thành viên ban Chỉ đạo 389/ĐP và các Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành và các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; kịp thời đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích; phê bình, xử lý, kỷ luật nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên thị trường; chú trọng kiểm tra chất lượng hàng hóa trong khâu lưu thông, phát hiện xử lý nghiêm đối với hàng lậu, hàng giả, hàng hóa vi phạm chất lượng và các hành vi gian lận thương mại; chủ động tổ chức, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra điều kiện kinh doanh, giấy phép, mặt bằng, niêm yết giá, điều kiện bảo quản hàng hóa...

2. Sở Y tế:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

- Rà soát công tác quản lý trong giám định, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký lưu hành, cấp giấy phép. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tiêu chuẩn, đăng ký chất lượng, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

- Lực lượng Thanh tra chuyên ngành tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm góp phần kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa, hỗ trợ các lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm.

- Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin về giấy phép, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng...cho các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng kiểm soát nhập khẩu, buôn bán, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

3. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các tuyến đường, địa bàn trọng điểm biên giới để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng là hàng giả, hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

4. Cục Hải quan tỉnh

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cánh gà các cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các cặp chợ biên giới, các tuyến giao thương trọng yếu trên địa bàn giám sát hải quan, ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng là hàng giả, hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ từ biên giới vào tiêu thụ nội địa; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các lô hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bổ sung kế hoạch kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu nghi vấn gian lận; tổ chức đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm liên quan đến các mặt hàng trên.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo các phòng chức năng và công an các huyện, thành phố tăng cường lực lượng tại các địa bàn trọng điểm, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan kịp thời ngăn chặn, phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng tuyên truyền Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng xây dựng chương trình truyền thông phù hợp, tuyên truyền về pháp luật, về những nguy hại của hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; biểu dương những tấm gương tích cực, những địa phương, đơn vị làm tốt; phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm.

7. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trong đợt cao điểm.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các ngành và các cấp chính quyền trong vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trong đợt cao điểm.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Thủ trưởng các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung Kế hoạch này; báo cáo kết quả triển khai thực hiện cao điểm bằng văn bản về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP (Chi Cục quản lý thị trường tỉnh) để tổng hợp trước ngày 23 tháng 10 năm 2015;

2. Chi Cục quản lý thị trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP) tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện cao điểm bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trước 26 tháng 10 năm 2015.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Các thành viên BCĐ 389/ĐP tỉnh Cao Bằng;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh, TTTT tỉnh;
- Báo, Đài PTTT tỉnh;
- Lưu VT, TH (b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1974/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1974/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1974/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1974/KH-UBND 2015 chống buôn lậu hàng giả dược mỹ phẩm thực phẩm chức năng Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1974/KH-UBND 2015 chống buôn lậu hàng giả dược mỹ phẩm thực phẩm chức năng Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1974/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Bích Ngọc
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1974/KH-UBND 2015 chống buôn lậu hàng giả dược mỹ phẩm thực phẩm chức năng Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1974/KH-UBND 2015 chống buôn lậu hàng giả dược mỹ phẩm thực phẩm chức năng Cao Bằng

           • 22/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực