Văn bản khác 1988/KH-UBND

Kế hoạch 1988/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1988/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1988/KH-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01/7/2018. Nhằm triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg , đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tnh.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các S, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong quá trình tổ chức, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các thành viên của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; công chức thuộc cơ quan chuyên môn, phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, cấp huyện, cấp xã; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì:

+ Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh (Giao Sở Tư pháp tham mưu thực hiện).

+ Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

b) Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình bằng hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

c) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phbiến những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thông qua các chuyên mục, chương trình, tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giới thiệu khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu; Cng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh và UBND tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Cơ quan ch trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

3. T chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

4. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì; Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

5. Tổ chức thanh tra, kim tra thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu qu.

2. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gi cơ quan tài chính thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chủ động cân đối, bố trí nguồn ngân sách đã được giao năm 2017 để tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bi thường Nhà nước-Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các s, ban, ngành tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo La
i Châu;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, NC, STP(3b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1988/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1988/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1988/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1988/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1988/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1988/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1988/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1988/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Lai Châu

           • 27/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực