Văn bản khác 20/KH-UBND

Kế hoạch 20/KH-UBND hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở hư hỏng phát sinh ngoài Kế hoạch 77/KH-LT do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 20/KH-UBND hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở hư hỏng phát sinh ngoài Kế hoạch 77/KH-LT


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 20/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ Ở HƯ HỎNG PHÁT SINH NGOÀI KẾ HOẠCH 77/KH-LT

Thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; Quyết định số 1592/QĐ-UB ngày 7/4/2009 của UBND Thành phố về chuẩn nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2013, sau khi thống nhất ý kiến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa 2.305 nhà ở hư hỏng phát sinh ngoài Kế hoạch 77/KH-LT của UBND và UB MTTQ Thành phố, nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÀ Ở CỦA HỘ NGHÈO THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 77/KH-LT ngày 03/6/2009 của UBND và UB MTTQ Thành phố về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở năm 2009 – 2010, dưới sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Thành ủy, UBND Thành phố; sự phối kết hợp hướng dẫn, kiểm tra của Ban Chỉ đạo TGNN Thành phố, quận huyện; đặc biệt Ban giảm nghèo xã phường, thị trấn đã tích cực triển khai rà soát, tổ chức bình xét công khai và hướng dẫn các hộ xây dựng. UBND và UBMTTQ Thành phố đã hỗ trợ kịp thời 59.835 triệu đồng từ nguồn Ngân sách và 7.978 triệu đồng nguồn “Quỹ vì người nghèo” cho các quận huyện.

Kết quả năm 2009, toàn Thành phố đã hỗ trợ xây dựng được 4.090 nhà ở hư hỏng của hộ nghèo, bao gồm 3.921 nhà thuộc chỉ tiêu Kế hoạch 77/KH-LT và 169 nhà ngoài chỉ tiêu được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của quận huyện vận động, góp phần ổn định, nâng cao đời sống, giúp đỡ các hộ thoát nghèo bền vững.

Theo báo cáo rà soát, kiểm tra thẩm định của Ban Chỉ đạo TGNN quận, huyện, tại thời điểm tháng 12/2009, toàn Thành phố còn 3.263 hộ nghèo có nhà ở hư hỏng, gia đình không có khả năng tự xây dựng, cụ thể:

- Có 958 nhà thuộc chỉ tiêu Thành phố đã giao cho các quận huyện thực hiện hỗ trợ theo Kế hoạch 77/KH-LT trong đó 68 nhà đã được cấp kinh phí. Việc triển khai hỗ trợ số nhà trên tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch 77/KH-LT.

- Có 2.305 nhà phát sinh ngoài Kế hoạch 77/KH-LT đã được các quận huyện kiểm tra, báo cáo danh sách và đề nghị Thành phố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa năm 2010. Ban chỉ đạo TGNN Thành phố đã tổ chức thẩm định kết quả hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở năm 2009 và một số nhà phát sinh ngoài KH 77/KH-LT của các quận huyện.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; năm 2010 ngoài 958 nhà phải hoàn thành theo Kế hoạch 77/KH-LT; Thành phố phấn đấu hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa 2.305 nhà ở hư hỏng phát sinh ngoài Kế hoạch 77/KH-LT trước ngày 30/9/2010.

- Hỗ trợ đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định, đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Là hộ nghèo của Thành phố có nhà ở hư hỏng nặng, gia đình không có khả năng tự xây dựng (do có người tàn tật, già yếu, ốm đau …), được Ban trợ giúp người nghèo xã phường xác nhận, đề nghị và UBND quận huyện phê duyệt.

2. Phương thức và nguồn kinh phí hỗ trợ:

- Ngân sách Thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ để mua nguyên vật liệu chính như gạch, ngói, xi măng và đóng góp của gia đình, dòng họ để hộ nghèo tự xây dựng, sửa chữa, đảm bảo chất lượng theo quy định, (chi tiết quận huyện theo phụ lục đính kèm).

- Đề nghị quận, huyện, thị xã và các xã phường, thị trấn tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn và cân đối ngân sách hỗ trợ thêm cho các hộ.

- Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Thành phố, quận huyện, hộ nghèo có nhu cầu được vay tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng, sửa chữa nhà ở, mức vay tối đa 8 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn vay 10 năm (theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội).

4. Cấp phát kinh phí và quyết toán (Thực hiện theo hướng dẫn của liên sở LĐTBXH – Tài chính số 895/HD ngày 10/6/2009).

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Từ tháng 1/2010 thực hiện rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức xét duyệt, hướng dẫn các hộ triển khai xây dựng và tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán trước 30/9/2010.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – thường trực kế hoạch:

- Triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

2. Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Lao động TB&XH phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở trình UBND Thành phố phê duyệt.

3. UBND quận, huyện, thị xã:

- Trực tiếp chỉ đạo xã phường, thị trấn triển khai Kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và tránh tình trạng thắc mắc giữa các hộ.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.305 nhà ở hộ nghèo phát sinh ngoài KH 77/KH-LT trước ngày 30/9/2010, thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Tổ chức vận động và cân đối ngân sách để hỗ trợ thêm cho các hộ.

- Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, hiệu quả.

4. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn:

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Nhà nước, của Thành phố về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở và vận động, cân đối ngân sách bổ sung nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo.

- Giao BCĐ giảm nghèo xã/phường/thị trấn phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận tổ chức hội nghị bình xét, thống nhất danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng.

- Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các hộ xây dựng nhà ở:

+ Họp với đại diện gia đình để thống nhất phương án triển khai, phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và nghiệm thu công trình.

+ Vận động dòng họ, nhân dân hỗ trợ kinh phí, vật tư, ngày công.

- Tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự xây dựng được nhà ở như già cô đơn, tàn tật …

5. Đề nghị UB MTTQ, các tổ chức hội: Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Liên minh các HTX phối hợp vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo cải thiện nhà ở.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (để báo cáo);
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBMTTQ TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ Trợ giúp người nghèo TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Chánh VP UBND TP;
- PVP Đỗ Đình Hồng;
- Các phòng: LĐCSXH, TH, KT, VH-KG, NC;
- Lưu: VT.Sơn (LĐCSXH).(3)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu20/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2010
Ngày hiệu lực28/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước

Download Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 20/KH-UBND hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở hư hỏng phát sinh ngoài Kế hoạch 77/KH-LT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 20/KH-UBND hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở hư hỏng phát sinh ngoài Kế hoạch 77/KH-LT
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu20/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐào Văn Bình
        Ngày ban hành28/01/2010
        Ngày hiệu lực28/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 20/KH-UBND hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở hư hỏng phát sinh ngoài Kế hoạch 77/KH-LT

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 20/KH-UBND hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở hư hỏng phát sinh ngoài Kế hoạch 77/KH-LT

          • 28/01/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/01/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực