Văn bản khác 20/KH-UBND

Kế hoạch 20/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 20/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật Nam Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Nam Định, ngày 07 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Công văn số 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và để kiến nghị sửa đổi, bsung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, việc đánh giá tình hình theo dõi thi hành pháp luật phải chính xác, đồng bộ, khách quan, tránh hình thức.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình; các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016.

Thời gian hoàn thành: Quí 1/2016

b) Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2016

c) Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2016.

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tnh

a) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

- Phạm vi theo dõi: Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan.

- Nội dung theo dõi: Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật vxử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Hình thức theo dõi: Sở Tư pháp thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Quí III, IV năm 2016

Ngoài các nội dung trọng điểm trên, căn cứ vào tình hình thực tế, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có thể lựa chọn nội dung khác phù hợp để tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo hiệu quả, nhất là lĩnh vực nhà ở cho người có công với cách mạng.

b) Điều tra, khảo sát, thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực các sở, ngành, địa phương quản lý.

- Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh;

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phi hợp: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

c) Báo cáo, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung Báo cáo, đánh giá tình hình theo dõi thi hành pháp luật: Theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính ph.

- Thời hạn Báo cáo: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 30/11/2016; STư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tnh, Bộ Tư pháp trước ngày 15/12/2016.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này.

- Thành lập Đoàn kim tra liên ngành tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 về UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Trách nhiệm của các s, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, hướng dn và trin khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch này.

- Phi hợp với Sở Tư pháp tchức thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch này. Khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo nội dung kế hoạch đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đkịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tnh;
- Các S, ngành của tnh;
- UBND các huyện, TP;
-Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Ngô Gia Tự

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 20/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/03/2016
Ngày hiệu lực 07/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 20/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật Nam Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 20/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật Nam Định 2016
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 20/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nam Định
Người ký Ngô Gia Tự
Ngày ban hành 07/03/2016
Ngày hiệu lực 07/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 20/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật Nam Định 2016

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 20/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật Nam Định 2016

  • 07/03/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/03/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực