Văn bản khác 200/KH-UBND

Kế hoạch 200/KH-UBND về thực hiện Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Miện, Sông Lô trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 200/KH-UBND 2019 về vận hành đón lũ xả lũ nhà máy thủy điện tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/KH-UBND

Hà Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

DIỄN TẬP THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ VẬN HÀNH ĐÓN LŨ, XẢ LŨ ĐỐI VỚI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG MIỆN, SÔNG LÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2019.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Miện, Sông Lô trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Thực hiện Kết luận của Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 179/TB-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019.

UBND tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch diễn tập thực hiện Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Miện, Sông Lô trên địa bàn tỉnh Hà Giang với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, thời gian hoàn thành nội dung công việc cho lực lượng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các nhà máy thủy điện: Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 làm cơ sở để thực hiện tốt công tác chuẩn bị, luyện tập cho các thành phần tham gia diễn tập đạt kết quả tốt theo đúng yêu cầu đề ra.

- Triển khai có hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ trọng tâm 2019 về phòng chống thiên tai (PCTT) trong đó có thực hiện nhiệm vụ diễn tập “Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với các nhà máy thủy điện thuộc lưu vực Sông Miện, Sông Lô trên địa bàn tỉnh Hà Giang” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018.

- Nhằm nâng cao khả năng thực hành trong chỉ đạo, truyền tin cảnh báo, dự báo mưa, lũ; nâng cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các Nhà máy thủy điện trong cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đtránh nguy cơ xảy ra các tình huống mất an toàn của các Nhà máy thủy điện và vùng hạ du các nhà máy.

- Thông qua hoạt động diễn tập để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện “Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với các nhà máy thủy điện thuộc lưu vực Sông Miện, Sông Lô trên địa bàn tỉnh Hà Giang” để áp dụng thực tế khi có tình huống mưa, lũ xuất hiện.

2. Yêu cầu.

- Thực hiện và tuân thủ nghiêm Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với các nhà máy thủy điện, trong giai đoạn mưa lũ từ 1/6 đến 31/11/2019 và các năm tiếp theo, các đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện (Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6).

- Công tác diễn tập phải có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện: Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang, UBND thành phố Hà Giang và các nhà máy thủy điện; huy động tối đa nhân lực, vật lực hiện có của cơ quan, đơn vị nêu trên để làm tốt công tác diễn tập.

- Vừa làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị, không làm ảnh hưởng chung đến lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các ngành, các địa phương.

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ban, ngành; UBND các huyện: Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang và UBND thành phố Hà Giang phải cụ thể hóa từng công việc được giao và báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực UBND tỉnh và cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Nội dung diễn tập phải thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm yêu cầu của nhiệm vụ. Vận dụng phương pháp chỉ huy phù hợp, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của mọi thành phần tham gia diễn tập. Kịch bản diễn tập phải đảm bảo thống nhất, phù hợp chức năng nhiệm vụ của các thành phần tham gia. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thành phần tham gia diễn tập, bảo vệ an toàn tài sản của doanh nghiệp và người dân khi xảy ra tình huống thật. Kịch bản và nội dung diễn tập phải sát với tình huống đã và sẽ xuất hiện thực tế; Kịch bản phải chi tiết cụ thể cho cuộc diễn tập; Thành phần tham gia diễn tập nghiêm túc phối hợp với cơ quan soạn thảo kịch bản để kịch bản đáp ứng phương châm "diễn như thật".

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DIỄN TẬP

(theo Phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện: Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang, UBND thành phố Hà Giang và các nhà máy thủy điện: Sông Miện (Bát Đại Sơn), Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 có trách nhiệm triển khai kế hoạch này theo kịch bản diễn tập được phân công.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh cần bổ sung, sửa đổi các đơn vị gửi ý kiến về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP (đ/c Đoàn, Sang);
- Các sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy QS tỉnh, Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh;
- Đài KTTV tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các nhà máy thủy điện: Sông Miện (Bát Đại Sơn), Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, CV: CN,
NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Thị Minh Hạnh

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DIỄN TẬP
(Kèm theo Kế hoạch số: 200/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ/NGƯỜI CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo diễn tập (Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT là Phó ban Thường trực; Giám đốc các sở ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Quản Bạ Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang - thành viên);

Xây dựng kịch bản chi tiết cho từng nội dung diễn tập (thành phần tham gia diễn tập, thời gian, địa điểm, nội dung, trách nhiệm cụ thể của từng ngành,...); Xây dựng dự toán, kinh phí phục vụ diễn tập (từ nguồn xã hội hóa, ngân sách NN hỗ trợ),... báo cáo UBND tỉnh xem xét cho ý kiến.

25/7-26/7/2019

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, BCH Quân sự tỉnh; UBND các huyện: Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang

Trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị

 

2

Khảo sát các khu vực diễn tập, xây dựng các phương án đảm bảo cho diễn tập, Báo cáo UBND tỉnh.

29/7/2019

Sở Nông nghiệp và PTNT

Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang

Tại Sở Nông nghiệp và PTNT và các Nhà máy thủy điện trên Sông Lô và Sông Miện

 

3

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Thống nhất phương án chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ diễn tập

Sáng 31/7/2019

Trưởng Ban Chỉ đạo

Thường trực UBND tỉnh, các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập

Phòng họp Thường trực UBND tỉnh

 

4

Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập cho các thành phần tham gia diễn tập.

Chiều 31/7/2019

Trưởng Ban Chỉ đạo

Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập, Thường trực UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện: Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang, UBND thành phố Hà Giang và Giám đốc các nhà máy thủy điện Bát Đại Sơn, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6.

Phòng họp tầng 3 UBND tỉnh

 

5

Tổ chức luyện tập các nội dung của cuộc diễn tập.

01/8/2019

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các thành phần tham gia diễn tập.

Tại Sở Nông nghiệp và PTNT và Nhà máy thủy điện Sông Lô 2

 

6

Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập kiểm tra công tác chuẩn bị

02/8/2019

Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập

Tại Sở Nông nghiệp và PTNT và Nhà máy thủy điện Sông Lô 2

 

7

Thực hiện nhiệm vụ diễn tập

06/8/2019.

Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh (tham gia chỉ đạo diễn tập); Các thành phần tham gia diễn tập.

Tại Sở Nông nghiệp và PTNT và Nhà máy thủy điện Sông Lô 2

 

8

Xây dựng báo cáo tổng kết diễn tập để báo cáo, Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy

14h ngày 06/8/2019

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công Thương, Công an tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

9

Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác diễn tập

07/8/2019.

Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh; Các thành phần tham gia diễn tập.

Phòng họp tầng 3 UBND tỉnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu200/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 200/KH-UBND 2019 về vận hành đón lũ xả lũ nhà máy thủy điện tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 200/KH-UBND 2019 về vận hành đón lũ xả lũ nhà máy thủy điện tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu200/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýHà Thị Minh Hạnh
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 200/KH-UBND 2019 về vận hành đón lũ xả lũ nhà máy thủy điện tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 200/KH-UBND 2019 về vận hành đón lũ xả lũ nhà máy thủy điện tỉnh Hà Giang

           • 19/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực