Văn bản khác 2013/KH-UBND

Kế hoạch 2013/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2013/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP công trình thủy điện Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2013/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 18/02/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện;

Căn cứ Quyết định số 5117/QĐ-BCT ngày 14/10/2009 Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch bậc thang thủy điện lưu vực sông Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 7277/QĐ-BCT ngày 4/10/2013 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Đồng Nai;

II. MỤC TIÊU

1. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước trong 03 lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

2. Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của Công ty thủy điện Trị An trong việc quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Trị An.

3. Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của Chủ đầu tư các dự án thủy điện trong việc triển khai đầu tư các dự án thủy điện nhỏ có trong quy hoạch phát triển thủy điện lưu vực sông Đồng Nai đã được phê duyệt.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trong việc quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện theo Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công thương.

b) Tiếp tục kiểm tra, rà soát Quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn Tỉnh; kiên quyết loại bỏ khỏi Quy hoạch những dự án không khả thi, hiệu quả thấp về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến môi trường, tỷ lệ chiếm đất cao, phức tạp về đấu nối điện,...

c) Thẩm định mức độ an toàn, quy trình vận hành hồ chứa, năng lực kinh nghiệm của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu theo Văn bản số 888/TTg-KTN ngày 31/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Phối hợp kiểm tra, giám sát việc kiểm định, xử lý vi phạm về an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

đ) Phối hợp thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội trước khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư.

e) Định kỳ báo cáo Bộ Công Thương về công tác quản lý nhà nước đối với thủy điện trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp Sở Công thương đánh giá điều kiện năng lực tài chính, kinh nghiệm để lựa chọn Chủ đầu tư các dự án trong quy hoạch.

b) Phối hợp thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội trước khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư.

c) Kiểm tra, giám sát Chủ đầu tư việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng công trình.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp Bộ Tài nguyên và môi trường thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội trước khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư.

b) Rà soát, kiểm tra bổ sung quy hoạch sử dụng đất đối với các dự án thủy điện nhỏ đang tạm ngưng đầu tư, chỉ được phép triển khai sau năm 2015 theo Quyết định số 7277/QĐ-BCT ngày 4/10/2013 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Đồng Nai và Văn bản số 3897/UBND-CNN ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạm ngưng các dự án thủy điện bậc thang thuộc lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh để đánh giá lại những tác động tiêu cực đối với môi trường - xã hội của dự án.

4. Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

a) Chủ trì kiểm tra, thẩm định các phương án bảo vệ đập, kiểm định an toàn đập, phòng chống lụt bão an toàn đập, phòng chống lũ lụt vùng hạ du, phối hợp thẩm định Quy trình vận hành liên hồ chứa.

b) Kiểm tra, giám sát việc kiểm định, xử lý vi phạm về an toàn đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

c) Rà soát các hồ, đập thủy lợi xung yếu, đề xuất kế hoạch, giải pháp và kinh phí sửa chữa, nâng cấp các hồ đập có nguy cơ mất an toàn.

đ) Rà soát quy trình vận hành điều tiết nước hồ chứa, điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với vùng hạ du.

e) Kiểm tra, giám sát việc trồng rừng thay thế của các Chủ đầu tư.

5. Sở Xây dựng

a) Phối hợp kiểm tra, rà soát năng lực các tổ chức, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng các công trình hồ, đập thủy điện.

b) Phối hợp thẩm định thiết kế xây dựng công trình, quản lý giám sát chất lượng công trình theo quy định.

6. UBND huyện Định Quán

a) Rà soát, bổ sung Quy hoạch các dự án thủy điện nhỏ vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Rà soát, bố trí quy hoạch các khu tái định cư phục vụ cho các dự án; đảm bảo nhu cầu đời sống sinh hoạt của người dân sau di dời.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công; các sở, ban ngành, địa phương chủ động bám sát nội dung nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thuộc lĩnh vực mình quản lý, đồng thời tập trung nghiên cứu đề xuất các nội dung, giải pháp khác nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

2. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, các sở, ban ngành, địa phương báo cáo gửi Sở Công Thương tổng hợp trình UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, KH-ĐT, TN-MT, NN-PTNT, XD (t/h).
- UBND huyện Định Quán (t/h);
- Chánh, Phó Văn phòng CNN;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, CNN (Sơn).
03-07 Ke hoach

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2013/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2013/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2013/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2013/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP công trình thủy điện Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2013/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP công trình thủy điện Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2013/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýPhan Thị Mỹ Thanh
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2013/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP công trình thủy điện Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2013/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP công trình thủy điện Đồng Nai

         • 14/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực