Văn bản khác 2017/KH-UBND

Kế hoạch 2017/KH-UBND năm 2019 về tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2017/KH-UBND 2019 tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2017/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH TÂY NINH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Đbảo đảm việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kịp thời, có hiệu lực, hiệu quả và khả thi cao, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; cụ thể như sau:

I. Kế hoạch xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch và lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

1. Kế hoạch xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì lập nhiệm vụ quy hoạch; các sở, ngành, cơ quan và UBND cấp huyện có liên quan chủ trì đề xuất các nội dung do ngành, lĩnh vực mình phụ trách và phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh.

Kế hoạch tổ chức xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh như sau:

Thi gian dkiến

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp/thực hiện

Tháng 8/2019-9/2019

Lựa chọn, chỉ định thầu đơn vị tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh, ký hp đồng với đơn vị tư vấn xây dựng nhiệm vụ... (nhanh nhất 20 ngày, theo quy định tối đa là 2 tháng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan

Tháng 10/2019-12/2019

- Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch (bao gồm cả giao nhiệm vụ và tổng hp đề xuất của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan).

- Lấy ý kiến đối với dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch.

- Trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, cơ quan và UBND cấp huyện có liên quan; Đơn vị tư vấn

Chỉnh sửa, hoàn thiện, trình BTV Tỉnh ủy cho ý kiến (nếu có)

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành, cơ quan và UBND cấp huyện có liên quan; Đơn vị tư vấn

Tháng 01/2020

Hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch (Khoản 6 Điều 18 Nghị định s37 quy định thời gian thẩm định không quá 45 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ trình thẩm định)

Hội đồng thẩm định lập nhiệm vụ QH tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị tư vấn

Tháng 02/2020

Tiếp nhận báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định (tối đa 10 ngày sau hợp thẩm định)

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thực hiện), Đơn vị tư vấn

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ lập QH (thời hạn 15 ngày từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định nhiệm vụ)

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị tư vấn

Các sở, ngành, cơ quan và UBND cấp huyện có liên quan

Trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch (thời gian này không quy định trong luật).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 3/2020

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (thời gian này không quy định trong luật).

Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh

2. Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; UBND tnh Tây Ninh ban hành Quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập Quy hoạch tỉnh; các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ là cơ quan phối hợp xây dựng các đề xuất và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh.

Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

Thời gian dự kiến

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp/thực hiện

Tháng 4/2020-5/2020

- Đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh.

- Chỉ định thầu đối với Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC - nếu dưới 500 triệu đồng).

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường

Sở Tài chính

Tháng 5/2020 - 02/2021 (9 tháng)

Lập quy hoạch tỉnh và Báo cáo ĐMC (02 bước, thực hiện song song) gồm các nội dung:

- Tổ chức điều tra, khảo sát thu thập thông tin.

- Sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch.

- Tổng hợp, xử lý các đề xuất.

- Dự thảo quy hoạch tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Đơn vị tư vấn

Các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan

Tháng 3/2021

- Hoàn thành dự thảo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 (dự thảo lần 1, kể cả ĐMC).

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 (dự thảo lần 1, kể cả ĐMC).

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Đơn vị tư vấn

Các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học

Tháng 4/2021

Tiếp thu, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 (dự thảo lần 2) trình UBND tỉnh cho ý kiến (kể cả ĐMC)

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Đơn vị tư vấn

Các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học

Tháng 5/2021

- Trình BTV Tỉnh ủy về dự thảo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030

- Tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy.

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan; Đơn vị tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học

Tháng 6/2021

- Hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch (lần 3).

- Tổ chức xin ý kiến: các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, UBND cấp tỉnh các địa phương trong vùng và các địa phương liền kề, MTTQ VN tỉnh, UBND cấp huyện và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (kể cả ĐMC, thời hạn trả lời bằng văn bản của các tổ chức tối đa 30 ngày)

UBND tỉnh

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 7/2021

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, UBND cấp tỉnh các địa phương trong vùng và các địa phương liền kề, UBMTTQ tỉnh, UBND cấp huyện và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và hoàn thiện báo cáo Quy hoạch tỉnh (kể cả ĐMC)

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Đơn vị tư vấn

Các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan

Tháng 8/2021

Trình thẩm định Quy hoạch tỉnh (dự kiến thời gian từ khi nộp hồ sơ thm định đến khi tổ chức hp thẩm định tối thiểu 45 ngày)

Hội đồng thẩm định lập nhiệm vụ QH tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan - UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Đơn vị tư vấn

Tháng 10/2021

Hội đồng thẩm định ban hành Báo cáo thẩm định quy hoạch tỉnh (trong vòng tối đa 15 ngày từ ngày kết thúc hp thẩm định)

Hội đồng thẩm định lập nhiệm vụ QH tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Đơn vị tư vấn

Tháng 11/2021

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý báo cáo Quy hoạch tỉnh theo kết luận của Hội đồng thẩm định; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh (kể cả ĐMC).

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Đơn vị tư vấn

Các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan

Tháng 12/2021

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua nội dung Quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Đơn vị tư vấn

Hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua nội dung Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong trường hợp đủ điều kiện trình Thủ tưng Chính ph)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng Chính phxem xét ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh.

Tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan

II. Phân công triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

1. Xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Ký hợp đồng với tổ chức tư vấn đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn theo quy định để thực hiện xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh.

- Lấy ý kiến đối với dự thảo Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh và tiếp thu, hoàn thiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh, trình UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy xem xét (nếu có) trước khi trình Hội đồng thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tiếp thu ý kiến, giải trình và hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định lập nhiệm vụ quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

1.2. Các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị tư vấn xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh.

- Đưa ra các nội dung đề xuất do đơn vị mình phụ trách dự kiến tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

- Tham gia ý kiến đối vi dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

- Cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ việc tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thuộc phạm vi phụ trách cho Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có yêu cầu.

1.3. Đơn vị tư vấn:

- Xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh theo tiến độ, đảm bảo chất lượng và các yêu cầu chuyên môn tại Luật Quy hoạch, Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và các Thông tư có liên quan.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh.

- Thực hiện đúng các cam kết theo Hợp đồng đã ký.

2. Tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập quy hoạch tỉnh.

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn theo quy định thực hiện nhiệm vụ tổng hợp Quy hoạch tỉnh. Chủ trì ký hợp đồng kinh tế với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn theo quy định để lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của quy hoạch tỉnh.

- Đầu mối phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan, cung cấp thông tin, tài liệu cho đơn vị tư vấn để xây dựng Quy hoạch tỉnh.

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan tư vấn xây dựng Quy hoạch tỉnh.

- Tổng hợp các nội dung còn có ý kiến khác nhau liên quan đến các ngành, địa phương trong quá trình lập quy hoạch, báo cáo BCĐ xem xét trình UBND tỉnh quyết định.

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quy hoạch đối với quy hoạch tỉnh. Hoàn thiện quy hoạch tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

- Trình hồ sơ Quy hoạch tỉnh để UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng thẩm định (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan cho đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐMC của Quy hoạch tỉnh.

- Đầu mối liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định Báo cáo ĐMC của Quy hoạch tỉnh.

2.3. Các sở, ngành, cơ quan và UBND cấp huyện có liên quan:

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các đề xuất do đơn vị mình được phân công để tích hợp vào quy hoạch tỉnh hoặc chủ trì ký hợp đồng kinh tế với đơn vị tư vấn xây dựng các hợp phần quy hoạch. Điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch được phân công lập khi có đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tham gia các cuộc hợp, đóng góp ý kiến chuyên môn của cơ quan, đơn vị đối với các dự thảo của Báo cáo Quy hoạch tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan chủ trì lập quy hoạch, cơ quan tư vấn xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của Quy hoạch tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị tư vấn cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ việc tổ chức xây dựng Quy hoạch tỉnh.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng và thời gian thực hiện nội dung quy hoạch được phân công xây dựng và được tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

2.4. Các đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh:

- Tổ chức khảo sát, làm việc với các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện có liên quan để thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh.

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu chuyên môn tại Luật Quy hoạch, Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và các văn bản có liên quan.

- Các đơn vị tư vấn (tư vấn lập Quy hoạch tỉnh, tư vấn xây dựng Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh) và các đơn vị tư vấn xây dựng các đề xuất (nếu có) có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc cung cấp, trao đổi, tổng hợp thông tin, tài liệu, đảm bảo tính cập nhật, thống nhất giữa các bản báo cáo.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn xin ý kiến; tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý cho dự thảo Quy hoạch tỉnh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường trình các cấp có thẩm quyền cho ý kiến, tổ chức thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh.

- Thực hiện đúng các cam kết theo Hợp đồng đã ký.

III. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của Kế hoạch tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan tư vấn khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đơn vị báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Trưởng BCĐ xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, trên cơ sở các nội dung và yêu cầu công việc, thời gian triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch và lập quy hoạch có thể rút ngắn hoặc kéo dài do nguyên nhân khách quan. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ theo kế hoạch này để Ban Chỉ đạo quy hoạch tỉnh kịp thời có hướng chỉ đạo, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP Nhung, Long,
P. KTTC;
-
Lưu: VT. VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2017/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2017/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2019
Ngày hiệu lực16/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2017/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2017/KH-UBND 2019 tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2017/KH-UBND 2019 tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2017/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýPhạm Văn Tân
        Ngày ban hành16/09/2019
        Ngày hiệu lực16/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2017/KH-UBND 2019 tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2017/KH-UBND 2019 tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh

             • 16/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực